VEDTEKTER FOR HUMAN RIGHTS ALERT - NORWAY

§1 Organisasjonens fulle navn er Human Rights Alert - Norway (HRA-N)

(Non Governmental Human Rights Organisation, NGO)

Organisasjonsnr. 992 668 725

HRA-N er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral.


§ 2 VERDIGRUNNLAG

Forankret i Lov om Menneskerettigheter (1999) skal HRA-N arbeide langsiktig for forståelse og beskyttelse av menneskers behov og rettigheter. Hoved fokus er de ulike rettigheter og friheter nedfelt i Den Europeiske Menneskeretts Konvensjon (EMK), domspraksis ved den Europeiske Menneskeretts Domstolen (EMD), Strasbourg, og FNs Konvensjon for Barnets rettigheter (FNs barnekonvensjon).

§ 3 FORMÅL

a. HRA-N skal påse at norske myndigheter på alle nivå faktisk overholder Norges menneskeretts forpliktelser i eget land .

For å hindre krenkelser av og/eller brudd på de grunnleggende menneskerettigheter, friheter og myndighetenes forpliktelser i henhold til disse skal HRA-N arbeide for at det opprettes en effektiv uavhengig nasjonal kontroll- og klageinstans med reelle sanksjonsmidler.

Hensikten er å forhindre systematiske brudd på grunnleggende menneskerettigheter, overgrep som for enkeltmennesker kan medføre redusert livskvalitet, økonomisk ruin og skader angående tidlig adskillelse barn og foreldre, herunder kort- og langtidsutvikling av alvorlige somatiske og psykiske lidelser, suicidalitet og kriminalitet.


b. Foreslå lovendringer, føre offentlige kampanjer for bedring av menneskerettighetene.

c. Å være høringsinstans og foreslå lovendringer og lovforslag i forbindelse med utredninger og lovforslag i sosiale- og familiesaker, og i rettergang og rettsikkerhetsspørsmål.

d. Med utgangspunkt i FN barnekomités langvarige kritikk mot Norge. En spesielt sentral del av arbeidet er HRA-Ns fortløpende rapportering til FNs komité for barnets rettigheter - alle menneskeretts-organ i FN, Europarådets Commissioner for Human Rights, og alle relevante organ i Europa- Parlamentet i Strasbourg (EMK, EMD). Slik disse generelt ønsker og ber NGOs om å gjøre.

e. Tilstrebe nasjonalt og internasjonalt samarbeid med andre menneskeretts organisasjoner NGOs).

§ 4 MEDLEMSKAP

Alle medlemskap løper fra 1. januar til 31. desember.  Fornyelse av medlemskap må være foretatt innen 31. januar. Medlemsavgiften fastsettes ved årsmøte etter forslag fra styret.
Medlemskap i HRA-N kan tegnes i 3 kategorier;

a. Ordinært medlemskap: Enkeltperson Begrenset rådgiving/veiledning. (OM)

b. Ordinærrt medlemskap: Familie Begrenset rådgiving/veiledning. (FM)

c. Støttemedlemskap: Forening/Firma/Organisasjon / Enkeltperson (SM) Ingen rådgiving/veiledning


§ 5 STYRE - ORGANISASJON.

Organisasjonens foretningsadresse er postboks i Bergen.


Styret er utøvende organ for HRA-N og står ansvarlig overfor årsmøtet.

Ved stiftelsen av HRA-N vedtok interimstyret at halvparten av styret velges for 2 år og den andre halvparten for 3 år i den hensikt at ikke hele styret skiftes ut samtidig.

Styret i HRA-N består av minst 5 medlemmer og med følgende sammensetning.

a. Leder velges for 2 år med adgang til gjenvalg 2 ganger.

b. Nestleder/presseansvarlig velges for 2 år med adgang til gjenvalg 2 ganger.

c. Kasserer velges for 2 år med adgang til gjenvalg 2 ganger.

d. I tillegg kan styret ha inntil 2 styremedlemmer utover det som er angitt som velges for 2 år med adgang til gjenvalg 2 ganger.

e. I tillegg kan styret ha varamenn velges for 1 år.

f. Revisor. Velges for 1år.

g. Valgkomite har 3 medlemmer velges for 2 år og 2 varamenn som velges for 1 år.


