Art.24. Helse

Fikk regning for fødsel

Sørlandet sykehus krever 17 000 kroner i betaling av ei kvinne fra Etiopia som fødte på sykehuset i Kristiansand.

Fylkeslege Kristian Hagestad i Vest-Agder frykter slike episoder kan føre til utrygge hjemmefødsler for asylsøkere som har fått avslag på asylsøknaden.

– I verste fall kan det medføre at det blir en hjemmefødsel under dårlige forhold. Jeg mener våre forpliktelser etter barnekonvensjonen tilsier at vi ikke lager økonomiske barrierer for at folk kan få nødvendig fødselshjelp, sier Hagestad. NRK

|

Barnebedrag

For et par uker siden henviste Dagbladet.no til en «mor og barn»-undersøkelse fra Folkehelseinstituttet, som konkluderer med at 41 prosent av foreldre til femåringer mener at barna deres har problemer av ulike typer.
Dette bekreftet mine bange anelser:
Foreldrene mener at barna deres har alvorlige problemer: motorisk, språklig, sosialt og så videre. Vi har visst det lenge, og ikke bare om norske barn. Det samme gjelder i størstedelen av Europa. Antallet barn med særlige behov har steget altfor fort de seineste 15 åra. Det samme gjelder skolebarna og unge mellom 16 og 20 år. Vi kan ikke lenger (bort)forklare dette med at ekspertene er blitt flinkere til å oppdage og identifisere problemene. db

|

Barnevernet bør hjelpe tjukke barn

Foreldrene strekker ikke alltid til, mener eksperter.

Norske barn er både lengre og tyngre enn tidligere. Noen er så overvektige at de trenger hjelp.

I første omgang er det foreldrene som må ta ansvar for å endre kosthold og aktivitetsnivå hos barn som veier for mye, men ikke alle klarer det.

Barnevernet bør kobles inn

Vi spurte brukerne av forumet DinBaby.com om de var enige i at barnevernet burde kobles inn dersom barn blir svært overvektige og foreldrene ikke klarer å gjøre de nødvendige grepene.

Bakgrunnen er denne artikkelen fra NRK.no, hvor Eyvin Bjørnstad, ernæringsfysiolog og høgskolelektor ved Høgskolen i Vestfold, mener kommunene i større grad bør hjelpe overvektige barn. db

Vår kommentar:

Bv har ingen kompetanse i ernæring og kosthold, noe ernæringsfysiolog Eyvind Bjørnstad burde være oppmerksom på. Å anbefale noe slikt er direkte feilinformering, og med på å undergrave hans egen yrkesgruppe- ernæringsfysiologer.

|

«Bannejordmor» fratas autorisasjonen

I Helsetilsynets rapport kommer det fram, ifølge smp.no, at jordmoren «handlet i strid med kravet til faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven». Det kommer også frem at jordmorens medisinske overvåkning av fosteret var uforsvarlig. VG

Seksåring måtte til rektor fordi han hadde lekt med tissen sin

At barn blir straffet for naturlig, seksuell utforsking gir handlingsrom for overgripere, mener fagfolk. Dagbladet

Atskillelse i seg selv, en mulig årsak til Borderline!

Nyere forskning viser igjen det samme som Bowelby (1969, 1973, 1980) kom til, at om barn atskilles fra omsorgsperson før de er 5 år, så øker sjansen for alvorlige emosjonelle lidelser

Tekst: Rune Fardal

50.000 barn i psykiatrien

Ferske tall fra Norsk pasientregister viser at nesten 50.000 barn og unge fikk behandling i psykisk helsevern i 2007. Dette er fem prosent flere enn året før og utgjør 4,5 prosent av alle nordmenn under 18 år.

yeye.no

Kampanje om ungdom og psykisk helse.

