Anmeldelse av bv i Kristiansund fra TK i 2010

anmeldelse_av_barnevernet.pdf

Pressemelding 2/2-2012

Human Rights Alert- Norway (HRA-N) har den 26/1-2012 meldt to ansatte, saksbehandlerne Hildegunn Knardal og Gine Seland Hellebust, ved Vanylven barneverntjeneste til politiet for bl.a brudd på flere paragrafer i straffeloven samt krenkelse av flere artikler i Den Europeiske menneskerettskonvensjon.

Bakgrunnen for saken er at barneverntjenesten har forsøkt å tvinge et par som venter barn til å skrive seg inn ved "Senter for foreldre og barn" i Molde, og at barnevernet har forlangt at fødselen skal skje i Molde. I tillegg  skal saksbehandlere ha utrykt at mor ikke får lov til å amme etter fødsel. Flere av de ansatte har bl.a oppsøkt parets bopæl  med roping og hamring på dører og vinduer.

Dette skjer, selv etter at parets advokat, har gitt barnevernstjenesten i Vanylven utrykkelig beskjed om at all kontakt med paret skal gå gjennom ham. Det skal også ha forekommet at saksbehandlere ved barneverntjenesten i Vanylven har tatt kontakt med utenforstående og diskutert paret med dem, uten at det er gitt tillatelse til dette.  

For HRA-N, som har fulgt dette paret over tid, ser det ut for at flere ansatte bruker sin stilling som offentlig ansatt til å legitimere en nærmest umyndiggjøring av paret. HRA-N gjør oppmerksom på at paret ikke er klienter i barnevernet, da begge er myndige personer. Et barn er ikke et rettsobjekt før det er født. Ingen av foreldrene er psykisk syke eller har rusproblemer, slik at bruk av tvang ikke kan benyttes.

|

Anmelder barnevernsjefen

Organisasjonen Human Rights Alert-Norway anmelder barnevernsjefen i Stavanger for å ha fratatt et indisk par barna deres.

Det indiske paret er medlemmer i Human Rights Alert-Norway (HRA-N), og har selv bedt organisasjonen om assistanse i saken. Ekteparet ble i mai i fjor fratatt datteren på fem måneder og sønnen på tre år. Søsknene bor nå i beredskapshjem.

Menneskerettighetsorganisasjonen har anmeldt barneverntjenesten i Stavanger ved leder Gunnar Toresen til politiet for brudd på flere paragrafer i straffeloven samt krenkelser av flere artikler i FN`s barnekonvensjon og Den Europeiske menneskerettskonvensjonen.

HRA-N hevder at barnevernet ikke har hatt hjemmel i loven for å akuttplassere barna. De mener at barnevernet i Stavanger ikke har tatt hensyn til barnas kultur, religion og språk ved plassering, står det i en pressemelding fra organisasjonen.

Aftenbladet

Leders kommentar: Det ble i forbindelse med pressemeldingen gitt et intervju av leder til journalist Janne Håland pr.tlf. Jeg skulle etter dette ha en "sitat-sjekk" før noe ble utgitt i avisen. Da "sitat-sjekken" fra Janne Håland kom var jeg sitert feil, noe jeg gjorde oppmerksom på pr.mail. Slik det fremkommer i Stavanger Aftenblad ser det ut for at vår anmeldelse er basert på "å ikke tro på".Dette blir en feil fremstilling, noe som ble påpekt pr.mail. I denne mailen ble kontradiksjonsprinsippet fremhevet, noe jeg også nevnte i intervjuet.Når dette er tatt bort, blir også fremstillingen skjev. Jeg legger derfor her ut svaret jeg sendte Janne Håland og uthever hva som er utelatt:

-----Original Melding----- > From: "Post HRA-N" post@hra-n.no > Date: Thu, 26 Jan 2012 19:44:41 +0100 > To: HÃ¥land, Janne janne.haland@aftenbladet.no > Subject: Re: sitatsjekk >  Hei igjen!  Jeg har lest igjennom og føler at jeg ikke er riktig sitert, derfor har jeg tatt meg den frihet å forandre litt, - og håper det er i orden. Organisasjonens leder Berit Aarset sier til Aftenbladet at hun ikke tror på påstandene barnevernet kommer med i vedtaket  -   Slike saker er typiske i Norge. Det ser ut til at barnevernet har en oppskriftsbok for slike saker, hvor de ønsker å hake av på at det bl.a finnes vold i hjemmet. I tillegg stille de psykisk psyk-diagnoser på alle, sier hun. Kontradiksjonsprinsippet er totalt fraværende i slike saker, noe som er en fare for rettssikkerheten for barn og foreldre. Hun mener det ikke var grunnlag for å gjøre et akuttvedtak i saken, noe som også fylkesnemda sa i behandlingen av akuttvedtaket. Aarset tror barna får større traumer av å plutselig bli tatt vekk fra foreldrene enn av å bli boende hos dem.  mvh Berit Aarset

|

Pressemelding-"India-saken"

Human Rights Alert-Norway har den 23/1-2012 innberettet barneverntjenesten i Stavanger v/leder, Gunnar Toresen, til politiet for brudd på flere paragrafer i straffeloven samt krenkelser av flere artikler i FN`s barnekonvensjon og Den Europeiske menneskerettskonvensjon.