§ 6 ÅRSMØTE.

Funksjon: Årsmøtet er HRA-N sin høyeste myndighet.

Bekjentgjørelser: Årsmøtet bekjentgjøres senest 10 uker før årsmøte avholdes. Saker og endringsforslag må være innkommet styre innen 6 uker før dato for årsmøtet. Årsmøtet holdes 1 gang pr. år, første gang i 2010.

SAKSLISTE.

Saksliste foreslås av styret med endelig godkjenning av årsmøtet. Saker som ikke står på sakslisten kan ikke tas opp til behandling uten at 4/5 av de tilstedeværende stemmeberettigede godkjenner det.

Saksliste med bilag bør bekjentgjøres innen 2 uker før årsmøtet holdes.

Sakslisten skal inneholde:

a. Registrering av antall stemmeberettigede. Stemmeberettigede på årsmøtet er oppmøtte medlemmer i kategori a og b. Familier i kategori b) har normalt en stemmeberettiget representant. Årsmøte kan med 2/3 flertall likevel bestemme at et ordinært familiemedlemskap kan ha maks 2 stemmeberettigede representanter på årsmøte.

b. Godkjenning av sakslisten.

c. Valg av ordstyrer.

d. Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen.

e. Valg av tellekomite.

f. Årsberetning og regneskap.

g. Budsjettforslag.

h. Behandling av innkomne saker.

i. Valg.

§ 7 VOTERING.

Alle beslutninger på årsmøtet vedtas med simpelt flertall. Avstemning foregår skriftlig dersom noen av medlemmene forlanger det. Valg foregår skriftlig.

§ 8 EKSTRAORDINERT ÅRSMØTE.

Bekjentgjøres snarest mulig og minst 2 uker før møtet. Med innkallingen skal det følge begrtunnelse. Fører årsmøtet til at styret trekker seg, velges et interimstyre. Dette har styrets rettigheter og plikter. Medlemmer av interimstyret må stå til valg på første ordinære årsmøte om de oppfordres til det og selv er villige.

§ 9 KOMMUNIKASJON OG SAMARBEID.

HRA-Ns årsberetning og reviderte regneskap skal godkjennes av årsmøtet.

Årsmeldingen skal inneholde:

a. Medlemstall pr. 31.12.

b. Styrets, komiter og utvalgs sammensetninger.

c. Oversikt over styrets virksomhet t d arrangement, de viktigste sakene og utdrag av rapporter fra utvalg.

Regneskapet skal føres i samsvar med regler for god regneskapsførsel og revideres av revisor valgt på årsmøtet.

Regnskapsåret løper fra den 1. januar til den 31. desember.HRA-N baserer hovedsakelig sin drift på inntekter fra medlemskap. HRA-N kan motta støtte fra offentlige instanser og private institusjoner og personer.

Revisor velges utenom styret.

Regneskapet skal inneholde:

a. Status.

b. Oversikt over inntekter og utgifter (balansekonto).

Nominasjon. Forslag til valgkandidater sendes til valgkomiteen seinast en måned før valget. Valgkandidater skal ha sagt seg villige.

§ 10 VALGKOMITE.

Valgkomiteens mandat er rent organisasjonsteknisk, den skal lede valgene, ikke influere på dem.

Valgkomiteen skal minst en måned før årsmøtet gi informasjon om valgene. Komiteen informerer om hvem som står for valg i styret, komiteer og utvalg. Denne informasjonen gis skriftlig til styret og komiteer og utvalg.

Valgkomiteen mottar skriftelig forslag på kandidatar til valget, senest to uker før årsmøtet. Kandidatene som foreslås må ha erklært seg villige til å motta valg.

Valkomiteen fører protokoll.

Sammensetning. Komiteen består av 3 medlemmer og 2 varamenn. Medlemmer av styret kan ikke være i valgkomiteen. Dersom en av valgkomiteens medlemmer står som valgkandidat, må vedkommende gå ut av komiteen. Varamenn trer da inn.

Komiteen konstituerer seg selv.