Vi viser til "HRA-N ARKIV" - "Åpne brev", og HRA-N sitt åpne brev til helseminister Bjarne Håkon Hansen. Pluss omtalen av dette brevet i "Journalen" som er nettavis til studentene ved Høyskolen i Oslo. Tittel "Krever gransking av barnevernet" ved Torunn Akersveen Lied og Mohsan Ali.

Men les mer om  kampanjen i Tidens krav

Advarer mot stress blant barn

Barneklinikken på Rikshospitalet opplever at flere barn må behandles for dette. Professor og barnepsykiater Trond Diseth mener skole og barnehage ikke tar barnets behov tilstrekkelig alvorlig.

DM

Barnevernsaker er meget helsebelastende

De som havner i konflikt med barnevernet, blir både psykisk, fysisk og mentalt belastet. I løpet av snart 12 år på Internett, har sfm.no fått se ting vi ikke trodde var mulig kunne skje i velferdslandet Norge.

Oslo. Publisert 18.10.2009

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ)

De fleste kjenner til FBI – serien med slagordet, ”du tror det ikke før du får se det”. I Norge har vi også et barnevern som er regulert av norsk lov, et lovverk som selvsagt er til for å overholdes fra våre myndigheters (barnevernets) side. Men så har vi også en passus som sier, ”ingen regel uten unntak”.

sfm.no

Vår kommentar:

HRA-N kan bekrefte det sfm.no tar opp i denne artikkelen, og det har eksplodert i henvendelser fra fortvilte barn, foreldre og pårørende. HRA-N har tidligere vist til de helseskader som barn og familie utsettes for av barnevernet. Skadevirkningene av adskillelse mellom  barn og foreldre  er godt dokumentert gjennom bred internasjonal forskning. Familier blir utsatt for den rene heksejakt fra barnevernets side i flere saker også vi har kjennskap til. HRA-N har  forsøkt å påpeke helseskadene dette medfører  bl.a gjennom brev til helsedepartementet og i div. høringer. Hvor mange milliarder hvert år koster disse påførte helseskadene samfunnet? At helseskader ikke blir tatt til følge underbygges av den reportasjen lørdagsrevyen 17/10-2009 (ca 27 min. ut i sendingen) hadde, hvor barnevernsleder i Trondheim, Elisabeth Solem, uttalte:

"det er sånn at barneverntjenesten sitter med en helhetlig vurdering og  de som har uttalt seg her (i den spesielle saken lege og psykolog) sitter med opplysninger angående helse."

Vi minner barneverntjenesten på Verdens helseorganisasjon`s, WHO, definisjon av helse:

«en tilstand av komplett fysisk, psykisk og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lyte».

Juulebudskapet

Den beste gaven du kan gi barna dine, er å la dem få uttrykke sine følelser

Jesper Juul

I løpet av de siste ti-femten åra har det utviklet seg en uheldig tendens i foreldres måte å håndtere både sine egne og barnas følelser på. Tendensen er at færre og færre følelser er tillatt for begge parter, og resultatet er stigende frustrasjon, utmattelse, manglende livslyst og dårligere mental helse.

Siden 1950-tallet har vi systematisk gjenoppdaget den vitale betydning av at mennesker kjenner, merker og uttrykker sine følelser - hele registeret! Verden rundt har psykologer, psykiatere og psykoterapeuter sittet med millioner av voksne, hvis liv ble forkrøplet av en oppvekst i følelseskalde, følelsesfiendtlige og følelseskontrollerende familier i industrisamfunn, som la all vekt på performance, produksjon og funksjon. Konklusjonen har lenge vært klar; bare med tilgang til egne følelser og rett til å uttrykke dem kan individuell psykisk helse, empati og sunne relasjoner utvikles og bevares. Kvinnefrigjøringa på 60- og 70-tallet handlet også i høy grad om retten til egne følelser, og lærte oss om mye om en uhyggelig stor makt som ligger i at visse samfunnsgrupper har definisjonsmakten - det vil si makten til å stemple andre mennesker som syke, hysteriske, eller på annen måte avvikende og dermed mindreverdige. Denne vissheten burde i høyeste grad vært integrert i vårt menneskesyn, (og dermed vårt barnesyn), men det motsatte er av en eller annen uforklarlig grunn skjedd. Vårt syn på barn og dermed vårt normalitetsbegrep er blitt smalere og smalere.

