Art. 6. Retten til en rettferdig rettergang.

 

150 av norges dommere mangler dommerforsikring

Dette kan medføre at flere tusen dommer må oppheves.

Samlemappe om saken under.

doc20120417134859gamledommerkanbliopphevet.pdf
|

Kan domstolen samarbeide med barnevernet?

En domstol på Østlandet har ønsket samarbeid med barnevernet, og har arrangert møter og diskutert hvordan samarbeidet kan bli "best mulig". Jeg tillater meg å spørre om dette er problemfritt.

Det er IKKE greit at domstolen ønsker å samarbeide med verken barnevernet eller noen andre av sakens parter. Domstolen skal være en uavhengig dømmende instans, og jeg har som advokat hittil forventet at slikt ikke har forekommet i norsk domstol.
Det er uavhengigheten som er symbolikken i sløret foran øynenen på fru Justitia. Sløret er ikke ment å illustrere en blind og likegyldig person, som er mest opptatt av å "slippe" konfrontasjoner. advokatsylte

 

Vår kommentar:

Brevet som utløste artikkele og brev fra advokat Sylte til Domstoladministrasjonen ligger vedlagt under.

brev_om_samarbeid_fra_t_nsberg_tingrett1.jpg
brev_om_samarbeid_fra_t_nsberg_tingrett2.jpg
|

Domstolenes uavhengighet og dommerforsikringens betydning- for deg

Dommernes uavhengighet, eller kanskje rettere sagt; en uavhengig domstol er ikke et mål i seg selv, men kun en del av et mer høyverdig mål; konseptet om en rettferdig rettergang. Uten en uavhengig dommer/domstol, vil man aldri kunne være sikker på at partene i en rettstvist har fått en rettferdig rettergang. En domstols tillit og legitimitet avhenger helt og fullt av dens uavhengighet. En domstol som er besatt av personer som ikke er uavhengige vil, straks dette skulle bli kjent blant allmennheten, miste sin troverdighet og folkets tillit og vil etter dette ikke ha noe legitimt grunnlag for videre virksomhet. En slik situasjon ville også være i strid med lovgrunnlaget for Europarådet, Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og FN’s konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

 

Av Herman J Berge

Rettsnorge

|

Domstolene krever videoopptak i retten

Domstoladministrasjonen krever nå at norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde. Målet er å styrke rettssikkerheten.

Sikret etterprøvbarhet

– Stikkordet er etterprøvbarhet. Hvis du har en sak som går for tingretten, vil det bli tatt opptak av forklaringene som gis av alle parter og alle vitner. Dermed er man sikret etterprøvbarhet hvis for eksempel saken skal gå for høyere domstoler. Det vil gi en bedre og styrket rettssikkerhet, sier Olav Berg Aasen, avdelingsdirektør i DA.

I et brev til Justisdepartementet foreslår DA å innføre lyd- og bildeopptak ved sju av ti rettssaler i Norge. Det anbefales å innføre opptak av alle forklaringer som gjøres i retten. NRK

Vår kommentar:

Dette var på høy tid oh forslaget støttes fullt ut av HRA-N!

I tillegg må dette også gjelde for fylkesnemdene hvor udokumenterte påstander blir fremsatt og brukt av offentlig ansatte mot privat part. Man ser også at forklaringer i fylkesnemd blir totalt forandret ved tingrettsbehandlinger. Også da til fordel for den offentlige part. Ved videoopptak av vitneforklaringer vil udokumenterte påstander og usannheter ikke kunne så enkelt som det er i dag bli fremsatt.

Et godt gammeldags referat fra et viktig møte om salær og stykkpris og mye mer

Referatet som journalistisk metode er nesten gått ut på dato. Vi har alltid dårlig tid, dårlig med spalteplass og referater er dørgende kjedelige. Denne gangen gjør vi et unntak og bringer et langt og grått referat fra møtet mellom Advokatforeningens ledelse og tillitsvalgte og Justiskomiteen og deres politiske rådgivere.

