Art.3 Barnets beste

 

Refser maktbruk mot 11-åring

Med politiets hjelp bar barnevernet en skrikende 11-årig jente inn i en bil og kjørte av gårde. Fosterfar og foreldrenes advokat kritiserer maktbruken.

Jenten lar seg ikke overtale og prøver også å løpe bort. Til slutt blir hun med fysisk makt båret inn i en bil og holdt fast i baksetet. 11-åringen sparker og slår for å komme seg unna og ber faren og moren hjelpe. Etter fem intense minutter er alle bildørene lukket. Mens bilen med de fire ansatte fra politi og barnevern kjører, hører en fortsatt gråten fra jenten fra baksetet.bt

|

Barn som savner foreldrene sine

Jeg fattet stor interesse for TAs leder 20.07.2011, fordi den omhandler et av de mest grunnleggende og viktige områdene vi har politisk kontroll over: Barnas rett til å bli hørt, og retten til et familieliv. Begge deler må ses i et menneskerettighetsperspektiv. Norge er domfelt en rekke ganger for brudd på menneskerettighetene. 27.06.2011 ble Norge domfelt av Menneskerettsdomstolen i Strasbourg for brudd på EMK artikkel 8.

Barnas mor var i dette pådømte tilfellet utvist av Norge, og forbudt fra å komme inn i landet i to år, men EMD finner barnas behov for kontakt med sin biologiske mor så viktig at utvisningen blir funnet å være i strid med EMKs artikkel 8. Fordi EMD mener at fravær av kontakt med mor anses å ha svært negativ innvirkning på barna. Dette viser at Menneskerettighetsdomstolen vektlegger retten til familieliv tyngre enn hva som er vanlig i det norske rettsystemet. Ola Kristian

|

Forlatt av flokken

Noen mennesker mister flokken, de forsvinner fra menneskeheten. Noen av dem begår selvmord. Og noen begår drap.

Når det ikke fins kjærlighet, er det bare låste dører som kan holde sårbare folk igjen. Det vet også barnevernsbarn alt om. bt.no

|

Om barnevern og psykiatri

Barnevernet selv hevder de gjør for lite, ikke for mye. Men når er det egentlig rett å gripe inn? Og hva skal til for å få en psykiatrisk diagnose?

Jeg har fulgt med på situasjonen i dagens barnevern og psykiatri veldig nøye i over to år nå. Ideen med barnevernet er god – å gi barn gode oppvekstvilkår. Men det er akkurat som med kommunismen – tanken er god, men fungerer ikke i praksis. Hvorfor? dinlokalavis

Vår kommentar:

Angående spebarnssentre og mødrehjem som det ble vist til i artikkelen:

Når "senter for foreldre og barn" ble åpnet i Molde sa ansatte i foredraget: "Om mødre er for mye på rommet så skriver vi ut mor og "hjelper" barnet. Denne "hjelpen" er underforstått med omsorgsovertakelse.

|

Straffes fordi de varslet

De fire ansatte i Barne- og familieetaten som varslet om kritikkverdige forhold i barnevernet, har fått tjenestepåtale. Dessuten trues de med sparken hvis de gjør det samme igjen.  NRK

 


Til barnets og familiens beste

Barnevernet tar beslutninger som har avgjørende betydning for barn og familiers liv. Dialog og samarbeid med familien er derfor veldig viktig.

Familieråd er en metode som synliggjør familiens muligheter, ansvarsfølelse og ressurser til selv å finne ut hvordan barnets situasjon på best mulig måte kan bedres.

Hvorfor ønsker vi å bruke familieråd aktivt i barnevernsarbeidet? Det er et sentralt etisk og faglig prinsipp at familier medvirker til beslutninger i eget liv. Likevel vet vi at en del familier ikke alltid opplever det slik. De føler seg overkjørt av barnevernet og fremmer sin kritikk i media. De formidler en opplevelse av ikke å ha innflytelse på den hjelpen som iverksettes, samt at deres stemmer ikke er hørt underveis. Fosterbarn og barn i institusjon rapporterer om å bli plassert, uten å vite hvorfor, hvor, og hvor lenge plasseringen skal vare. Sterke beretninger som vi tar på alvor og vil bidra til å gjøre noe med.