Dagbladet

Helsetilsynet har nå tilsyn med barnevern og sosiale tjenester

Fra første januar har Statens helsetilsyn fått nye oppgaver knyttet til tilsyn med barnevern.

Fryktar for veslesystera sitt liv

Angst og depresjonar

Fjortenåringen har ved fleire høve teke kontakt med systera for å fortelje at ho slit med angst og depresjonar, og at ho mistrivast hjå fosterfamilien. Men det er lite attenåringen kan gjere når systera er under barnevernet - no fryktar attenåringen for systera si helse.

– Ho seier at ho ønskjer å ta sitt eige liv om det ikkje skjer noko, det er ingen som bryr seg om ho, det er ingen som høyrer på det ho seier. Det er mykje som gjer vondt, seier kvinna.

nrk

Fortsatt uavklart dødsårsak for fireåring

Den foreløpige obduksjonen av fireåringen som onsdag ble funnet død i Eidsberg, gir ikke noe svar på hvorfor han døde.

VG

Sykehus-skandalen: Avdelingssjefen er innleid

Sjefen for sykehusavdelingen som granskes for triksing, er innleid som konsulent - til 100 000 kroner måneden.

VG

Sparket sjef ulovlig innleid også i Østfold

Vår kommentar:

Man kan her sette en parallell til hva som foregår i barnevernssaker. Høy lønn-uredelig arbeid.


Støtt vårt arbeid for barn og familier her!

KONTINGENT 2016

Kontingent 2016:

Familie m/barn under 18 år kr. 350,-

Enkeltmedlem kr.250,-

 Betales inn over nettbank med melding: navn og adresse

Kontonr:  1503 0626 114

Bank: DnB NOR BIC: DNBANOKKXXX A/C for international payments:

NO54  1503 0626 114

Forskningsprosjekt om biologisk tilknytning

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt:

Jeg heter Ola Kristian Johansen og er masterstudent i sosiologi ved NTNU. Dersom du har bodd i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon, er mellom 18 og 40 år er det deg jeg henvender meg til.
Dette er et forskningsprosjekt om hvordan personer som har vært i offentlig omsorg opplevde og opplever kontakten med sine biologiske foreldre, og hvordan dette preger oppveksten og voksenlivet.
Prosjektets formål er å finne ut mer om hvordan sosial identitet konstrueres gjennom biologisk tilknytning og sosiale bånd. Det jeg finner spesielt interessant å undersøke er personer som har vokst opp i det offentliges omsorg sin relasjon til sine biologiske foreldre, og hvilke konsekvenser kontakten, eller mangel på kontakt - med de biologiske foreldrene har for utviklingen av den sosiale identiteten.

For å innhente denne informasjonen vil jeg intervjue alle deltakerne ansikt til ansikt. Alle opplysningene som fremkommer i undersøkelsen blir behandlet konfidensielt. Din deltakelse er frivillig og du kan trekke deg så lenge prosjektet pågår uten å oppgi noen grunn.

Prosjektet avsluttes i juni 2014. Da vil alle opplysninger om deltakerne være anonymisert og personopplysninger slettet. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Hvis du ønsker å delta kan du skrive en mail til olakristianj@gmail.com-- 
Vennlig hilsen
Ola Kristian Johansen
Tlf 41434174 
Blogg

Tips frå ein politikar som las boka

Første gongen las han berre sakspapira frå barnevernet, og det kunne sjå ut som ei innlysande sak. Men andre gongen las han både sakspapira og familien sin dokumentasjon; og såg då at dette var eit maktovergrep mot barnet og familien. Les og lær korleis barnevernet konstruerer ei sak utan ei einaste bekymringsmelding!