Hvis jeg jobber for å hjelpe de svakeste får jeg 905 kroner timen.
Hvis jeg er bobestyrer i et konkursbo, får jeg 1305 kroner timen.
Jobber jeg for kommunen på vegne av for eksempel barnevernet, får jeg 1050 kroner timen. Det er de svakeste som taper på dette, særlig fordi sakene deres ofte er mot stat eller kommune som har ubegrenset med ressurser. Advokatbladet

Politiet var orientert

Poltistasjonssjef Kjell Magne Tvenge sier i en kommentar til saken at barnevernet foretok en vurdering av denne saken som medførte at de ba om politiets bistand i saken

Politiet har bistandsplikt for å sikre at barnevernets personell får gjennomført sitt arbeide. Politiet vurderer ikke om de skal bistå, denne vurderingen er det barnevernet som gjør. Politiet vurderer hvordan bistanden best kan gis, sier Tvenge. ringblad

To pågrepet etter omsorgs-overtakelse

To personer ble pågrepet onsdag ettermiddag, etter en omsorgsovertakelse i Ringerike.

Hun vil ikke ut med detaljer rundt hva som faktisk skjedde da barnevernet skulle hente barna, og kan ikke si om noen ble skadet. ringblad

– Gjemte opplysninger kunne frifunnet Quick

Tretten permer med etterforskningsmateriale om drapsdømte Thomas Quick er i hemmelighet gjemt bort på politihuset i Sundsvall, ifølge SVT-journalisten Hannes Råstam.

Under rettssaken mot Quick forklarte hans psykoterapeut at Quick begikk drapene på grunn av overgrep fra foreldrene under oppveksten.

I materiale som nylig ble funnet i Sundsvall er det blant annet fjorten avhør med Quicks søsken. Der tilbakevises hans forklaringer om vold og overgrep i hjemmet, ifølge Råstam.

– De avslører entydig og overbevisende at seriemorderen Thomas Quick er en konstruksjon, bygget på fantasiene hos en ruset psykisk syk pasient, skriver Råstam. abcnyhetene

Arbeiderpartidomstolen

I skolen lærer vi om maktfordelingsprinsippet: Domstolen er en uavhengig statsmakt, alle er like for loven. Men dersom dette er riktig - hvorfor vinner da staten som regel over private i norske domstoler?

 

Regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs skriver at staten i gjennomsnitt vinner 60 prosent av alle høyesterettssaker (Advokatbladet mars 2007). Fagernæs forklarer at statens overlegenhet er et utslag av ressursulikhet; staten har oftest mer ressurser enn privatpersoner og småbedrifter.

Bare de aller største næringslivsaktørene har tilsvarende ressurser, og oppnår tilnærmet jevnbyrdighet. Det betyr at mindre ressurssterke motstandere vil oppleve en tilsvarende større ulikhet. bt.no

Fører domstolenes begrepsforvirring til justismord?

”Rettferdigheten er blind” påstås det! Noen ganger kan manglende bevissthet
og forståelse av viktige begreper gjøre domstolene blinde for nettopp den
samme rettferdighet.

Rune Fardal

Nektes erstatning: Thor ble uthengt som morder i 24 år

Døtrene var 11 og 15 år da politiet anklaget pappa for rovdrap i 1983. Først i 2007 tilsto en annen.

Thor Karlsen var 44 år og en respektert håndverker i hjembyen da han 8. april 1983 ble arrestert og siktet for å ha knivstukket Inger Johanne Apenes (61) til døde i Fredrikstads sorenskriverbolig fem år tidligere.

Karlsen satt varetektsfengslet i 170 døgn, uten mulighet til å snakke med kona eller barna, før Riksadvokaten henla saken. db

Feilaktig dømt for incest

En 61 år gammel mann fra Levanger får 3,5 millioner kroner i erstatning etter at han feilaktig ble dømt for incest i 1991.

Mannen har kjempa i nesten 20 år for å bli renvaska, og dommen i Frostating lagmannsrett er svært viktig for han, sier advokat Nils Aga.

- Det betyr alt for ham. Nå ser han fram til forhåpentligvis å kunne avslutte dette forferdelige kapittelet i livet hans, sier Aga.

NRK

Barn i gjenopptakelsessaker føler seg krenket

30 incestdømte har fått sakene sine gjenopptatt. De ble frikjent fordi bevis i sakene har falt bort. De fleste er frikjent uten at sakene var oppe til ny hovedforhandling i retten. I flere av sakene er ikke barna til de tidligere incestdømte avhørt

NRK Brennpunkt

Dokumentaren: "Uretten" og "Riktig vel bevart"

Nordsjødykkernes advokat fratatt bevilgningen

Advokat Marius Reikerås (36), som har frontet kampen til den ene gruppen av nordsjødykkere som har saksøkt staten, er fradømt retten til å drive som advokat.