Adressa

Tiet om overgrep i to år

Turid Berg, som ledet barnevernet i Porsgrunn på den tiden overgrepene skjedde, sier til TA at det var faglige årsaker til at politiet ikke ble varslet. Hvilke faglige årsaker det er snakk om, vil hun ikke kommentere.

ta

Datatilsynet vil slette sensitiv barneinformasjon

Flere foreldre bruker internett som protestarena mot hverandre eller barnevernet. Nå vil Datatilsynet ha muligheten til å slette sensitiv informasjon.

– Det er særlig sensitive opplysninger, som psykiater-evalueringer, eller filmer av at barna blir tatt med tvang fra hjemmet, forteller seniorrådgiver i Datatilsynet, Cecilie Rønnevik.

NRK / Kommenter i Dagbladet

Frp vil straffe mødre som lyver

Fremskrittspartiet mener det er på sin plass å straffe kvinner som lyver om hvem den egentlige barnefaren er, men barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken (SV) vil ikke ha noe av et slikt forslag.

VG

Vår kommentar:

Er det ikke barnets rett å vite hvem som er sine biologiske foreldre?

Barnevernet og biologisk foreldreskap

"Endringene i loven om barnevernstjenester, som trådte i kraft fra 1. januar 2007, er et tydelig signal på at FN-organets anbefalinger ikke blir tatt til følge"

Anders Nygård
Ulset

Tønsbergs Blad

Barnehus uten barn

Barnehuset i Kristiansand har for få barn. Telemark og Vestfold bruker ikke tilbudet til misbrukte og voldsutsatte barn.

Alt for lang vei

Senteret har nå bare halvparten av det antall barn som huset var beregnet for og sorenskriver i Nordre Vestfold tingrett, Thomas Hazeland, forklarer hvorfor.

– For det første har vi et utmerket utstyr her i Horten, og for det andre føler jeg at å reise 50 mil med barn som kanskje har vært utsatt for overgrep ikke akkurat er i barnas interesse. Det kan bli litt slitsomt, sier Hazeland

NRK

Vår kommentar:

En fornuftig dommer!

Støtt vårt arbeid for barn og familier her!

KONTINGENT 2016

Kontingent 2016:

Familie m/barn under 18 år kr. 350,-

Enkeltmedlem kr.250,-

 Betales inn over nettbank med melding: navn og adresse

Kontonr:  1503 0626 114

Bank: DnB NOR BIC: DNBANOKKXXX A/C for international payments:

NO54  1503 0626 114

Forskningsprosjekt om biologisk tilknytning

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt:

Jeg heter Ola Kristian Johansen og er masterstudent i sosiologi ved NTNU. Dersom du har bodd i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon, er mellom 18 og 40 år er det deg jeg henvender meg til.
Dette er et forskningsprosjekt om hvordan personer som har vært i offentlig omsorg opplevde og opplever kontakten med sine biologiske foreldre, og hvordan dette preger oppveksten og voksenlivet.
Prosjektets formål er å finne ut mer om hvordan sosial identitet konstrueres gjennom biologisk tilknytning og sosiale bånd. Det jeg finner spesielt interessant å undersøke er personer som har vokst opp i det offentliges omsorg sin relasjon til sine biologiske foreldre, og hvilke konsekvenser kontakten, eller mangel på kontakt - med de biologiske foreldrene har for utviklingen av den sosiale identiteten.

For å innhente denne informasjonen vil jeg intervjue alle deltakerne ansikt til ansikt. Alle opplysningene som fremkommer i undersøkelsen blir behandlet konfidensielt. Din deltakelse er frivillig og du kan trekke deg så lenge prosjektet pågår uten å oppgi noen grunn.