Bakgrunnen for innberetningen er "India-saken", som er kjent gjennom media.

 HRA-N hevder at Stavanger barneverntjeneste v/Gunnar Toresen ikke har hatt nødvendig legitimitet i loven for å akuttplassere de barna saken gjelder. I tillegg har Stavanger barneverntjeneste ikke tatt hensyn til barnas kultur, religion og språk ved plassering. Gjennom dette har Stavanger barneverntjeneste tatt fra barna, om plasseringen skulle vedvare, bl.a muligheten til å kommunisere med sine indiske slektninger på sitt eget språk i fremtiden.

HRA-N vil vise til FN`s barnekonvensjon artikkel 2 som lyder:

1. De stater som er parter til denne konvensjon, skal respektere og garantere de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten forskjellsbehandling av noe slag og uten hensyn til barnets, dets foreldres eller verges rase, farge, kjønn, språk, religion, politiske eller annen oppfatning, nasjonale, etniske eller sosiale opprinnelse, eiendom, funksjonshemming, fødsel eller annen status.

2. Partene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at barnet blir vernet mot enhver form for forskjellsbehandling eller straff på grunnlag av stilling, virksomhet, uttalte meninger eller trosoppfatning hos barnets foreldre, verger eller familiemedlemmer.

26/1-2012, Human Rights Alert-Norway v/styret

|

Pressemelding 3/1-2012

Human Rights Alert - Norway, www.hra-n.no, har igjen sett det nødvendig å gå til det alvorlige skritt å anmelde barneverntjenesten i Kristiansund v/ leder leder Tonje Betten, saksbehandler Inger Hoff Jenssen og saksbehandler Marit Sæter til politiet for grov trakkassering og straffereaksjoner jfr. str.l. § 132a. og §123, EMK art 3 og art.8

Bakgrunn for saken: Etter at HRA-N den 15/9-2011 innleverte anmeldelse på fysisk og psykisk mishandling av et barn gjennom flere år under barnevernets omsorg, opplever biologisk mor trakkassering i form av utidige telefonoppringinger, nekting av samvær og nekting av telefon-og elektronisk kontakt mellom mor og barn. I tillegg har barnet i ettertid blitt isolert og fratatt all skolegang. Dette har både barnevernsleder Tonje Betten, samt saksbehandlerne Inger Hoff Jenssen og Marit Sæter begrunnet har sammenheng med anmeldelsene. HRA-N vil hevde at fremgangsmåten til barnevernet i Kristiansund i denne saken viser grov  trakkassering og straffereaksjoner mot mor og barn. 

HRA-N v/styret
 
03.02.2012 Politiet henlegger sakene på Barnevernleder Tonje Bette, saksbehandlerne Inge Hoff Jensen og Marit Sæter.
 
23.02.2012 HRA-N klager til Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane Statsadvokatembeter på politiets behandling og henleggelse av sakene.
|

Pressemelding 26/9-2011

Human Rights Alert - Norway, www.hra-n.no, har gått til det alvorlige skritt å anmelde barneverntjenesten i Levanger v/ fungerende leder Berit Ronglan og saksbehandler Mari Granaune til politiet for grov tjenesteforsømmelse, samt å nedtegne usannheter i journal(usannhet i protokoll)
 
Bakgrunnen for dette er at vi har fått henvendelse om en sak hvor det foreligger klar dokumentasjon på at det forekommer en stor grad av dekontekstualisering,dvs at deler av en tekst eller handling blir tatt ut av sin sammenheng og dermed hindrer leseren i å forstå sammenhengen. Dette gjør det umulig for domstoler og andre å vite hva som ligger bak et utsagn eller en handling. Slik dekontekstualisering er i realiteten uakseptabel både etisk og faglig. Et utsagn er alltid situasjonsbetinget. Dersom situasjonene/konteksten skrelles vekk, kan beskrivelsen få en forvrengt mening for leseren. Dekontekstualisert informasjon kan lede til feilaktige tolkninger og vurderingar, Jfr. Straffeloven (strl) § 120
 
HRA-N vil hevde at fremgangsmåten til offentlig ansatte i denne saken nærmest ligner trakkassering og latterliggjøring av klienten, og med undertoner av diskriminering. Vi vil påpeke at klienten saken gjelder har en høy faglig utdannelse og kompetanse innenfor helse.

 
HRA-N v/styret
|

Vi har fått så mer enn nok!

Flere av de som kritiserer systemet for ikke å forholde seg til gjeldende lovverk går selv hen og bryter loven.

