Langsiktig hjelp til barn av psykisk syke og rusmiddlavhengige foreldre

Som helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad gjorde rede for er det vanskelig å fremskaffe eksakte tall på hvor mange barn og unge som lever sammen med psykisk syke eller rusmiddelavhengige foreldre.
Men vi vet at altfor mange barn lider under foreldres rusmisbruk eller av at mor eller far sliter med psykisk sykdom:
Vi vet at det finnes omkring 15 000 barn av psykisk syke foreldre  som er under behandling i spesialisthelsetjenesten.
Vi antar at 130 000 familier i Norge til enhver tid lever med psykisk sykdom og rusproblemer blant familiemedlemmene.
Vi vet også at det er store mørketall, men vi antar at 200 000-300 000 barn som har dette som en del av sin livssituasjon. Mange av disse barna er ikke kjent for hjelpeapparatet. regjeringen

Innledningsforedrag på fylkesmannsmøte

Barnevern – kommunesatsing og interkommunale muligheter

23. februar 2010

Vi ønsker ikke å svartmale, eller å undergrave alt det gode arbeidet som faktisk utføres, eller å ikke verdsette alle de krisene som faktisk håndteres og forebygges. Men vi må være ærlige på at utfordringene er store, og at det er behov for et løft – ikke minst innenfor det kommunale barnevernet, i tillegg til at det trengs en forbedring av samarbeidet mellom ulike aktører innenfor barnevern.

Sannheten er at det gjøres mye godt arbeid, men sannheten er også at:

Omfattende dokumentasjon viser at det er svikt i oppfølging av lovkrav på alle områder i barnevernet. Tilstanden er så alvorlig i mange kommuner at det er fare for at barns helse og rettssikkerhet ikke ivaretas. Manglende oppfølging av kravene i barnevernloven skyldes særlig for lav bemanning, manglende kompetanse og mangel på treffsikker hjelp (tiltak) i barnevernet. Regjeringen.no

Status i det kommunale barnevernet

Fylkesvise oversikter

Noe er alvorlig galt

Ap-statsråd Anniken Huitfeldt mener at det statlige barnevernet har sviktet, men hun vil ikke gå av.

bt

Presset på BLD ministeren øker.

NKMR (Nordiske komiteen for Menneskelige rettigheter), krever også gransking av det norske barnevernet.

sfm.no

Karita Bekkemellem (44) låste kjeven for å gå ned i vekt.

Den gangen var det for vanskelig for eks-statsråden å fortelle nærmere om hva slags spiseforstyrrelser hun slet med, men da professor Jorunn Sundgot-Borgen nylig gjestet «Studio5» på kanal FEM, fortalte Bekkemellem om den drastiske metoden hun tydde til for å gå ned i vekt.

Kjendis.no

Svært mange biologiske foreldre blir beskyldt for å være "psykisk syke" uten noen annen "diagnose" enn den synsing som barnevernet fremlegger. Dette medfører tap i fylkedsnemd og barn blir adskildt fra sin familie på et mye tynnere grunnlag enn det tildligere BLD-minister Karita Bekkemellom står fram med her. Vi viser her til at spiseforstyrrelser er en psykisk lidelse :

"En person med spiseforstyrrelse har ikke bare vansker med å forholde seg til mat, men også til egne tanker og følelser. Det er dette som gjør at vi kan kalle spiseforstyrrelse for en psykisk lidelse. For en person med spiseforstyrrelse er kroppen blitt et språk for å takle følelser og livsproblemer. Personen har lav og svingende selvfølelse og kan oppleve å ha dårlig kontroll over deler av livet. Kontrollen over maten og over kroppen kan være et forsøk på å oppnå kontroll og bedre selvfølelse."

Nettpsykologene

Regjeringen stopper barnebidrag til kidnappere

Problemet er at foreldre som bortfører egne barn nyter godt av norske velferdsordninger som barnetrygd, kontantstøtte og uføretrygd. Dermed er offentlige støtteordninger i realiteten med på å finansiere bortføringer. Den av foreldrene som sitter igjen alene må ofte betale bidrag.

Dagbladet

Staten krever informasjon om unnfangelse

Staten krever informasjon om både når og hvor et barn er unnfanget, for å gi det opphold i landet. Datatilsynet reagerer på praksisen.

Blant annet vil regjeringen vite når et barn ble unnfanget, hvor unnfangelsen skjedde og når samlivet startet.