Reikerås sier til NTB at han bare er varslet om avgjørelsen og ikke har lest begrunnelsen. Han sier han ikke er overrasket over tilsynsrådets konklusjon, og hevder dette er i tråd med alle andre forsøk på å motarbeide dykkersaken.

VG

Vår kommentar:

Det koster å kjempe mot staten i slike saker, noe flere advokater har fått erfare. Advokat Knut Mannsåker som jobber i forhold til gruppesøksmål mot barnevernet har fått likelydende beskyldninger rettet mot seg : bt.no

Når skal dere lære at det ikke lønner seg å protestere mot det Norske systemet?

Storberget vil gjøre det lettere å nekte samvær

Justisministeren vil senke beviskravene for vold i barnefordelingssaker.

- Dette er vår største utfordring innen kriminaliteten, sier Storberget til Vårt Land. Justisministeren mener det ikke er noe galt med loven.

- I straffesaker skal tvilen komme den tiltalte til gode. I sivile saker holder det med «overveiende sannsynlighet». Mitt inntrykk er at i sivile saker blir beviskravet lagt veldig tett opp mot det som gjelder i straffesaker.

tv2

Vår kommentar:

I straffesaker er du uskyldig inntil det motsatte er bevist.

I sivile saker er du skyldig inntil du selv har bevist din uskyld, noe som omtrent er umulig.

Kraftig økning i sivile saker

Domstolene opplevde i fjor en voldsom økning i antall innkomne saker.

Det fremgår av fersk statistikk fra Domstoladministrasjonen (DA) i Trondheim.

- Spesielt antallet sivile saker hadde en kraftig økning med rundt 11 prosent, opplyser informasjonsdirektør Erling Moe i DA til VG Nett.

Mens det i 2008 kom inn 14.207 saker var tallet i fjor 15.789 saker ved landets tingretter.

VG

Kan miste barna ved å røyke hasj

Bøter, tap av bevilling og tap av retten til omsorg for barn er noe av det som kan skje med folk som blir tatt for å kjøpe hasj til eget bruk.

Dagbladet

Mobbeofre vinner ikke fram i retten

Sammenligningen av de ulike domsslutningene viser med all tydelighet at det er svært vanskelig, for ikke å si umulig, å vinne fram med et krav om erstatning for senskade som følge av mobbing i skolen. Paradoksalt nok kan selv tilsynelatende veldokumenterte saker bli avvist i rettsvesenet, sier Val Flaatten.

VG

 

Barnevernet kidnappet barna

Verden raste

Etter en strid med barnevernet vant familien fram i Eidsivating lagmannsrett: Ifølge dommen skulle ikke barna plasseres i fosterhjem før saken mot familien skulle behandles i september. Stikk i strid med kjennelsen, og uten at verken foreldre eller barna var informert, troppet barnevernet opp på skolene til barna på 16,12, og 8 år, og tok dem med seg.

Dagbladet

123Neste

Støtt vårt arbeid for barn og familier her!

KONTINGENT 2016

Kontingent 2016:

Familie m/barn under 18 år kr. 350,-

Enkeltmedlem kr.250,-

 Betales inn over nettbank med melding: navn og adresse

Kontonr:  1503 0626 114

Bank: DnB NOR BIC: DNBANOKKXXX A/C for international payments:

NO54  1503 0626 114

Forskningsprosjekt om biologisk tilknytning

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt:

Jeg heter Ola Kristian Johansen og er masterstudent i sosiologi ved NTNU. Dersom du har bodd i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon, er mellom 18 og 40 år er det deg jeg henvender meg til.
Dette er et forskningsprosjekt om hvordan personer som har vært i offentlig omsorg opplevde og opplever kontakten med sine biologiske foreldre, og hvordan dette preger oppveksten og voksenlivet.
Prosjektets formål er å finne ut mer om hvordan sosial identitet konstrueres gjennom biologisk tilknytning og sosiale bånd. Det jeg finner spesielt interessant å undersøke er personer som har vokst opp i det offentliges omsorg sin relasjon til sine biologiske foreldre, og hvilke konsekvenser kontakten, eller mangel på kontakt - med de biologiske foreldrene har for utviklingen av den sosiale identiteten.