Vi tar denne gang opp lov om opphavsrett:
 
Skriv ut Utskriftsvennlig versjon § 1. Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket.
       Med åndsverk forståes i denne lov litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform, så som:
 
1.skrifter av alle slag,
 

 
http://www.lovdata.no/all/nl-19610512-002.html
 
Vårt overkok i HRA-N kom etter en svertekampanje, fra en av gruppene på facebook.
 
Vi fikk tilsendt en sms på treffet 6. august 2011, hvor det ble referert til denne gruppens leder, denne sms ble lest opp høyt på årsmøtet.
Når så denne gruppen er frekk nok til å helkopiere HRA-N`s arbeid, og utgi det for eget verk, fikk vi nok.
 
Gjeldende artikkel: Barnevernets "forskning", "diagnoser" og "behandlingsmetoder"  ble innsendt som en rapport til barneombudet i april av den eneste som hadde fått tillatelse til å bruke den, Samfunnsmagasinet.
 
Noen dager senere ble det oppdaget at denne artikkelen var helkopiert og signert med en annens navn, et medlem i denne gruppen.  Det ble omgående tatt kontakt med vedkommende og som ble gjort oppmerksom på copyright og lov om opphavsrett. Det ble fra dens side lovet å rydde opp og vise til riktig kilde. Dette ble gjort og vedkommende viste til at det var HRA-N som hadde skrevet artikkelen, og la inn riktig kildehenvisning. Alikevel går leder for denne gruppa og helkopierer og bruker feil kilde. Ja, forstå det den som kan.
 
For å kunne skrive en slik artikkel ligger det time- og dagesvis med arbeid bak med gjennomgang av rapporter, forskning, avisartikler om emnet, lesing på nett; og ikke minst kildehenvisninger som viser hvordan artikkelen er underbygget.
 
Enda mer absurd blir det når denne lederen driver svertekampanje mot HRA-N, hvorfor da bruke HRA-N`s artikler?

På bakgrunn av dette har HRA-N krevd erstatning, da det ikke har vært innhentet tillatelse for bruk, eller vist til hvem som er eier av artikkelen.
 
På vår hjemmeside vises det helt tydelig til om opphavsrett og copyright, og det er en enkel sak og be om tillatelse for bruk.
 
Styret i HRA-N
 
|

 

Pressemelding 17.09.2011

 

Human Rights Alert-Norway(HRA-N) har gått til det alvorlige skritt å innberette psykolog Per Slaatstuen til Telemark politidistrikt, Skien.

Det er 3 saker som danner basis for innberetningen. Disse sakene omhandler alle vold i nære relasjoner, men hvor det har vært svært liten fokus på problemstillingen. Domstolen og barnevernet har i de siste 10 – 20 årene ikke vært flinke nok til å legge vekt på anklager som går på vold og trusler, og har heller ikke vektlagt den utrolige belastning det er for barn å være vitner til vold. Sakkyndige spiller en viktig rolle i forhold til å få avklart de faktiske forhold i slike saker. Det er utarbeidet regler og retningslinjer, og det stilles faglige krav for sakkyndige vedrørende sakkyndige rapporter.


Vi mener at i henhold til gjeldende regelverk og faglige retningslinjer har psykolog Per Slaastuen - i de 3 sakene vi her har sett på - brakt videre det vi mener beror på åpenbare feilvurderinger til barnevern og til domstolene.

Vi mener således at Slaastuen har misbrukt offentlige midler ved å avlegge disse rapportene. Slike rapporter innebærer også et maktmisbruk som samfunnet har krav på beskyttelse mot.

Mvh Styret i HRA-N 

 

Anmeldelsen ble henlagt den 29/9-2011 av påtalemyndigheten etter straffeprosesslovens §224, 1.ledd

18.10.2011 HRA-N klager på politiets henleggelse.

21.12.2011 psykolog Per Slaastuen anmelder leder i HRA-N Berit Aarset for ærekrenkelse(PAR. 246).

30.01.2012 HRA-N leder i politiavhør: ærekrenkelse(PAR. 246).

13.02.2012 Politiet henlegger saken om ærekrenkelse.

18.02.2012 psykolog Per Slaastuen sender 'varsel om søksmål' til Berit Aarset privat som er leder av HRA-N.

23.02.2012 HRA-N sender til Vestfold og Telemark Statsadvokatembeter inn klage og ny innberetning på psykolog Per Slaastuen.

28.03.2012 mottok HRA-N henleggelse av straffesak fra Vestfold og Telemark Statsadvokatembeter som ved beslutning av 08.03.12 ikke har funnet grunn til å omgjøre politiets henleggelsesbeslutning.

20.04.2012 psykolog Per Slaastuen sender nytt 'varsel om søksmål' til Berit Aarset privat som er leder av HRA-N.

27.04.2012 psykolog Per Slaastuen sender nytt brev til leder Berit Aarset privat med overskrift "Redaktøransvar og vold i nære relasjoner".

18.05.2012 psykolog Per Slaastuen sender nytt brev til leder Berit Aarset privat der han ber om å få lagt ut på HRA-N sin nettside, hans omtale av boken "Maktovergrep og justismord".

