Art. 12 Barnets rett til å bli hørt

Redd Barna`s svar på henvendelse fra Samfunnsmagasinet

Samfunnsmagasinet(sfm.no) v/redaktør Jan Hansen sendte en pressehenvendelse til Redd barna 13/5-2010 som vi med tillatelse fra sfm.no gjengir i sin helhet sammet med svaret fra Redd Barna.

 

Til Redd Barna
Hovedkontoret
Oslo.

Undertegnede viser til et interessant oppslag som finnes på følgende link på Redd Barnas hjemmeside.
http://www.reddbarna.no/default.asp?V_ITEM_ID=25164#

Det er gledelig å notere seg at Redd Barna har fått gjennomslag for en slik viktig sak som denne. Ut fra en rekke erfaringer (også knyttet til Norges mange brudd på EMK som har rammet både familier og barn), så vet man at ved enhver slik gledelig event som denne, så finnes det alltid noen skjulte skjær i sjøen. Av nevnte årsak ber Samfunnsmagsinet om en kommentar fra Redda Barna om følgende: 

Hvordan og på hvilken måte vil eller kan Redd Barna aktivt medvirke til at også barn under barnevernets "omsorg", får framført sine klager for klare brudd på FNs Barnekonvensjon. Dette er for oss i pressen et viktig tema å få debattert, ikke minst fordi at vi vet om svært mange fysiske og psykiske overgrep som fortsatt blir og allerede er blitt begått mot mange barn i norske barnevernsinstitusjoner og fosterhjem. Det i seg selv er særdeles alvorlig. Sfm.no antar at disse barna er like viktig om enn ikke enda viktigere å ivareta de elementære menneskerettighetene for.

Imøteser deres snarlige svar i sakens anledning.

Med vennlig hilsen
Samfunnsmagasinet
Jan Hansen
Ansvarlig redaktør/Frilansjournalist
Medlem av Norsk Presseforbund (NJ) (IFJ)
jan.hansen@sfm.no

Hei og takk for henvendelsen om barns rett til å klage til FNs barnekomité.

Arbeidet med å utforme innholdet i en tilleggsprotokoll til barnekonvensjonen er i gang og det er Redd Barna svært glad for. Når en slik protokoll foreligger vil det være opp til hver enkelt stat om de vil ratifisere denne og dermed åpne opp for en klageadgang til barnekomiteen. Vi mener en slik klageadgang vil bidra til å styrke barns rettigheter og barnekonvensjonen vil bli et mer effektivt verktøy når den også har en klagemekanisme. Hvilken betydning en slik klagemekanisme konkret vil få for barn i Norge vil vise seg når Norge har ratifisert klageadgangen. Det er imidlertid forventet at det vil fremgå av tilleggsprotokollen at barnekomiteen,  på samme måte som for de andre FN konvensjonsorganene, som utgangspunkt ikke vil kunne behandle saker før disse er ferdig behandlet i det norske rettsapparatet. Det er derfor forventet at den nye klage muligheten vil få aller størst betydning i land hvor man ikke har  effektive  nasjonale domstolssystemer.

 

Redd Barna vil følge prosessen videre og vi vil oppdatere vår nettsider jevnlig i forhold til dette arbeidet.

 

 

Vennlig hilsen

Marianne Hagen

 

Rettighetsrådgiver/Legal Adviser

Norgesprogrammet
Redd Barna (Save the Children Norway)
PB 6902 St Olavs plass
N-0130 Oslo, Norway 

 

Vår kommentar:

Den klageadgangen som Redd Barna her roper så høyt om har null verdi for norske barn, jfr. deres eget svar.

Unge kurser barnevernet

Når Tina (19), Ina (15) og Christine (19) tar ordet, får barnevernet klar beskjed om hvordan barnevernsbarn ønsker å bli behandlet, for at hjelpen skal hjelpe.

