Art.9. Tanke-,og samvittighets-, og religionsfrihet.

 

Homofile får ikke lov å adoptere

men kan være fosterforeldre. adressavisa 30/1-08

bv_muslimer_og_raja_0802.pdf

Muslimsk barn i lesbisk fosterfamilie

Et muslimsk barn er plassert hos lesbiske fosterforeldre. Barnets mor har reagert på valget av fosterfamilie. Trondheim kommune innrømmer at det er uheldig, men de vil av hensyn til barnet likevel ikke bytte familie.

Beklager

I et brev til Det muslimske samfunnet (MST) beklager Midtlyng kommunens valg av fosterforeldre, et valg hun karakteriserer som uheldig. Men ut ifra barnets behov var det både riktig og nødvendig med denne plasseringen. Hun skriver at hun har forståelse for Det muslimske samfunnets syn, men at det ut ifra barnets behov ikke er forsvarlig å flytte barnet til et annet fosterhjem nå. Men Ved senere evaluering av barnets behov vil barnevernstjenesten vurdere muligheten for å finne løsninger som tar hensyn til muslimenes syn.

- Det eneste jeg kan si, er at dette er en alvorlig sak som dreier seg om en plassering hvor det er stor avstand mellom den kulturelle bakgrunnen til barnet og til fosterfamilien, sier Midtlyng til Adresseavisen.

Straffes fordi de varslet

De fire ansatte i Barne- og familieetaten som varslet om kritikkverdige forhold i barnevernet, har fått tjenestepåtale. Dessuten trues de med sparken hvis de gjør det samme igjen.  NRK

 


Storberget må ikke settes i forlegenhet i media

Justisdepartementet vil ha slutt på brysomme mediautspill fra Rettsmedisinsk kommisjon. Det uavhengige kontrollorganet skal begrenses. Og Knut Storberget skal ikke lenger settes i offentlig forlegenhet.

Dagbladet

Uynskt på barnevernseminar

Av Margaret Hennum (publisert i smp 2/3-2009)

 

|

Det handler om troverdighet

Seminaret for de minste barna, på Rica Seilet Hotell i Molde

sfm.no

YTRINGSFRIHET I NORGE?

Takk til Knut Storberget for at han synliggjør regjeringens holdning til menneskerettighetene i Norge.

Vi oppfordrer alle til å skrive under oppropet!

Kjendisopprør mot justis-Knut

Det er ikke noen menneskerett ikke å bli krenket for sin overbevisning. Det er snarere et privilegium. Ethvert menneskeskapt tankesystem bør kunne underkastes kritikk, satire og hånlatter, for den saks skyld. Det er en nødvendighet i et demokratisk, åpent samfunn, sier forfatter og venn av flere Ap-statsråder i regjeringen, Roy Jacobsen, til VG.

Navarsete presset fram utvidet rasismeparagraf

Justisminister Knut Storberget (Ap) og regjeringen har fått massiv kritikk fra en rekke hold for sitt forslag til endring i straffeloven. Regjeringen fjerner den gamle og nærmest sovende blasfemiparagrafen, men utvider isteden den såkalte rasismeparagrafen til også å omfatte «kvalifiserte angrep på religion eller livssyn».

VG

Ærekrenkelse ikke straffbart lenger

-Terskelen for å fremsette ytringer er blitt senket internasjonalt. Norsk rettspraksis har flere ganger kollidert med avgjørelser i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), sier Storberget.

Aftenposten

Sverige gir etter for massiv kritikk.

Svenske kritikere anklaget regjeringen for å åpne for masseavlytting og krenkelse av folks privatliv, og torsdag ga statsminister Fredrik Reinfeldt etter for kritikken.

Lovendringen som nå legges fram pålegger blant annet at det svenske Forsvarets radioanstalt (FRA) å skaffe rettslig kjennelse i hvert tilfelle når de vil overvåke tele- og datatrafikk som går i kabel, og tillatelsene som gis til slik signalspaning vil være klart avgrensede.

DAGBLADET

Tredobling av antall advokater

 

 Hvis advokatene ønsker å bli oppfattet som noe mer enn sine ulike klienters våpendrager og tidvis leiesoldat, må kanskje både individuelle, yrkesbestemte og bransjebestemte valg og normer vurderes på ny?, utfordrer forsker Harald Espeli ved BI.

Ut fra sin etiske og lovpålagte forpliktelse om å fremme rett og hindre urett burde advokatene kanskje i større grad delta i den offentlige debatten om utviklingen av et godt samfunn uten å bli oppfattet som klientens våpendrager, mener forfatterne.

Forskning.no

Plakatsak havner i Strasbourg

Saken handler hovedsakelig om ytringsfrihet, privatlivets fred og retten til en rettferdig rettergang. Bøtene er imidlertid små sett imot de juridiske omkostninger en menneskerettighetssak koster. Til å begynne med er det snakk om kr 50.000,- som familien må ut med. På forespørsel fra sfm.no, gir Arild Holta følgende kommentarer til saken og til selve dommen.

sfm.no

Å undergrave biologien

Harald M. Nilsen, sosialantropolog

"Menneskers biologi er ikke en konstruksjon som noen forskere har funnet opp."