Haugen bok

 

|

Krav om gransking av barnevernet-Underskriftskampanje.

Det er i tillegg til listen som ligger ute på nett kommet inn ca 2500 underskrifter.HRA-N oppfordrer alle til å støtte opp om denne!

Den ufødte

Den ufødte babyen spurte Gud: "De forteller meg at du vil sende meg ned til jorden i morgen, men hvordan skal jeg klare å leve der når jeg er så liten og hjelpeløs?" Gud svarte: "Den engel vil vente på deg og ta vare på deg." Men hvem skal beskytte meg?" Gud sa: "Din engel vil beskytte deg, selv om det innebærer å risikere sitt eget liv." Babyen sa: "Gud, kan du være så snill å si meg min engels navn?" Gud svarte: "Du vil ganske enkelt kalle henne Mamma."

|

Beskjeder gjennom boksen- Viktig!

Det har kommet flere henvendelser gjennom "kontakt oss" boksen på sida vår.

Det er umulig for oss å svare på disse uten at det legges inn mailadresse eller tlf.nr.

Vi beklager dette!

Styret i HRA-N

Vi krever nå at fylkesnemdssaker og norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde.

Til: Fylkesnemda og domstolene

Vi krever nå at norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde. Målet er å styrke rettssikkerheten.
Vi krever at dette må også gjelde fylkesnemnda til den er nedlagt.

Hvis du har en sak som går for fylkesnemda eller domstolene vil det bli tatt opptak av forklaringene som gis av alle parter og alle vitner. Det vil gi en bedre og styrket rettssikkerhet hvis saken skal gå videre til tingretten eller hvis man må anke saken videre til lagmannsretten eller høyesterett.

Skriv under her
|
NRK1 BRENNPUNKT 9. NOVEMBER 2010
HRA-N har mottat en pressemelding fra familien som vi vil gjengi utdrag fra her. Familie måtte flykte fra Norge for å redde barnet Systemkrisen i barnevernet rammer barn med diagnoser og barnevernet tar ofte barn med diagnoser de ikke forstår. NRK1 Brennpunkt 9. november kl. 21.30: En autistisk jente måtte smugles fra barnevernets beredskapshjem til Østerrike for å kunne bo sammen med familien og få oppfølging for diagnosen. Barnevernet i Bærum trodde ikke på en genetisk, medfødt diagnose og kom med falske beskyldninger om familien. Barnevernet i Bærum overkjørte faglig ekspertise. Datteren ble nektet nødvendig medisinsk hjelp i en krise og barnevernet holdt på å drive henne til selvmord (11 år gammel).   Hvorfor barnevern? Familien søkte hjelp fra helsevesenet for datteren som fikk spiseforstyrrelser etter dødsfall i familien og flytting, og kom med dette i kontakt med barnevernet. Hun var innlagt på Ungdomspsykiatrisk klinikk/Ahus i en måned uten at de ville utrede henne. Hun ble utskrevet som frisk og ferdigbehandlet og gitt til barnevernet med en BMI på 13. Familiens bønn om utredning ble ignorert av barnevernet og da barnet til slutt ble utredet var konklusjonen klar: Aspergers syndrom og barnet burde sendes hjem umiddelbart. Likevel ville barnevernet heller sende barnet til et nytt fosterhjem med minimal kontakt med familien. Man prøvde alt for å så tvil om diagnosen for å skjule feilen som var gjort. Flukt fra Norge var eneste mulighet for å redde livet til datteren. I Østerrike ble diagnosen bekreftet, terapi gitt, hun bor sammen med familien, og der er ingen barnevernssak. Familien måtte ofre jobb, bosted, nasjonalitet og muligheten til å bo samlet. Familien var heldig som klarte å komme seg ut av Norge. Men hva med andre barn med nevrologiske diagnoser som ADHD, autisme, Tourette, dysleksi osv som er i samme situasjon – uten mulighet til å bo sammen med familien pga barnevernet? ___________________________________________________________________________ Man tar det for gitt at barnevernsbarn kommer fra dårlige hjem og at løsningen er stillinger, penger og mer makt til barnevernet. Sannheten er at barnevernet mangler kriterier for omsorgsovertakelse, evne til prioritering og derfor ofte tar feil barn. Barnevernets egne sakkyndige skriver bestillingsverk for å sverte familien. Familien og barna lider stort og barnet blir ødelagt for livet i et barnevern uten omsorgsevne og styring. Vi håper at disse problemene blir belyst i media, behandlet politisk og forsket på. Filmen belyser viktige spørsmål: Er barnevernet riktig sted for barn med diagnoser eller bør slike barn få hjelp av PPT og helsevesenet i samarbeid med foreldre? Har barnevernet rett til å overkjøre helsefaglige vurderinger gjort av eksperter på diagnoser ved at de bruker sine egne sakkyndige? Hva vi trenger i et kompetent og menneskelig barnevern: 1. Barn i barnevernet gjennomgår barnepsykiatrisk screening av helsevesenet. 2. Barnevernet følger anbefalinger fra helsevesenet. 3. Barn med lettere diagnoser bor hjemme og får oppfølging fra BUP/PPT. 4. Sakkyndig arbeid gjort av private konsulenter avskaffes. 5. En nøytral klageinstans retter opp feil i enkeltsaker. 6. Ingen omsorgsovertagelse uten beviselige straffbare handlinger. 7. Fylkesnemden legges ned og saker om omsorgsovertagelse går for Tingretten. 8. Barnevernet hjelper barn utsatt for reelt omsorgssvikt. Vi tror åpenhet om problemene i barnevernet og dokumentasjon av overgrep er det eneste som kan føre til forbedringer.
04.11.10 08:39