30.06.2012 brev frå psykolog Per Slaastuen sin advokat Jon Wessel-Aas. "Krav om opphør av og oppreising for ærekrenkende ytringer".

18.07.2012 HRA-N har endret på pressemeldingen.

13.01.2013 Tønsberg tingrett, Per Slaastuen i rettsak mot HRA-N/Berit Aarset. Han vinn fram med "Krav om erstatning for ærekrekelser".

Dei tre sakene som HRA-N innberetta til Telemark politidistrikt, som er grunnlaget til innhaldet i pressemeldinga, vart ikkje lagt fram til vurdering i retten. Rettsaka handla altså om ordlyden i pressemeldinga.

29.04.2013 Agder lagmannsrett, beslutning: domen av 15.01.2013 i Tønsberg tingrett blir ståande.

05.08.2013 Norges høyesterett, beslutning; beslutningen i Agder lagmannsretts ankeutval blir ståande.

|

Pressemelding 15/9-2011

Human Rights Alert - Norway, www.hra-n.no, har igjen måtte gå til det alvorlige skritt å anmelde barneverntjenesten i Kristiansund til politiet for brudd på bl.a EMK art.8 og barneloven §30
 
Bakgrunnen for dette er at vi har fått henvendelse om en sak hvor det foreligger klar dokumentasjon på fysisk og psykisk mishandling gjennom flere år av et barn under offentlig omsorg av fosterforeldre og beredskapshjem, samt nekting av telefon- og elektronisk kontakt. Det fremkommer helt klart i saken at dette er velkjent fra barnevertjenestens side, uten at de har stanset disse overgrepene.


HRA-N v/styret

|

Pressemelding 08.september 2010.


Human Rights Alert - Norway, www.hra-n.no, har gått til det alvorlige skritt å anmelde barneverntjenesten i Kristiansund til politiet for dokumentforfalskning, jfr straffelovens § 182
Bakgrunnen for dette er at vi har fått henvendelse om en sak hvor det foreligger klar dokumentasjon på at epikrise fra lege er forandret. Dette dokumentet dukket første gang opp i fylkedsnemnda i Møre og Romsdal. Saken ble henlagt, men anket Statsadvokaten i Møre og Romsdal. Den er nå til etterforskning ved Nordmøre og Romsdal politidistrikt.

Barneverntjenesten i Kristiansund har, etter HRA-N`s mening, for lengst spilt fallitt når man må ty til dokumentforfalskning for å vinne frem i sak!

HRA-N v/styret

|

MØTE PÅ STORTINGET 16/2-2011

HRA-N ble på nytt til Stortinget,denne gang av familie-og kulturfraksjonen til FRP.  HRA-N takker for invitasjonen og for møtet som ble avholdt 16/2-11.

Kort referat fra møtet:
Deltakere fra frP`s medlemmer i famile- og kulturkommiteen:
Nestleder Solveig Horne, Ib Thomsen og rådgiver Thomas Jacobsson.
 
Fra HRA-N deltok leder Berit Aarset og styremedlem Inger Djmel .

Møtet ble på mange måter en videreføring av møte 6/1-20011.


Den manglende rettssikkerhet for barn og biologisk familie i barnevernssaker:

*Det er enighet i at fylkesnemda bør legges ned, da denne er en klar fare for rettssikkerheten for barn og biologiskl familie. I tillegg påpekte HRA-N det vi ser på som  "vennskapskorrupsjon", med sakkyndige i bv-sammenheng hvor vi ser at psykologer arbeider som behandlere en dag, skriver sakkyndige rapporter for bv neste dag, og som sitter som meddommere i fylkesnemd og domsstoler den tredje. Disse har ofte tette bånd med bv-kontorene som sitter som motpart i saken mot biologisk familie. HRA-N foreslo at om slike saker skal gå direkte til tingrettene bør det innføres en karantenetid for de sakkyndige som har skrevet rapporter o.l for bv og sittet i fylkesnemd tidligere. 
 
*FRP har registrert at barn som plasseres av barnevernet nesten utelukkende blir plassert hos fremmende og kun unntaksvis hos biologisk familie. Dette ser både FRP og HRA-N på som et stort problem. HRA-N påpekte brudd på EMK art.8 og FN`s barnekonvensjon art.8
 
*Hvordan bv helt bevisst motarbeider en forelder (oftest far) i barnefordelingssaker for så å kreve omsorgsovertakelse hos den andre (mor) i etterkant når far er "uskadeliggjort"

 
*Tlf-kontakt med biologisk familie etter plassering ble tatt opp. HRA-N viste her til brev fra BLD til alle landets bv-kontor hvor BLD selv påpeker at nekting av tlf-kontakt mellom barn og biologisk familie er klart brudd på EMK art.8, men som de enkelte bv-kontor konsekvent nekter å etterfølge.
 
*Barn tvinges til å kalle beredskaps- og fosterforeldre "mamma og pappa" etter plassering, og vi påpekte at enklelte av disse barna kan få nye "foreldre" flere ganger i løpet av et år.
 