Møte til ettertanke

Det er organisasjonen Forandringsfabrikken som sammen med Bufetat og Norsk Fosterhjemsforening arrangerer kurset ”Vitaminer for barnevernet”. Kurset gir barnevernet konstruktive innspill på hvordan de kan møte fosterbarn og fosterforeldre på en måte som skaper trygghet og gode løsninger. Sist uke kom kurset til Molde, og deltakere fra barnevernet i hele Møre og Romsdal fikk et sterkt møte med både fosterbarn og fosterforeldre. rbnett.no

Vår kommentar:

At kompetansenivået er lavt i barnevernsetaten var vi oppmerksomme på (forskning.no), men at barn skal kurse barnevernet er vel å gi falitterklæring?

Det er alikevel bra at art.12 i FN`s barnekonvensjon blir fulgt, og den bør vel også gjelde for barn under offentlig omsorg som helt klart ytrer at de vil hjem til biologiske foreldre, eller mener barnevernet at disse barna ikke skal høres?

- Viktigste at barn blir hørt

Samme tilbud
- Det aller, aller viktigste for meg er at barn blir hørt. At barn over hele landet får det samme tilbudet, uansett hvor de bor eller hvilken saksbehandler de har, sier statsråd Lysbakken.

- Overføringen av ansvar til Helsetilsynet vil også gi barnevernet større legitimitet og ikke minst tillit ute blant folk, legger han til.

- Er dette en kritikk av hvordan ditt eget departement har håndtert barnevernet?

- Det er i hvert fall et ønske om å gjøre ting bedre. De senere år har vi hatt en rekke avsløringer av forhold som vi ikke kan leve med.

bt.no

Vår kommentar:

Å bruke Helsetilsynet for å gi barnevernet "større legitimitet" kan nok bli med på å ta legitimiteten fra Helsetilsynet?

 

I St.prp. nr. 1 (2006-2007) (side 85) om statsbudsjettet for 2004 er Statens helsetilsyn gitt desse måla, som også vil gjelde for fylkesmennene og Helsetilsynet i fylket.
”Tilsynsmyndighetene skal ha oversikt over sosiale forhold, befolkningens helsetilstand og behov for tjenester, følge med på hvordan tjenestene og personellet utøver sin virksomhet og gripe inn overfor virksomheter og helsepersonell som utøver virksomheten i strid med lovgivningen. Tilsyn og rådgivning basert på erfaringer fra tilsyn skal medvirke til at:
  • Befolkningens behov for sosiale tjenester og helsetjenester ivaretas
  • Tjenestene drives på en faglig forsvarlig måte
  • Svikt i tjenesteytingen forebygges
  • Ressursene brukes på en forsvarlig og effektiv måte.”

Dette viser at Helsetilsynet er folkets klageorgan- IKKE et "legitimitetsorgan" for barnevernet.

Om Lysbakkens mål var legitimitet for denne etaten burde han støttet det kravet om full gjennomgang og gransking som har blitt  krevd i årevis!

Vi håper alikevel at Audun Lysbakken "hører" de barna som ber om å få komme hjem til biologisk familie også.

Støtt vårt arbeid for barn og familier her!

KONTINGENT 2016

Kontingent 2016:

Familie m/barn under 18 år kr. 350,-

Enkeltmedlem kr.250,-

 Betales inn over nettbank med melding: navn og adresse

Kontonr:  1503 0626 114

Bank: DnB NOR BIC: DNBANOKKXXX A/C for international payments:

NO54  1503 0626 114

Forskningsprosjekt om biologisk tilknytning

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt:

Jeg heter Ola Kristian Johansen og er masterstudent i sosiologi ved NTNU. Dersom du har bodd i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon, er mellom 18 og 40 år er det deg jeg henvender meg til.
Dette er et forskningsprosjekt om hvordan personer som har vært i offentlig omsorg opplevde og opplever kontakten med sine biologiske foreldre, og hvordan dette preger oppveksten og voksenlivet.
Prosjektets formål er å finne ut mer om hvordan sosial identitet konstrueres gjennom biologisk tilknytning og sosiale bånd. Det jeg finner spesielt interessant å undersøke er personer som har vokst opp i det offentliges omsorg sin relasjon til sine biologiske foreldre, og hvilke konsekvenser kontakten, eller mangel på kontakt - med de biologiske foreldrene har for utviklingen av den sosiale identiteten.

For å innhente denne informasjonen vil jeg intervjue alle deltakerne ansikt til ansikt. Alle opplysningene som fremkommer i undersøkelsen blir behandlet konfidensielt. Din deltakelse er frivillig og du kan trekke deg så lenge prosjektet pågår uten å oppgi noen grunn.