VG

Barnvernet skal bli enda flinkere til å snakke med barn

Pressemelding, 16.06.2009

Nr.: 09062

Barne- og likestillingsdepartementet har laget veilederen og filmen ”Snakk med meg”. Veilederen er laget for tilsatte i barnevernstjenesten, og gir gode og konkrete råd om hvordan en kan kommunisere med barn som er i en sårbar situasjon.

FN sin barnekonvensjon er en del av norsk lov. Barnekonvensjonens paragraf 12 sier at ”Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt.”

Spesielt er det viktig å lytte til barn som har det vanskelig.  For barn er det også viktig å vite hva som skjer rundt dem. Informasjon må tilpasses barnas alder og modenhet, den må bli formidlet slik at den blir forstått og bidrar til å skape trygghet.

Alle som jobber med barn vet det kan være utfordrene å snakke med barn. Barnevernstjenesten møter disse utfordringene hver dag, og mange har etterlyst veiledning om hvordan slike samtaler konkret kan gjennomføres.

-  I godt barnevernsarbeid bør og skal barna tas med. Derfor har vi laget denne veilederen. Sammen med veilederen har vi også laget DVDen ”Snakk med meg” som gir eksempel på gode samtaler med barn, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

I filmen møter vi to jenter, foreldrene deres og barnevernet. En dramatisert historie viser glimt av jentenes liv rett før og i det barneverntjenesten griper inn. Vi følger jentene i det første møtet med saksbehandler.  I veksling mellom dramatiserte sekvenser og kommentarer fra fagfolk, gir filmen en bred praktisk og teoretisk tilnærming til hvordan viktige samtaler med barn kan gjennomføres.
Veilederen og filmen bygger på hverandre – men kan også brukes hver for seg.

Veilederen og filmen er spesielt tilpasset barnevernet og skal spres til samtlige barnevernskontorer, men egner seg også for alle som skal snakke med barn i jobben sin.

Kompetansen i barnevernet skal styrkes

Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt (Ap) lovet å styrke kompetansen i barnevernet da hun torsdag mottok en ekspertutredning om fagutdanningene som er rettet mot barnevernsarbeid.

Ekspertutvalget er ledet av professor dr. philos Edvard Befring ved Universitetet i Oslo.

VG

Anniken Huitfeldt vil ha barn til å ansette barneombud?

BLD-ministeren åpner for at barn skal være med å ansette barneombud etter oppskrift fra Irland:

" Vi la vekt på å få med funksjonshemmede, innvandrere og barn fra utsatte befolkningsgrupper. Vi ga også de unge nødvendig opplæring. De var med på hele prosessen, fra å definere hva slag person vi ønsket som ombud til jobbintervjuer og selve ansettelsen. "

Lysbakken fikk kritikk av FN

Barneminister Audun Lysbakken (SV) vil bruke kritiske spørsmål fra FN til å legge større vekt på arbeidet med barns rettigheter i Norge.

VG

Norge fikk skryt for barnehagereformen

Statsråd Audun Lysbakken ble krysseksaminisert av FNs barnekomite i Geneve i dag.

Dagbladet

Vår kommentar:

Fikk han ris eller ros?Støtt vårt arbeid for barn og familier her!

KONTINGENT 2016

Kontingent 2016:

Familie m/barn under 18 år kr. 350,-

Enkeltmedlem kr.250,-

 Betales inn over nettbank med melding: navn og adresse

Kontonr:  1503 0626 114

Bank: DnB NOR BIC: DNBANOKKXXX A/C for international payments:

NO54  1503 0626 114

Forskningsprosjekt om biologisk tilknytning

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt:

Jeg heter Ola Kristian Johansen og er masterstudent i sosiologi ved NTNU. Dersom du har bodd i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon, er mellom 18 og 40 år er det deg jeg henvender meg til.
Dette er et forskningsprosjekt om hvordan personer som har vært i offentlig omsorg opplevde og opplever kontakten med sine biologiske foreldre, og hvordan dette preger oppveksten og voksenlivet.
Prosjektets formål er å finne ut mer om hvordan sosial identitet konstrueres gjennom biologisk tilknytning og sosiale bånd. Det jeg finner spesielt interessant å undersøke er personer som har vokst opp i det offentliges omsorg sin relasjon til sine biologiske foreldre, og hvilke konsekvenser kontakten, eller mangel på kontakt - med de biologiske foreldrene har for utviklingen av den sosiale identiteten.