§ 11 EKSKLUSJON.

Misbruk av medlemskap, medlemskort og handlinger som er uforenelig med HRA-N og dens virksomhet, og som kan skade HRA-N kan medføre eksklusjon. Medlemmer kan bli stilt til ansvar ved økonomisk skade som de måtte påføre HRA-N.

a. Før en avgjørelse om eksklusjon kan fattes, har medlemmet eller en representant for dette med fullmakt rett til å få saken prøvd for styret. Et flertall på 2/3 av styret avgjør eksklusjonen.

b. Medlemmer kan ikke koble HRA-N opp i mot andre grupper/foreninger uten godkjenning fra styret med 2/3 flertall.

c. Styrerepresentanter

kan ikke koble HRA-N opp i mot andre grupper/foreninger uten godkjenning fra styret med 2/3 flertall.

d. Styrerepresentanter kan ikke ha styreverv og/eller medlemskap i andre organisasjoner som ikke er forenlig med HRA-Ns vedtekter, formål og handlingsplan.

e. Styret og den enkelte representant har som en hovedregel både juridisk og moralsk taushetsplikt når det gjelder enkeltsaker styret / den enkelte representant jobber med eller har jobbet med.

f. Evt saker / dokument / opplysninger om saker / personer HRA-N jobber for / med og som legges ut på nettet eller offentliggjøres på annen måte og som inneholder sensitive personopplysninger el, skal som en hovedregel anonymeres. I tillegg skal den saken gjelder ha gitt sitt skriftlige samtykke.

g. Det kan innebære erstatningsansvar dersom styret / den enkelte representant opptrer på en skadelig måte overfor personer / saker, og / eller HRA-N som organisasjon.

§12 ENDRINGER.

Endringer av disse vedtekter skal for å være gyldig, vedtas med 2/3 av vedtas med 2/3 av de avgitte stemmene på årsmøtet. Forslag til endringer i vedtekter skal skriftlig innsendes styret minst 3 måneder før årsmøteperiode.

§ 13 OPPLØSNING.

Forslag om oppløsning av HRA-N skal skje skriftlig og innsendes til styre senest 3 måneder før årsmøteperiode. Forslaget må være begrunnet og undertegnet av minst 11 medlemmer med gyldig medlemskap. Oppløsning må vedtas av minst 5/6 stemmene på årsmøte.
Ved oppløsning av HRA-N, skal etter dekning av alle utgifter, dens eiendeler, oppspart kapital m.m. overføres til en organisasjon som er/opererer i tråd med formålene til HRA-N.

 

Støtt vårt arbeid for barn og familier her!

KONTINGENT 2016

Kontingent 2016:

Familie m/barn under 18 år kr. 350,-

Enkeltmedlem kr.250,-

 Betales inn over nettbank med melding: navn og adresse

Kontonr:  1503 0626 114

Bank: DnB NOR BIC: DNBANOKKXXX A/C for international payments:

NO54  1503 0626 114

Forskningsprosjekt om biologisk tilknytning

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt:

Jeg heter Ola Kristian Johansen og er masterstudent i sosiologi ved NTNU. Dersom du har bodd i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon, er mellom 18 og 40 år er det deg jeg henvender meg til.
Dette er et forskningsprosjekt om hvordan personer som har vært i offentlig omsorg opplevde og opplever kontakten med sine biologiske foreldre, og hvordan dette preger oppveksten og voksenlivet.
Prosjektets formål er å finne ut mer om hvordan sosial identitet konstrueres gjennom biologisk tilknytning og sosiale bånd. Det jeg finner spesielt interessant å undersøke er personer som har vokst opp i det offentliges omsorg sin relasjon til sine biologiske foreldre, og hvilke konsekvenser kontakten, eller mangel på kontakt - med de biologiske foreldrene har for utviklingen av den sosiale identiteten.

For å innhente denne informasjonen vil jeg intervjue alle deltakerne ansikt til ansikt. Alle opplysningene som fremkommer i undersøkelsen blir behandlet konfidensielt. Din deltakelse er frivillig og du kan trekke deg så lenge prosjektet pågår uten å oppgi noen grunn.