Prosjektet avsluttes i juni 2014. Da vil alle opplysninger om deltakerne være anonymisert og personopplysninger slettet. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Hvis du ønsker å delta kan du skrive en mail til olakristianj@gmail.com-- 
Vennlig hilsen
Ola Kristian Johansen
Tlf 41434174 
Blogg

Tips frå ein politikar som las boka

Første gongen las han berre sakspapira frå barnevernet, og det kunne sjå ut som ei innlysande sak. Men andre gongen las han både sakspapira og familien sin dokumentasjon; og såg då at dette var eit maktovergrep mot barnet og familien. Les og lær korleis barnevernet konstruerer ei sak utan ei einaste bekymringsmelding!

Haugen bok

 

|

Krav om gransking av barnevernet-Underskriftskampanje.

Det er i tillegg til listen som ligger ute på nett kommet inn ca 2500 underskrifter.HRA-N oppfordrer alle til å støtte opp om denne!

Den ufødte

Den ufødte babyen spurte Gud: "De forteller meg at du vil sende meg ned til jorden i morgen, men hvordan skal jeg klare å leve der når jeg er så liten og hjelpeløs?" Gud svarte: "Den engel vil vente på deg og ta vare på deg." Men hvem skal beskytte meg?" Gud sa: "Din engel vil beskytte deg, selv om det innebærer å risikere sitt eget liv." Babyen sa: "Gud, kan du være så snill å si meg min engels navn?" Gud svarte: "Du vil ganske enkelt kalle henne Mamma."

|

Beskjeder gjennom boksen- Viktig!

Det har kommet flere henvendelser gjennom "kontakt oss" boksen på sida vår.

Det er umulig for oss å svare på disse uten at det legges inn mailadresse eller tlf.nr.

Vi beklager dette!

Styret i HRA-N

Vi krever nå at fylkesnemdssaker og norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde.

Til: Fylkesnemda og domstolene

Vi krever nå at norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde. Målet er å styrke rettssikkerheten.
Vi krever at dette må også gjelde fylkesnemnda til den er nedlagt.

Hvis du har en sak som går for fylkesnemda eller domstolene vil det bli tatt opptak av forklaringene som gis av alle parter og alle vitner. Det vil gi en bedre og styrket rettssikkerhet hvis saken skal gå videre til tingretten eller hvis man må anke saken videre til lagmannsretten eller høyesterett.