For å innhente denne informasjonen vil jeg intervjue alle deltakerne ansikt til ansikt. Alle opplysningene som fremkommer i undersøkelsen blir behandlet konfidensielt. Din deltakelse er frivillig og du kan trekke deg så lenge prosjektet pågår uten å oppgi noen grunn.

Prosjektet avsluttes i juni 2014. Da vil alle opplysninger om deltakerne være anonymisert og personopplysninger slettet. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Hvis du ønsker å delta kan du skrive en mail til olakristianj@gmail.com-- 
Vennlig hilsen
Ola Kristian Johansen
Tlf 41434174 
Blogg

Tips frå ein politikar som las boka

Første gongen las han berre sakspapira frå barnevernet, og det kunne sjå ut som ei innlysande sak. Men andre gongen las han både sakspapira og familien sin dokumentasjon; og såg då at dette var eit maktovergrep mot barnet og familien. Les og lær korleis barnevernet konstruerer ei sak utan ei einaste bekymringsmelding!

Haugen bok

 

|

Krav om gransking av barnevernet-Underskriftskampanje.

Det er i tillegg til listen som ligger ute på nett kommet inn ca 2500 underskrifter.HRA-N oppfordrer alle til å støtte opp om denne!

Den ufødte

Den ufødte babyen spurte Gud: "De forteller meg at du vil sende meg ned til jorden i morgen, men hvordan skal jeg klare å leve der når jeg er så liten og hjelpeløs?" Gud svarte: "Den engel vil vente på deg og ta vare på deg." Men hvem skal beskytte meg?" Gud sa: "Din engel vil beskytte deg, selv om det innebærer å risikere sitt eget liv." Babyen sa: "Gud, kan du være så snill å si meg min engels navn?" Gud svarte: "Du vil ganske enkelt kalle henne Mamma."

|

Beskjeder gjennom boksen- Viktig!

Det har kommet flere henvendelser gjennom "kontakt oss" boksen på sida vår.

Det er umulig for oss å svare på disse uten at det legges inn mailadresse eller tlf.nr.

Vi beklager dette!

Styret i HRA-N

Vi krever nå at fylkesnemdssaker og norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde.

Til: Fylkesnemda og domstolene

Vi krever nå at norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde. Målet er å styrke rettssikkerheten.
Vi krever at dette må også gjelde fylkesnemnda til den er nedlagt.

Hvis du har en sak som går for fylkesnemda eller domstolene vil det bli tatt opptak av forklaringene som gis av alle parter og alle vitner. Det vil gi en bedre og styrket rettssikkerhet hvis saken skal gå videre til tingretten eller hvis man må anke saken videre til lagmannsretten eller høyesterett.