Prosjektet avsluttes i juni 2014. Da vil alle opplysninger om deltakerne være anonymisert og personopplysninger slettet. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Hvis du ønsker å delta kan du skrive en mail til olakristianj@gmail.com-- 
Vennlig hilsen
Ola Kristian Johansen
Tlf 41434174 
Blogg

Tips frå ein politikar som las boka

Første gongen las han berre sakspapira frå barnevernet, og det kunne sjå ut som ei innlysande sak. Men andre gongen las han både sakspapira og familien sin dokumentasjon; og såg då at dette var eit maktovergrep mot barnet og familien. Les og lær korleis barnevernet konstruerer ei sak utan ei einaste bekymringsmelding!

Haugen bok

 

|

Krav om gransking av barnevernet-Underskriftskampanje.

Det er i tillegg til listen som ligger ute på nett kommet inn ca 2500 underskrifter.HRA-N oppfordrer alle til å støtte opp om denne!

Den ufødte

Den ufødte babyen spurte Gud: "De forteller meg at du vil sende meg ned til jorden i morgen, men hvordan skal jeg klare å leve der når jeg er så liten og hjelpeløs?" Gud svarte: "Den engel vil vente på deg og ta vare på deg." Men hvem skal beskytte meg?" Gud sa: "Din engel vil beskytte deg, selv om det innebærer å risikere sitt eget liv." Babyen sa: "Gud, kan du være så snill å si meg min engels navn?" Gud svarte: "Du vil ganske enkelt kalle henne Mamma."

|

Beskjeder gjennom boksen- Viktig!

Det har kommet flere henvendelser gjennom "kontakt oss" boksen på sida vår.

Det er umulig for oss å svare på disse uten at det legges inn mailadresse eller tlf.nr.

Vi beklager dette!

Styret i HRA-N

Vi krever nå at fylkesnemdssaker og norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde.

Til: Fylkesnemda og domstolene

Vi krever nå at norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde. Målet er å styrke rettssikkerheten.
Vi krever at dette må også gjelde fylkesnemnda til den er nedlagt.

Hvis du har en sak som går for fylkesnemda eller domstolene vil det bli tatt opptak av forklaringene som gis av alle parter og alle vitner. Det vil gi en bedre og styrket rettssikkerhet hvis saken skal gå videre til tingretten eller hvis man må anke saken videre til lagmannsretten eller høyesterett.