Skriv under her
|
NRK1 BRENNPUNKT 9. NOVEMBER 2010
HRA-N har mottat en pressemelding fra familien som vi vil gjengi utdrag fra her. Familie måtte flykte fra Norge for å redde barnet Systemkrisen i barnevernet rammer barn med diagnoser og barnevernet tar ofte barn med diagnoser de ikke forstår. NRK1 Brennpunkt 9. november kl. 21.30: En autistisk jente måtte smugles fra barnevernets beredskapshjem til Østerrike for å kunne bo sammen med familien og få oppfølging for diagnosen. Barnevernet i Bærum trodde ikke på en genetisk, medfødt diagnose og kom med falske beskyldninger om familien. Barnevernet i Bærum overkjørte faglig ekspertise. Datteren ble nektet nødvendig medisinsk hjelp i en krise og barnevernet holdt på å drive henne til selvmord (11 år gammel).   Hvorfor barnevern? Familien søkte hjelp fra helsevesenet for datteren som fikk spiseforstyrrelser etter dødsfall i familien og flytting, og kom med dette i kontakt med barnevernet. Hun var innlagt på Ungdomspsykiatrisk klinikk/Ahus i en måned uten at de ville utrede henne. Hun ble utskrevet som frisk og ferdigbehandlet og gitt til barnevernet med en BMI på 13. Familiens bønn om utredning ble ignorert av barnevernet og da barnet til slutt ble utredet var konklusjonen klar: Aspergers syndrom og barnet burde sendes hjem umiddelbart. Likevel ville barnevernet heller sende barnet til et nytt fosterhjem med minimal kontakt med familien. Man prøvde alt for å så tvil om diagnosen for å skjule feilen som var gjort. Flukt fra Norge var eneste mulighet for å redde livet til datteren. I Østerrike ble diagnosen bekreftet, terapi gitt, hun bor sammen med familien, og der er ingen barnevernssak. Familien måtte ofre jobb, bosted, nasjonalitet og muligheten til å bo samlet. Familien var heldig som klarte å komme seg ut av Norge. Men hva med andre barn med nevrologiske diagnoser som ADHD, autisme, Tourette, dysleksi osv som er i samme situasjon – uten mulighet til å bo sammen med familien pga barnevernet? ___________________________________________________________________________ Man tar det for gitt at barnevernsbarn kommer fra dårlige hjem og at løsningen er stillinger, penger og mer makt til barnevernet. Sannheten er at barnevernet mangler kriterier for omsorgsovertakelse, evne til prioritering og derfor ofte tar feil barn. Barnevernets egne sakkyndige skriver bestillingsverk for å sverte familien. Familien og barna lider stort og barnet blir ødelagt for livet i et barnevern uten omsorgsevne og styring. Vi håper at disse problemene blir belyst i media, behandlet politisk og forsket på. Filmen belyser viktige spørsmål: Er barnevernet riktig sted for barn med diagnoser eller bør slike barn få hjelp av PPT og helsevesenet i samarbeid med foreldre? Har barnevernet rett til å overkjøre helsefaglige vurderinger gjort av eksperter på diagnoser ved at de bruker sine egne sakkyndige? Hva vi trenger i et kompetent og menneskelig barnevern: 1. Barn i barnevernet gjennomgår barnepsykiatrisk screening av helsevesenet. 2. Barnevernet følger anbefalinger fra helsevesenet. 3. Barn med lettere diagnoser bor hjemme og får oppfølging fra BUP/PPT. 4. Sakkyndig arbeid gjort av private konsulenter avskaffes. 5. En nøytral klageinstans retter opp feil i enkeltsaker. 6. Ingen omsorgsovertagelse uten beviselige straffbare handlinger. 7. Fylkesnemden legges ned og saker om omsorgsovertagelse går for Tingretten. 8. Barnevernet hjelper barn utsatt for reelt omsorgssvikt. Vi tror åpenhet om problemene i barnevernet og dokumentasjon av overgrep er det eneste som kan føre til forbedringer.
04.11.10 08:39

Til kamp for foreldra

Sorggrupper
Det første store målet er å starta sorg- og sjølvhjelpsgrupper over heile landet.

– Mange opplever stor sorg og trauma på grunn av at borna vert tekne frå dei. Mange opplever også å sjå at borna størjer og vil heim, utan å få lov til det. Barnevernsinngrepa fører i mange tilfelle til at born og foreldre lever i ei opa sorg og permanent krise over mange år.

Vår kommentar:

Slik Sunnmørspostn har vinklet overskriften ser det ut for at denne kampen kun gjelder foreldrene. Dette medfører ikke riktighet, og vi understreker at vi fokuserer på familien-barn og foreldre!

Reaksjoner utenfra:

Er barnevernet ein venn eller ein fiende? sfm.no 

c.pdf

Info in arabic

حملةالتوقيع على طلبات التحقيق في مجال حمايةالطفولة في النرويج

في الأونة الأخيرة قد أكتشفت عن العديد من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وهنانشير إلى بعض الأمثلة

 

عدد كبير من الأطفال يتعرضون للإساءةالبدنية والنفسية والجنسية

aftenposten7/11-2008/,veg4/11-2008,adressa14/1.2008

كما نشرت  بعض الصحف من بينها

هذه مجرد أمثلة قليلة فقط ، واعلى من الجبال الجليدية الضخمة

نتيجة سلطة مؤسسة حماية الطفولةعدد كبيرمن الأطفال والأباء والأمهات ينتحرون

كل سنة

 

barnevernsalliansen

 

 

تتعاون مع عدة منضمات وجمعيات والفرق وبالتالي تحتاج إلى إستعراض كامل والتحقيق مع  مؤسسة الطفولة النرويجية ولقد ارسلت هذه الطلبات الى  البرلمان

HRA-N visittkort

Visittkort som kan skrives ut.

hra_n_visittkort_1.pdf