Skriv under her
|
NRK1 BRENNPUNKT 9. NOVEMBER 2010
HRA-N har mottat en pressemelding fra familien som vi vil gjengi utdrag fra her. Familie måtte flykte fra Norge for å redde barnet Systemkrisen i barnevernet rammer barn med diagnoser og barnevernet tar ofte barn med diagnoser de ikke forstår. NRK1 Brennpunkt 9. november kl. 21.30: En autistisk jente måtte smugles fra barnevernets beredskapshjem til Østerrike for å kunne bo sammen med familien og få oppfølging for diagnosen. Barnevernet i Bærum trodde ikke på en genetisk, medfødt diagnose og kom med falske beskyldninger om familien. Barnevernet i Bærum overkjørte faglig ekspertise. Datteren ble nektet nødvendig medisinsk hjelp i en krise og barnevernet holdt på å drive henne til selvmord (11 år gammel).   Hvorfor barnevern? Familien søkte hjelp fra helsevesenet for datteren som fikk spiseforstyrrelser etter dødsfall i familien og flytting, og kom med dette i kontakt med barnevernet. Hun var innlagt på Ungdomspsykiatrisk klinikk/Ahus i en måned uten at de ville utrede henne. Hun ble utskrevet som frisk og ferdigbehandlet og gitt til barnevernet med en BMI på 13. Familiens bønn om utredning ble ignorert av barnevernet og da barnet til slutt ble utredet var konklusjonen klar: Aspergers syndrom og barnet burde sendes hjem umiddelbart. Likevel ville barnevernet heller sende barnet til et nytt fosterhjem med minimal kontakt med familien. Man prøvde alt for å så tvil om diagnosen for å skjule feilen som var gjort. Flukt fra Norge var eneste mulighet for å redde livet til datteren. I Østerrike ble diagnosen bekreftet, terapi gitt, hun bor sammen med familien, og der er ingen barnevernssak. Familien måtte ofre jobb, bosted, nasjonalitet og muligheten til å bo samlet. Familien var heldig som klarte å komme seg ut av Norge. Men hva med andre barn med nevrologiske diagnoser som ADHD, autisme, Tourette, dysleksi osv som er i samme situasjon – uten mulighet til å bo sammen med familien pga barnevernet? ___________________________________________________________________________ Man tar det for gitt at barnevernsbarn kommer fra dårlige hjem og at løsningen er stillinger, penger og mer makt til barnevernet. Sannheten er at barnevernet mangler kriterier for omsorgsovertakelse, evne til prioritering og derfor ofte tar feil barn. Barnevernets egne sakkyndige skriver bestillingsverk for å sverte familien. Familien og barna lider stort og barnet blir ødelagt for livet i et barnevern uten omsorgsevne og styring. Vi håper at disse problemene blir belyst i media, behandlet politisk og forsket på. Filmen belyser viktige spørsmål: Er barnevernet riktig sted for barn med diagnoser eller bør slike barn få hjelp av PPT og helsevesenet i samarbeid med foreldre? Har barnevernet rett til å overkjøre helsefaglige vurderinger gjort av eksperter på diagnoser ved at de bruker sine egne sakkyndige? Hva vi trenger i et kompetent og menneskelig barnevern: 1. Barn i barnevernet gjennomgår barnepsykiatrisk screening av helsevesenet. 2. Barnevernet følger anbefalinger fra helsevesenet. 3. Barn med lettere diagnoser bor hjemme og får oppfølging fra BUP/PPT. 4. Sakkyndig arbeid gjort av private konsulenter avskaffes. 5. En nøytral klageinstans retter opp feil i enkeltsaker. 6. Ingen omsorgsovertagelse uten beviselige straffbare handlinger. 7. Fylkesnemden legges ned og saker om omsorgsovertagelse går for Tingretten. 8. Barnevernet hjelper barn utsatt for reelt omsorgssvikt. Vi tror åpenhet om problemene i barnevernet og dokumentasjon av overgrep er det eneste som kan føre til forbedringer.
04.11.10 08:39

Til kamp for foreldra

Sorggrupper
Det første store målet er å starta sorg- og sjølvhjelpsgrupper over heile landet.

– Mange opplever stor sorg og trauma på grunn av at borna vert tekne frå dei. Mange opplever også å sjå at borna størjer og vil heim, utan å få lov til det. Barnevernsinngrepa fører i mange tilfelle til at born og foreldre lever i ei opa sorg og permanent krise over mange år.

Vår kommentar:

Slik Sunnmørspostn har vinklet overskriften ser det ut for at denne kampen kun gjelder foreldrene. Dette medfører ikke riktighet, og vi understreker at vi fokuserer på familien-barn og foreldre!

Reaksjoner utenfra:

Er barnevernet ein venn eller ein fiende? sfm.no 

c.pdf

Info in arabic

حملةالتوقيع على طلبات التحقيق في مجال حمايةالطفولة في النرويج

في الأونة الأخيرة قد أكتشفت عن العديد من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وهنانشير إلى بعض الأمثلة

 

عدد كبير من الأطفال يتعرضون للإساءةالبدنية والنفسية والجنسية

aftenposten7/11-2008/,veg4/11-2008,adressa14/1.2008

كما نشرت  بعض الصحف من بينها

هذه مجرد أمثلة قليلة فقط ، واعلى من الجبال الجليدية الضخمة

نتيجة سلطة مؤسسة حماية الطفولةعدد كبيرمن الأطفال والأباء والأمهات ينتحرون

كل سنة

 

barnevernsalliansen

 

 

تتعاون مع عدة منضمات وجمعيات والفرق وبالتالي تحتاج إلى إستعراض كامل والتحقيق مع  مؤسسة الطفولة النرويجية ولقد ارسلت هذه الطلبات الى  البرلمان

HRA-N visittkort

Visittkort som kan skrives ut.

hra_n_visittkort_1.pdf