For å innhente denne informasjonen vil jeg intervjue alle deltakerne ansikt til ansikt. Alle opplysningene som fremkommer i undersøkelsen blir behandlet konfidensielt. Din deltakelse er frivillig og du kan trekke deg så lenge prosjektet pågår uten å oppgi noen grunn.

Prosjektet avsluttes i juni 2014. Da vil alle opplysninger om deltakerne være anonymisert og personopplysninger slettet. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Hvis du ønsker å delta kan du skrive en mail til olakristianj@gmail.com-- 
Vennlig hilsen
Ola Kristian Johansen
Tlf 41434174 
Blogg

Tips frå ein politikar som las boka

Første gongen las han berre sakspapira frå barnevernet, og det kunne sjå ut som ei innlysande sak. Men andre gongen las han både sakspapira og familien sin dokumentasjon; og såg då at dette var eit maktovergrep mot barnet og familien. Les og lær korleis barnevernet konstruerer ei sak utan ei einaste bekymringsmelding!

Haugen bok

 

|

Krav om gransking av barnevernet-Underskriftskampanje.

Det er i tillegg til listen som ligger ute på nett kommet inn ca 2500 underskrifter.HRA-N oppfordrer alle til å støtte opp om denne!

Den ufødte

Den ufødte babyen spurte Gud: "De forteller meg at du vil sende meg ned til jorden i morgen, men hvordan skal jeg klare å leve der når jeg er så liten og hjelpeløs?" Gud svarte: "Den engel vil vente på deg og ta vare på deg." Men hvem skal beskytte meg?" Gud sa: "Din engel vil beskytte deg, selv om det innebærer å risikere sitt eget liv." Babyen sa: "Gud, kan du være så snill å si meg min engels navn?" Gud svarte: "Du vil ganske enkelt kalle henne Mamma."

|

Beskjeder gjennom boksen- Viktig!

Det har kommet flere henvendelser gjennom "kontakt oss" boksen på sida vår.

Det er umulig for oss å svare på disse uten at det legges inn mailadresse eller tlf.nr.

Vi beklager dette!

Styret i HRA-N

Vi krever nå at fylkesnemdssaker og norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde.

Til: Fylkesnemda og domstolene

Vi krever nå at norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde. Målet er å styrke rettssikkerheten.
Vi krever at dette må også gjelde fylkesnemnda til den er nedlagt.

Hvis du har en sak som går for fylkesnemda eller domstolene vil det bli tatt opptak av forklaringene som gis av alle parter og alle vitner. Det vil gi en bedre og styrket rettssikkerhet hvis saken skal gå videre til tingretten eller hvis man må anke saken videre til lagmannsretten eller høyesterett.