*Barnevernets såkalte "journalføring" kontra den strenge journalføringen som finnes i helsevesenet. "En løgn blir aldri en sannhet selv om den gjentas 100 ganger"
 
*Barnevernets totalt fraværende bruk av sitt eget lovverk, jfr bv-lovens §4-16, etter en omsorgsovertakelse.

*At HRA-N kan dokumentere flere eksempler på at bv har unnlatt å anmelde/forhindret etterforskning på mishandling og seksuelle overgrep på barn i fosterhjem og i institusjoner.
 
*HRA-N påpekte straffbare forhold fra offentlig ansatte i form av bl.a  dokumentforfalskning, falske og usanne forklaringer under saksbehandling o.l.  HRA-N krever at dette blir slått ned på, og at hver enkelt ansatt hos bv har et ansvar for at lover og regler følges (jfr ansatte i helsevesenet som ville mistet både autorisasjon og blitt straffeforfulgt ved lignernde forhold) slik at disse blir stilt til ansvar for sine lovbrudd.
 

Det helsemessige og sosiale aspektet:
  
*Den "halvfabrikata" utdannelse som barnevernspedagoger innehar jfr forskning ved høgskolen på Lillehammer i 2006 og boka  "UTAKTER"
 
*Bv`s påstander om "omsorgssvikt" hos familier med barn med skjulte funksjonshemminger som AD/HD,Asbergers, Dysleksi m.m. og hvordan disse familiene bruker energi på å forsvare seg overfor ett system som i utgangspunktet skal være en hjelpeinstans.

*Mangeårig forskning på skader som følge av adskillelse barn og foreldre jfr. advokat Sverre Kvilhaugs bok "ADSKILLELSE-BARN og FORELDRE" mm.

*Sykemeldinger og uførepensjon som følge av bl.a PTSD- kun 1 av 4 greier voksenlivet etter å ha vært tvangsplassert under offentlig omsorg. I tillegg kommer alle de i biologisk familie som påføres skader som følge av denne adskillelsen.
 
*Hvilke "motediagnoser" som blir satt på barna etter en omsorgsovertakelse, bl.a reaktiv tilknytningsforstyrrelse. Denne "diagnosen" kan like gjerne komme av det traume bv har utsatt barnet for ved adskillelsen fra sine foreldre. Mange barn lever i årevis med konstante krise- og sorgreaksjoner som følge av plasseringen.  Nå kurses bv-ansatte, fosterforeldre o.l i hvordan de skal rette opp i de skadene de selv har påført barna.
 
Det økonomiske aspektet: 
 
*Hvilke samfunnsøkonomiske konsekvenser har disse tvangsplasseringene?
*Fosterhjem og institusjon har en lettvint inntektskilde gjennom denne praksisen, med lønn oppimot 500.000,-pr.år samt avlastning m.m
*HRA-N påpekte de enorme skadene som blir påført barn og biologisk familie, og hva disse skadene igjen påfører samfunnet  av økonomiske belastninger i form av sykemeldinger, uføretrygd, behandlinger innenfor helsevesenet osv som en direkte konsekvens av at barn og familie adskilles.
*HRA-N ba innstendig i at FRP måtte tenke seg om flere ganger jfr deres forslag om at økonomiske midler blir overført fra det statlige til det kommunale bv. Vi påpekte at det er nettopp i de kommunale bv-kontorene og hos den enkelte saksbehandler overgrepene mot barn og familier starter.
 
HRA-N  overleverte til slutt en del dokumentasjon på lovbrudd som foregår innen bv-systemet, samt annen nyttig informasjon. Vi håper FRP vil ta dette med videre i sitt arbeid ang bv-problematikken. 
Vi takker igjen FRP`s medlemmer i familie-og kulturkommiteen for møtet og en flott respons på det arbeidet HRA-N gjør!

 

For styret i HRA-N leder Berit Aarset og styremedlem Inger Djmel

|

MØTE PÅ STORTINGET 6/1-2011

Vi ble før jul invitert til Stortinget av justisfraksjonen til FRP, og HRA-N takker for invitasjonen og for møtet som ble avholdt 6/1-11. 

Kort referat fra møtet:
Deltakere fra frP`s medlemmer i justiskommiteen:
leder Per Sandberg, Morten Ørsal Johansen, Hans Frode Kielland Asmyhr, justispolitisk rådgiver Vidar Karlsen og kommunikasjonsrådgiver André Kolve
Fra HRA-N deltok leder Berit Aarset og styremedlem Inger Djmel .

Vi innledet møtet med å lese opp brev fra HRA-N til BLD minister Audun Lysbakken hvor vi bl.a tar opp brudd på EMK og FN`s barnekonvensjon. Vi informerte kort om hva HRA-N er, hva vi står for og hva vi arbeider med.
Det ble et hektisk møte hvor mange ting ble tatt opp.