Nationen

Støtt vårt arbeid for barn og familier her!

KONTINGENT 2016

Kontingent 2016:

Familie m/barn under 18 år kr. 350,-

Enkeltmedlem kr.250,-

 Betales inn over nettbank med melding: navn og adresse

Kontonr:  1503 0626 114

Bank: DnB NOR BIC: DNBANOKKXXX A/C for international payments:

NO54  1503 0626 114

Forskningsprosjekt om biologisk tilknytning

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt:

Jeg heter Ola Kristian Johansen og er masterstudent i sosiologi ved NTNU. Dersom du har bodd i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon, er mellom 18 og 40 år er det deg jeg henvender meg til.
Dette er et forskningsprosjekt om hvordan personer som har vært i offentlig omsorg opplevde og opplever kontakten med sine biologiske foreldre, og hvordan dette preger oppveksten og voksenlivet.
Prosjektets formål er å finne ut mer om hvordan sosial identitet konstrueres gjennom biologisk tilknytning og sosiale bånd. Det jeg finner spesielt interessant å undersøke er personer som har vokst opp i det offentliges omsorg sin relasjon til sine biologiske foreldre, og hvilke konsekvenser kontakten, eller mangel på kontakt - med de biologiske foreldrene har for utviklingen av den sosiale identiteten.

For å innhente denne informasjonen vil jeg intervjue alle deltakerne ansikt til ansikt. Alle opplysningene som fremkommer i undersøkelsen blir behandlet konfidensielt. Din deltakelse er frivillig og du kan trekke deg så lenge prosjektet pågår uten å oppgi noen grunn.

Prosjektet avsluttes i juni 2014. Da vil alle opplysninger om deltakerne være anonymisert og personopplysninger slettet. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Hvis du ønsker å delta kan du skrive en mail til olakristianj@gmail.com-- 
Vennlig hilsen
Ola Kristian Johansen
Tlf 41434174 
Blogg

Tips frå ein politikar som las boka

Første gongen las han berre sakspapira frå barnevernet, og det kunne sjå ut som ei innlysande sak. Men andre gongen las han både sakspapira og familien sin dokumentasjon; og såg då at dette var eit maktovergrep mot barnet og familien. Les og lær korleis barnevernet konstruerer ei sak utan ei einaste bekymringsmelding!

Haugen bok

 

|

Krav om gransking av barnevernet-Underskriftskampanje.

Det er i tillegg til listen som ligger ute på nett kommet inn ca 2500 underskrifter.HRA-N oppfordrer alle til å støtte opp om denne!

Den ufødte

Den ufødte babyen spurte Gud: "De forteller meg at du vil sende meg ned til jorden i morgen, men hvordan skal jeg klare å leve der når jeg er så liten og hjelpeløs?" Gud svarte: "Den engel vil vente på deg og ta vare på deg." Men hvem skal beskytte meg?" Gud sa: "Din engel vil beskytte deg, selv om det innebærer å risikere sitt eget liv." Babyen sa: "Gud, kan du være så snill å si meg min engels navn?" Gud svarte: "Du vil ganske enkelt kalle henne Mamma."

|

Beskjeder gjennom boksen- Viktig!

Det har kommet flere henvendelser gjennom "kontakt oss" boksen på sida vår.

Det er umulig for oss å svare på disse uten at det legges inn mailadresse eller tlf.nr.

Vi beklager dette!

Styret i HRA-N

Vi krever nå at fylkesnemdssaker og norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde.

Til: Fylkesnemda og domstolene

Vi krever nå at norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde. Målet er å styrke rettssikkerheten.
Vi krever at dette må også gjelde fylkesnemnda til den er nedlagt.

Hvis du har en sak som går for fylkesnemda eller domstolene vil det bli tatt opptak av forklaringene som gis av alle parter og alle vitner. Det vil gi en bedre og styrket rettssikkerhet hvis saken skal gå videre til tingretten eller hvis man må anke saken videre til lagmannsretten eller høyesterett.