Skriv under her
|
NRK1 BRENNPUNKT 9. NOVEMBER 2010
HRA-N har mottat en pressemelding fra familien som vi vil gjengi utdrag fra her. Familie måtte flykte fra Norge for å redde barnet Systemkrisen i barnevernet rammer barn med diagnoser og barnevernet tar ofte barn med diagnoser de ikke forstår. NRK1 Brennpunkt 9. november kl. 21.30: En autistisk jente måtte smugles fra barnevernets beredskapshjem til Østerrike for å kunne bo sammen med familien og få oppfølging for diagnosen. Barnevernet i Bærum trodde ikke på en genetisk, medfødt diagnose og kom med falske beskyldninger om familien. Barnevernet i Bærum overkjørte faglig ekspertise. Datteren ble nektet nødvendig medisinsk hjelp i en krise og barnevernet holdt på å drive henne til selvmord (11 år gammel).   Hvorfor barnevern? Familien søkte hjelp fra helsevesenet for datteren som fikk spiseforstyrrelser etter dødsfall i familien og flytting, og kom med dette i kontakt med barnevernet. Hun var innlagt på Ungdomspsykiatrisk klinikk/Ahus i en måned uten at de ville utrede henne. Hun ble utskrevet som frisk og ferdigbehandlet og gitt til barnevernet med en BMI på 13. Familiens bønn om utredning ble ignorert av barnevernet og da barnet til slutt ble utredet var konklusjonen klar: Aspergers syndrom og barnet burde sendes hjem umiddelbart. Likevel ville barnevernet heller sende barnet til et nytt fosterhjem med minimal kontakt med familien. Man prøvde alt for å så tvil om diagnosen for å skjule feilen som var gjort. Flukt fra Norge var eneste mulighet for å redde livet til datteren. I Østerrike ble diagnosen bekreftet, terapi gitt, hun bor sammen med familien, og der er ingen barnevernssak. Familien måtte ofre jobb, bosted, nasjonalitet og muligheten til å bo samlet. Familien var heldig som klarte å komme seg ut av Norge. Men hva med andre barn med nevrologiske diagnoser som ADHD, autisme, Tourette, dysleksi osv som er i samme situasjon – uten mulighet til å bo sammen med familien pga barnevernet? ___________________________________________________________________________ Man tar det for gitt at barnevernsbarn kommer fra dårlige hjem og at løsningen er stillinger, penger og mer makt til barnevernet. Sannheten er at barnevernet mangler kriterier for omsorgsovertakelse, evne til prioritering og derfor ofte tar feil barn. Barnevernets egne sakkyndige skriver bestillingsverk for å sverte familien. Familien og barna lider stort og barnet blir ødelagt for livet i et barnevern uten omsorgsevne og styring. Vi håper at disse problemene blir belyst i media, behandlet politisk og forsket på. Filmen belyser viktige spørsmål: Er barnevernet riktig sted for barn med diagnoser eller bør slike barn få hjelp av PPT og helsevesenet i samarbeid med foreldre? Har barnevernet rett til å overkjøre helsefaglige vurderinger gjort av eksperter på diagnoser ved at de bruker sine egne sakkyndige? Hva vi trenger i et kompetent og menneskelig barnevern: 1. Barn i barnevernet gjennomgår barnepsykiatrisk screening av helsevesenet. 2. Barnevernet følger anbefalinger fra helsevesenet. 3. Barn med lettere diagnoser bor hjemme og får oppfølging fra BUP/PPT. 4. Sakkyndig arbeid gjort av private konsulenter avskaffes. 5. En nøytral klageinstans retter opp feil i enkeltsaker. 6. Ingen omsorgsovertagelse uten beviselige straffbare handlinger. 7. Fylkesnemden legges ned og saker om omsorgsovertagelse går for Tingretten. 8. Barnevernet hjelper barn utsatt for reelt omsorgssvikt. Vi tror åpenhet om problemene i barnevernet og dokumentasjon av overgrep er det eneste som kan føre til forbedringer.
04.11.10 08:39

Til kamp for foreldra

Sorggrupper
Det første store målet er å starta sorg- og sjølvhjelpsgrupper over heile landet.

– Mange opplever stor sorg og trauma på grunn av at borna vert tekne frå dei. Mange opplever også å sjå at borna størjer og vil heim, utan å få lov til det. Barnevernsinngrepa fører i mange tilfelle til at born og foreldre lever i ei opa sorg og permanent krise over mange år.

Vår kommentar:

Slik Sunnmørspostn har vinklet overskriften ser det ut for at denne kampen kun gjelder foreldrene. Dette medfører ikke riktighet, og vi understreker at vi fokuserer på familien-barn og foreldre!

Reaksjoner utenfra:

Er barnevernet ein venn eller ein fiende? sfm.no 

c.pdf

Info in arabic

حملةالتوقيع على طلبات التحقيق في مجال حمايةالطفولة في النرويج

في الأونة الأخيرة قد أكتشفت عن العديد من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وهنانشير إلى بعض الأمثلة

 

عدد كبير من الأطفال يتعرضون للإساءةالبدنية والنفسية والجنسية

aftenposten7/11-2008/,veg4/11-2008,adressa14/1.2008

كما نشرت  بعض الصحف من بينها

هذه مجرد أمثلة قليلة فقط ، واعلى من الجبال الجليدية الضخمة

نتيجة سلطة مؤسسة حماية الطفولةعدد كبيرمن الأطفال والأباء والأمهات ينتحرون

كل سنة

 

barnevernsalliansen

 

 

تتعاون مع عدة منضمات وجمعيات والفرق وبالتالي تحتاج إلى إستعراض كامل والتحقيق مع  مؤسسة الطفولة النرويجية ولقد ارسلت هذه الطلبات الى  البرلمان

HRA-N visittkort

Visittkort som kan skrives ut.

hra_n_visittkort_1.pdf