 
Den manglende rettssikkerhet for barn og biologisk familie i barnevernssaker:
* Brudd på EMK og FN`s barnekonvensjon, spesielt med tanke på det biologiske prinsipp og barnets rett til å bli ivaretatt av sin biologiske familie.
*I de saker hvor barn ikke kan bo hos sine biologiske foreldre påpekte vi  at "den biologiske familie" ikke kun består av "mor og far", og at det finnes alternativer for disse barna noe som bv totalt nekter å forholde seg til, dermed fratas barna sin biologiske familie.
*Barnets rett til egen advokat.
*Hastevedtak på føden.
*Barnevernets totalt fraværende bruk av sitt eget lovverk, jfr bv-lovens §4-16, etter en omsorgsovertakelse.
*Barnevernets såkalte "journalføring" kontra den strenge journalføringen som finnes i helsevesenet. "En løgn blir aldri en sannhet selv om den gjentas 100 ganger"
*Bruk av sakkyndige i bv-sammenheng hvor vi ser at psykologer arbeider som behandlere en dag, skriver sakkyndige rapporter for bv neste dag, og som sitter som meddommere i fylkesnemd og domsstoler den tredje. 
*Hvordan bv helt bevisst motarbeider en forelder (oftest far) i barnefordelingssaker for så å kreve omsorgsovertakelse hos den andre (mor) i etterkant når far er "uskadeliggjort"
*At HRA-N kan dokumentere flere eksempler på at bv har unnlatt å anmelde/forhindret etterforskning på mishandling og seksuelle overgrep på barn i fosterhjem og i institusjoner.
*Foreldres kamp mot sin egen advokat som gjerne ikke har ett eneste møte med foreldre før saken kommer opp i fylkesnemnd.
 
Det helsemessige og sosiale aspektet:
 
*Den "halvfabrikata" utdannelse som barnevernspedagoger innehar jfr forskning ved høgskolen på Lillehammer i 2006 og boka  "UTAKTER"

*Bv`s påstander om "omsorgssvikt" hos familier med barn med skjulte funksjonshemminger som AD/HD,Asbergers, Dysleksi m.m. og hvordan disse familiene bruker energi på å forsvare seg overfor ett system som i utgangspunktet skal være en hjelpeinstans.
*Mangeårig forskning på skader som følge av adskillelse barn og foreldre jfr. advokat Sverre Kvilhaugs bok "ADSKILLELSE-BARN og FORELDRE" mm.
*Sykemeldinger og uførepensjon som følge av bl.a PTSD- kun 1 av 4 greier voksenlivet etter å ha vært tvangsplassert under offentlig omsorg. I tillegg kommer alle de i biologisk familie som påføres skader som følge av denne adskillelsen.
 
Det økonomiske aspektet: 
 
*Hvilke samfunnsøkonomiske konsekvenser har disse tvangsplasseringene?
*Fosterhjem og institusjon har en lettvint inntektskilde gjennom denne praksisen, med lønn oppimot 500.000,-pr.år samt avlastning m.m
*Vi var såvidt innom utgiftene i bv  kontra "eldrebølgen" som nå kommer.
 
Vi fikk tatt opp utrolig mye på den tiden vi hadde til rådighet, og vi føler at vi fikk en utrolig flott respons på den informasjonen vi hadde å gi. Selvsagt er det flere ting å ta tak i, men vi håper vi kanskje får flere anledninger på å ta opp det vi ikke rakk denne gang.
 
Vi takker igjen FRP`s medlemmer i justiskommiteen for møtet og en flott respons på det arbeidet HRA-N gjør!

For HRA-N, Berit og Inger

 

Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:868 (2010-2011)

Innlevert: 09.02.2011

 

|

Pressemelding 04. oktober 2010.


Human Rights Alert - Norway, www.hra-n.no,  har gått til det alvorlige skritt å anmelde barneverntjenesten i Kristiansund til politiet, samt å klage etaten inn for Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Statens Helsetilsyn for grov tjenesteforsømmelse.

Bakgrunnen for dette er at vi har fått henvendelse om en sak hvor det foreligger dokumentasjon gjennom flere år på grov omsorgssvikt, fysisk, psykisk og sosial mishandling av små barn. Barnevernet i Kristiansund har unnlatt å hjelpe barna, selv etter utallige bekymringsmeldinger fra helsepersonell, barnehage, skole, osv.  

Denne saken kan på flere måter sammenlignes med "Christoffer-saken" fra 2009, der bekymringsmeldinger ikke ble følgt opp - og mange viste om barnets livssituasjon uten å gripe inn... og følgen ble tragisk.
http://www.dagbladet.no/2009/04/23/nyheter/innenriks/rettssak/5881106/

Human Rights Alert-Norway reagerer med avsky etter gjennomgang av denne saken, og vi spør oss : Er dette enda ett eksempel på barnevernets "utstillingsbarn"?

anmeldelse_av_barnevernet.pdf
|

PRESSEMELDING 10/12-2008

Pressemelding fra NKMR: Krav om gransking

NKMR_PRESSEMLD_1.12.2008.doc

PRESSEMELDING SENDT TIL MEDIA FRA HRA-N 25/10-2008

 

 

Støtt vårt arbeid for barn og familier her!