Skriv under her
|
NRK1 BRENNPUNKT 9. NOVEMBER 2010
HRA-N har mottat en pressemelding fra familien som vi vil gjengi utdrag fra her. Familie måtte flykte fra Norge for å redde barnet Systemkrisen i barnevernet rammer barn med diagnoser og barnevernet tar ofte barn med diagnoser de ikke forstår. NRK1 Brennpunkt 9. november kl. 21.30: En autistisk jente måtte smugles fra barnevernets beredskapshjem til Østerrike for å kunne bo sammen med familien og få oppfølging for diagnosen. Barnevernet i Bærum trodde ikke på en genetisk, medfødt diagnose og kom med falske beskyldninger om familien. Barnevernet i Bærum overkjørte faglig ekspertise. Datteren ble nektet nødvendig medisinsk hjelp i en krise og barnevernet holdt på å drive henne til selvmord (11 år gammel).   Hvorfor barnevern? Familien søkte hjelp fra helsevesenet for datteren som fikk spiseforstyrrelser etter dødsfall i familien og flytting, og kom med dette i kontakt med barnevernet. Hun var innlagt på Ungdomspsykiatrisk klinikk/Ahus i en måned uten at de ville utrede henne. Hun ble utskrevet som frisk og ferdigbehandlet og gitt til barnevernet med en BMI på 13. Familiens bønn om utredning ble ignorert av barnevernet og da barnet til slutt ble utredet var konklusjonen klar: Aspergers syndrom og barnet burde sendes hjem umiddelbart. Likevel ville barnevernet heller sende barnet til et nytt fosterhjem med minimal kontakt med familien. Man prøvde alt for å så tvil om diagnosen for å skjule feilen som var gjort. Flukt fra Norge var eneste mulighet for å redde livet til datteren. I Østerrike ble diagnosen bekreftet, terapi gitt, hun bor sammen med familien, og der er ingen barnevernssak. Familien måtte ofre jobb, bosted, nasjonalitet og muligheten til å bo samlet. Familien var heldig som klarte å komme seg ut av Norge. Men hva med andre barn med nevrologiske diagnoser som ADHD, autisme, Tourette, dysleksi osv som er i samme situasjon – uten mulighet til å bo sammen med familien pga barnevernet? ___________________________________________________________________________ Man tar det for gitt at barnevernsbarn kommer fra dårlige hjem og at løsningen er stillinger, penger og mer makt til barnevernet. Sannheten er at barnevernet mangler kriterier for omsorgsovertakelse, evne til prioritering og derfor ofte tar feil barn. Barnevernets egne sakkyndige skriver bestillingsverk for å sverte familien. Familien og barna lider stort og barnet blir ødelagt for livet i et barnevern uten omsorgsevne og styring. Vi håper at disse problemene blir belyst i media, behandlet politisk og forsket på. Filmen belyser viktige spørsmål: Er barnevernet riktig sted for barn med diagnoser eller bør slike barn få hjelp av PPT og helsevesenet i samarbeid med foreldre? Har barnevernet rett til å overkjøre helsefaglige vurderinger gjort av eksperter på diagnoser ved at de bruker sine egne sakkyndige? Hva vi trenger i et kompetent og menneskelig barnevern: 1. Barn i barnevernet gjennomgår barnepsykiatrisk screening av helsevesenet. 2. Barnevernet følger anbefalinger fra helsevesenet. 3. Barn med lettere diagnoser bor hjemme og får oppfølging fra BUP/PPT. 4. Sakkyndig arbeid gjort av private konsulenter avskaffes. 5. En nøytral klageinstans retter opp feil i enkeltsaker. 6. Ingen omsorgsovertagelse uten beviselige straffbare handlinger. 7. Fylkesnemden legges ned og saker om omsorgsovertagelse går for Tingretten. 8. Barnevernet hjelper barn utsatt for reelt omsorgssvikt. Vi tror åpenhet om problemene i barnevernet og dokumentasjon av overgrep er det eneste som kan føre til forbedringer.
04.11.10 08:39

Til kamp for foreldra

Sorggrupper
Det første store målet er å starta sorg- og sjølvhjelpsgrupper over heile landet.

– Mange opplever stor sorg og trauma på grunn av at borna vert tekne frå dei. Mange opplever også å sjå at borna størjer og vil heim, utan å få lov til det. Barnevernsinngrepa fører i mange tilfelle til at born og foreldre lever i ei opa sorg og permanent krise over mange år.

Vår kommentar:

Slik Sunnmørspostn har vinklet overskriften ser det ut for at denne kampen kun gjelder foreldrene. Dette medfører ikke riktighet, og vi understreker at vi fokuserer på familien-barn og foreldre!

Reaksjoner utenfra:

Er barnevernet ein venn eller ein fiende? sfm.no 

c.pdf

Info in arabic

حملةالتوقيع على طلبات التحقيق في مجال حمايةالطفولة في النرويج

في الأونة الأخيرة قد أكتشفت عن العديد من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وهنانشير إلى بعض الأمثلة

 

عدد كبير من الأطفال يتعرضون للإساءةالبدنية والنفسية والجنسية

aftenposten7/11-2008/,veg4/11-2008,adressa14/1.2008

كما نشرت  بعض الصحف من بينها

هذه مجرد أمثلة قليلة فقط ، واعلى من الجبال الجليدية الضخمة

نتيجة سلطة مؤسسة حماية الطفولةعدد كبيرمن الأطفال والأباء والأمهات ينتحرون

كل سنة

 

barnevernsalliansen

 

 

تتعاون مع عدة منضمات وجمعيات والفرق وبالتالي تحتاج إلى إستعراض كامل والتحقيق مع  مؤسسة الطفولة النرويجية ولقد ارسلت هذه الطلبات الى  البرلمان

HRA-N visittkort

Visittkort som kan skrives ut.

hra_n_visittkort_1.pdf