Skriv under her
|
NRK1 BRENNPUNKT 9. NOVEMBER 2010
HRA-N har mottat en pressemelding fra familien som vi vil gjengi utdrag fra her. Familie måtte flykte fra Norge for å redde barnet Systemkrisen i barnevernet rammer barn med diagnoser og barnevernet tar ofte barn med diagnoser de ikke forstår. NRK1 Brennpunkt 9. november kl. 21.30: En autistisk jente måtte smugles fra barnevernets beredskapshjem til Østerrike for å kunne bo sammen med familien og få oppfølging for diagnosen. Barnevernet i Bærum trodde ikke på en genetisk, medfødt diagnose og kom med falske beskyldninger om familien. Barnevernet i Bærum overkjørte faglig ekspertise. Datteren ble nektet nødvendig medisinsk hjelp i en krise og barnevernet holdt på å drive henne til selvmord (11 år gammel).   Hvorfor barnevern? Familien søkte hjelp fra helsevesenet for datteren som fikk spiseforstyrrelser etter dødsfall i familien og flytting, og kom med dette i kontakt med barnevernet. Hun var innlagt på Ungdomspsykiatrisk klinikk/Ahus i en måned uten at de ville utrede henne. Hun ble utskrevet som frisk og ferdigbehandlet og gitt til barnevernet med en BMI på 13. Familiens bønn om utredning ble ignorert av barnevernet og da barnet til slutt ble utredet var konklusjonen klar: Aspergers syndrom og barnet burde sendes hjem umiddelbart. Likevel ville barnevernet heller sende barnet til et nytt fosterhjem med minimal kontakt med familien. Man prøvde alt for å så tvil om diagnosen for å skjule feilen som var gjort. Flukt fra Norge var eneste mulighet for å redde livet til datteren. I Østerrike ble diagnosen bekreftet, terapi gitt, hun bor sammen med familien, og der er ingen barnevernssak. Familien måtte ofre jobb, bosted, nasjonalitet og muligheten til å bo samlet. Familien var heldig som klarte å komme seg ut av Norge. Men hva med andre barn med nevrologiske diagnoser som ADHD, autisme, Tourette, dysleksi osv som er i samme situasjon – uten mulighet til å bo sammen med familien pga barnevernet? ___________________________________________________________________________ Man tar det for gitt at barnevernsbarn kommer fra dårlige hjem og at løsningen er stillinger, penger og mer makt til barnevernet. Sannheten er at barnevernet mangler kriterier for omsorgsovertakelse, evne til prioritering og derfor ofte tar feil barn. Barnevernets egne sakkyndige skriver bestillingsverk for å sverte familien. Familien og barna lider stort og barnet blir ødelagt for livet i et barnevern uten omsorgsevne og styring. Vi håper at disse problemene blir belyst i media, behandlet politisk og forsket på. Filmen belyser viktige spørsmål: Er barnevernet riktig sted for barn med diagnoser eller bør slike barn få hjelp av PPT og helsevesenet i samarbeid med foreldre? Har barnevernet rett til å overkjøre helsefaglige vurderinger gjort av eksperter på diagnoser ved at de bruker sine egne sakkyndige? Hva vi trenger i et kompetent og menneskelig barnevern: 1. Barn i barnevernet gjennomgår barnepsykiatrisk screening av helsevesenet. 2. Barnevernet følger anbefalinger fra helsevesenet. 3. Barn med lettere diagnoser bor hjemme og får oppfølging fra BUP/PPT. 4. Sakkyndig arbeid gjort av private konsulenter avskaffes. 5. En nøytral klageinstans retter opp feil i enkeltsaker. 6. Ingen omsorgsovertagelse uten beviselige straffbare handlinger. 7. Fylkesnemden legges ned og saker om omsorgsovertagelse går for Tingretten. 8. Barnevernet hjelper barn utsatt for reelt omsorgssvikt. Vi tror åpenhet om problemene i barnevernet og dokumentasjon av overgrep er det eneste som kan føre til forbedringer.
04.11.10 08:39

Til kamp for foreldra

Sorggrupper
Det første store målet er å starta sorg- og sjølvhjelpsgrupper over heile landet.

– Mange opplever stor sorg og trauma på grunn av at borna vert tekne frå dei. Mange opplever også å sjå at borna størjer og vil heim, utan å få lov til det. Barnevernsinngrepa fører i mange tilfelle til at born og foreldre lever i ei opa sorg og permanent krise over mange år.

Vår kommentar:

Slik Sunnmørspostn har vinklet overskriften ser det ut for at denne kampen kun gjelder foreldrene. Dette medfører ikke riktighet, og vi understreker at vi fokuserer på familien-barn og foreldre!

Reaksjoner utenfra:

Er barnevernet ein venn eller ein fiende? sfm.no 

c.pdf

Info in arabic

حملةالتوقيع على طلبات التحقيق في مجال حمايةالطفولة في النرويج

في الأونة الأخيرة قد أكتشفت عن العديد من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وهنانشير إلى بعض الأمثلة

 

عدد كبير من الأطفال يتعرضون للإساءةالبدنية والنفسية والجنسية

aftenposten7/11-2008/,veg4/11-2008,adressa14/1.2008

كما نشرت  بعض الصحف من بينها

هذه مجرد أمثلة قليلة فقط ، واعلى من الجبال الجليدية الضخمة

نتيجة سلطة مؤسسة حماية الطفولةعدد كبيرمن الأطفال والأباء والأمهات ينتحرون

كل سنة

 

barnevernsalliansen

 

 

تتعاون مع عدة منضمات وجمعيات والفرق وبالتالي تحتاج إلى إستعراض كامل والتحقيق مع  مؤسسة الطفولة النرويجية ولقد ارسلت هذه الطلبات الى  البرلمان

HRA-N visittkort

Visittkort som kan skrives ut.

hra_n_visittkort_1.pdf