KONTINGENT 2016

Kontingent 2016:

Familie m/barn under 18 år kr. 350,-

Enkeltmedlem kr.250,-

 Betales inn over nettbank med melding: navn og adresse

Kontonr:  1503 0626 114

Bank: DnB NOR BIC: DNBANOKKXXX A/C for international payments:

NO54  1503 0626 114

Forskningsprosjekt om biologisk tilknytning

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt:

Jeg heter Ola Kristian Johansen og er masterstudent i sosiologi ved NTNU. Dersom du har bodd i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon, er mellom 18 og 40 år er det deg jeg henvender meg til.
Dette er et forskningsprosjekt om hvordan personer som har vært i offentlig omsorg opplevde og opplever kontakten med sine biologiske foreldre, og hvordan dette preger oppveksten og voksenlivet.
Prosjektets formål er å finne ut mer om hvordan sosial identitet konstrueres gjennom biologisk tilknytning og sosiale bånd. Det jeg finner spesielt interessant å undersøke er personer som har vokst opp i det offentliges omsorg sin relasjon til sine biologiske foreldre, og hvilke konsekvenser kontakten, eller mangel på kontakt - med de biologiske foreldrene har for utviklingen av den sosiale identiteten.

For å innhente denne informasjonen vil jeg intervjue alle deltakerne ansikt til ansikt. Alle opplysningene som fremkommer i undersøkelsen blir behandlet konfidensielt. Din deltakelse er frivillig og du kan trekke deg så lenge prosjektet pågår uten å oppgi noen grunn.

Prosjektet avsluttes i juni 2014. Da vil alle opplysninger om deltakerne være anonymisert og personopplysninger slettet. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Hvis du ønsker å delta kan du skrive en mail til olakristianj@gmail.com-- 
Vennlig hilsen
Ola Kristian Johansen
Tlf 41434174 
Blogg

Tips frå ein politikar som las boka

Første gongen las han berre sakspapira frå barnevernet, og det kunne sjå ut som ei innlysande sak. Men andre gongen las han både sakspapira og familien sin dokumentasjon; og såg då at dette var eit maktovergrep mot barnet og familien. Les og lær korleis barnevernet konstruerer ei sak utan ei einaste bekymringsmelding!

Haugen bok

 

|

Krav om gransking av barnevernet-Underskriftskampanje.

Det er i tillegg til listen som ligger ute på nett kommet inn ca 2500 underskrifter.HRA-N oppfordrer alle til å støtte opp om denne!

Den ufødte

Den ufødte babyen spurte Gud: "De forteller meg at du vil sende meg ned til jorden i morgen, men hvordan skal jeg klare å leve der når jeg er så liten og hjelpeløs?" Gud svarte: "Den engel vil vente på deg og ta vare på deg." Men hvem skal beskytte meg?" Gud sa: "Din engel vil beskytte deg, selv om det innebærer å risikere sitt eget liv." Babyen sa: "Gud, kan du være så snill å si meg min engels navn?" Gud svarte: "Du vil ganske enkelt kalle henne Mamma."

|

Beskjeder gjennom boksen- Viktig!

Det har kommet flere henvendelser gjennom "kontakt oss" boksen på sida vår.

Det er umulig for oss å svare på disse uten at det legges inn mailadresse eller tlf.nr.

Vi beklager dette!

Styret i HRA-N

Vi krever nå at fylkesnemdssaker og norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde.

Til: Fylkesnemda og domstolene

Vi krever nå at norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde. Målet er å styrke rettssikkerheten.
Vi krever at dette må også gjelde fylkesnemnda til den er nedlagt.

Hvis du har en sak som går for fylkesnemda eller domstolene vil det bli tatt opptak av forklaringene som gis av alle parter og alle vitner. Det vil gi en bedre og styrket rettssikkerhet hvis saken skal gå videre til tingretten eller hvis man må anke saken videre til lagmannsretten eller høyesterett.