Til kamp for foreldra

Sorggrupper
Det første store målet er å starta sorg- og sjølvhjelpsgrupper over heile landet.

– Mange opplever stor sorg og trauma på grunn av at borna vert tekne frå dei. Mange opplever også å sjå at borna størjer og vil heim, utan å få lov til det. Barnevernsinngrepa fører i mange tilfelle til at born og foreldre lever i ei opa sorg og permanent krise over mange år.

Vår kommentar:

Slik Sunnmørspostn har vinklet overskriften ser det ut for at denne kampen kun gjelder foreldrene. Dette medfører ikke riktighet, og vi understreker at vi fokuserer på familien-barn og foreldre!

Reaksjoner utenfra:

Er barnevernet ein venn eller ein fiende? sfm.no 

c.pdf

Info in arabic

حملةالتوقيع على طلبات التحقيق في مجال حمايةالطفولة في النرويج

في الأونة الأخيرة قد أكتشفت عن العديد من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وهنانشير إلى بعض الأمثلة

 

عدد كبير من الأطفال يتعرضون للإساءةالبدنية والنفسية والجنسية

aftenposten7/11-2008/,veg4/11-2008,adressa14/1.2008

كما نشرت  بعض الصحف من بينها

هذه مجرد أمثلة قليلة فقط ، واعلى من الجبال الجليدية الضخمة

نتيجة سلطة مؤسسة حماية الطفولةعدد كبيرمن الأطفال والأباء والأمهات ينتحرون

كل سنة

 

barnevernsalliansen

 

 

تتعاون مع عدة منضمات وجمعيات والفرق وبالتالي تحتاج إلى إستعراض كامل والتحقيق مع  مؤسسة الطفولة النرويجية ولقد ارسلت هذه الطلبات الى  البرلمان

HRA-N visittkort

Visittkort som kan skrives ut.

hra_n_visittkort_1.pdf