Skriv under her
|
NRK1 BRENNPUNKT 9. NOVEMBER 2010
HRA-N har mottat en pressemelding fra familien som vi vil gjengi utdrag fra her. Familie måtte flykte fra Norge for å redde barnet Systemkrisen i barnevernet rammer barn med diagnoser og barnevernet tar ofte barn med diagnoser de ikke forstår. NRK1 Brennpunkt 9. november kl. 21.30: En autistisk jente måtte smugles fra barnevernets beredskapshjem til Østerrike for å kunne bo sammen med familien og få oppfølging for diagnosen. Barnevernet i Bærum trodde ikke på en genetisk, medfødt diagnose og kom med falske beskyldninger om familien. Barnevernet i Bærum overkjørte faglig ekspertise. Datteren ble nektet nødvendig medisinsk hjelp i en krise og barnevernet holdt på å drive henne til selvmord (11 år gammel).   Hvorfor barnevern? Familien søkte hjelp fra helsevesenet for datteren som fikk spiseforstyrrelser etter dødsfall i familien og flytting, og kom med dette i kontakt med barnevernet. Hun var innlagt på Ungdomspsykiatrisk klinikk/Ahus i en måned uten at de ville utrede henne. Hun ble utskrevet som frisk og ferdigbehandlet og gitt til barnevernet med en BMI på 13. Familiens bønn om utredning ble ignorert av barnevernet og da barnet til slutt ble utredet var konklusjonen klar: Aspergers syndrom og barnet burde sendes hjem umiddelbart. Likevel ville barnevernet heller sende barnet til et nytt fosterhjem med minimal kontakt med familien. Man prøvde alt for å så tvil om diagnosen for å skjule feilen som var gjort. Flukt fra Norge var eneste mulighet for å redde livet til datteren. I Østerrike ble diagnosen bekreftet, terapi gitt, hun bor sammen med familien, og der er ingen barnevernssak. Familien måtte ofre jobb, bosted, nasjonalitet og muligheten til å bo samlet. Familien var heldig som klarte å komme seg ut av Norge. Men hva med andre barn med nevrologiske diagnoser som ADHD, autisme, Tourette, dysleksi osv som er i samme situasjon – uten mulighet til å bo sammen med familien pga barnevernet? ___________________________________________________________________________ Man tar det for gitt at barnevernsbarn kommer fra dårlige hjem og at løsningen er stillinger, penger og mer makt til barnevernet. Sannheten er at barnevernet mangler kriterier for omsorgsovertakelse, evne til prioritering og derfor ofte tar feil barn. Barnevernets egne sakkyndige skriver bestillingsverk for å sverte familien. Familien og barna lider stort og barnet blir ødelagt for livet i et barnevern uten omsorgsevne og styring. Vi håper at disse problemene blir belyst i media, behandlet politisk og forsket på. Filmen belyser viktige spørsmål: Er barnevernet riktig sted for barn med diagnoser eller bør slike barn få hjelp av PPT og helsevesenet i samarbeid med foreldre? Har barnevernet rett til å overkjøre helsefaglige vurderinger gjort av eksperter på diagnoser ved at de bruker sine egne sakkyndige? Hva vi trenger i et kompetent og menneskelig barnevern: 1. Barn i barnevernet gjennomgår barnepsykiatrisk screening av helsevesenet. 2. Barnevernet følger anbefalinger fra helsevesenet. 3. Barn med lettere diagnoser bor hjemme og får oppfølging fra BUP/PPT. 4. Sakkyndig arbeid gjort av private konsulenter avskaffes. 5. En nøytral klageinstans retter opp feil i enkeltsaker. 6. Ingen omsorgsovertagelse uten beviselige straffbare handlinger. 7. Fylkesnemden legges ned og saker om omsorgsovertagelse går for Tingretten. 8. Barnevernet hjelper barn utsatt for reelt omsorgssvikt. Vi tror åpenhet om problemene i barnevernet og dokumentasjon av overgrep er det eneste som kan føre til forbedringer.
04.11.10 08:39

Til kamp for foreldra

Sorggrupper
Det første store målet er å starta sorg- og sjølvhjelpsgrupper over heile landet.

– Mange opplever stor sorg og trauma på grunn av at borna vert tekne frå dei. Mange opplever også å sjå at borna størjer og vil heim, utan å få lov til det. Barnevernsinngrepa fører i mange tilfelle til at born og foreldre lever i ei opa sorg og permanent krise over mange år.

Vår kommentar:

Slik Sunnmørspostn har vinklet overskriften ser det ut for at denne kampen kun gjelder foreldrene. Dette medfører ikke riktighet, og vi understreker at vi fokuserer på familien-barn og foreldre!

Reaksjoner utenfra:

Er barnevernet ein venn eller ein fiende? sfm.no 

c.pdf

Info in arabic

حملةالتوقيع على طلبات التحقيق في مجال حمايةالطفولة في النرويج

في الأونة الأخيرة قد أكتشفت عن العديد من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وهنانشير إلى بعض الأمثلة

 

عدد كبير من الأطفال يتعرضون للإساءةالبدنية والنفسية والجنسية

aftenposten7/11-2008/,veg4/11-2008,adressa14/1.2008

كما نشرت  بعض الصحف من بينها

هذه مجرد أمثلة قليلة فقط ، واعلى من الجبال الجليدية الضخمة

نتيجة سلطة مؤسسة حماية الطفولةعدد كبيرمن الأطفال والأباء والأمهات ينتحرون

كل سنة

 

barnevernsalliansen

 

 

تتعاون مع عدة منضمات وجمعيات والفرق وبالتالي تحتاج إلى إستعراض كامل والتحقيق مع  مؤسسة الطفولة النرويجية ولقد ارسلت هذه الطلبات الى  البرلمان

HRA-N visittkort

Visittkort som kan skrives ut.

hra_n_visittkort_1.pdf