Prosjektet avsluttes i juni 2014. Da vil alle opplysninger om deltakerne være anonymisert og personopplysninger slettet. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Hvis du ønsker å delta kan du skrive en mail til olakristianj@gmail.com-- 
Vennlig hilsen
Ola Kristian Johansen
Tlf 41434174 
Blogg

Tips frå ein politikar som las boka

Første gongen las han berre sakspapira frå barnevernet, og det kunne sjå ut som ei innlysande sak. Men andre gongen las han både sakspapira og familien sin dokumentasjon; og såg då at dette var eit maktovergrep mot barnet og familien. Les og lær korleis barnevernet konstruerer ei sak utan ei einaste bekymringsmelding!

Haugen bok

 

|

Krav om gransking av barnevernet-Underskriftskampanje.

Det er i tillegg til listen som ligger ute på nett kommet inn ca 2500 underskrifter.HRA-N oppfordrer alle til å støtte opp om denne!

Den ufødte

Den ufødte babyen spurte Gud: "De forteller meg at du vil sende meg ned til jorden i morgen, men hvordan skal jeg klare å leve der når jeg er så liten og hjelpeløs?" Gud svarte: "Den engel vil vente på deg og ta vare på deg." Men hvem skal beskytte meg?" Gud sa: "Din engel vil beskytte deg, selv om det innebærer å risikere sitt eget liv." Babyen sa: "Gud, kan du være så snill å si meg min engels navn?" Gud svarte: "Du vil ganske enkelt kalle henne Mamma."

|

Beskjeder gjennom boksen- Viktig!

Det har kommet flere henvendelser gjennom "kontakt oss" boksen på sida vår.

Det er umulig for oss å svare på disse uten at det legges inn mailadresse eller tlf.nr.

Vi beklager dette!

Styret i HRA-N

Vi krever nå at fylkesnemdssaker og norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde.

Til: Fylkesnemda og domstolene

Vi krever nå at norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde. Målet er å styrke rettssikkerheten.
Vi krever at dette må også gjelde fylkesnemnda til den er nedlagt.

Hvis du har en sak som går for fylkesnemda eller domstolene vil det bli tatt opptak av forklaringene som gis av alle parter og alle vitner. Det vil gi en bedre og styrket rettssikkerhet hvis saken skal gå videre til tingretten eller hvis man må anke saken videre til lagmannsretten eller høyesterett.

Skriv under her
|
NRK1 BRENNPUNKT 9. NOVEMBER 2010
HRA-N har mottat en pressemelding fra familien som vi vil gjengi utdrag fra her. Familie måtte flykte fra Norge for å redde barnet Systemkrisen i barnevernet rammer barn med diagnoser og barnevernet tar ofte barn med diagnoser de ikke forstår. NRK1 Brennpunkt 9. november kl. 21.30: En autistisk jente måtte smugles fra barnevernets beredskapshjem til Østerrike for å kunne bo sammen med familien og få oppfølging for diagnosen. Barnevernet i Bærum trodde ikke på en genetisk, medfødt diagnose og kom med falske beskyldninger om familien. Barnevernet i Bærum overkjørte faglig ekspertise. Datteren ble nektet nødvendig medisinsk hjelp i en krise og barnevernet holdt på å drive henne til selvmord (11 år gammel).   Hvorfor barnevern? Familien søkte hjelp fra helsevesenet for datteren som fikk spiseforstyrrelser etter dødsfall i familien og flytting, og kom med dette i kontakt med barnevernet. Hun var innlagt på Ungdomspsykiatrisk klinikk/Ahus i en måned uten at de ville utrede henne. Hun ble utskrevet som frisk og ferdigbehandlet og gitt til barnevernet med en BMI på 13. Familiens bønn om utredning ble ignorert av barnevernet og da barnet til slutt ble utredet var konklusjonen klar: Aspergers syndrom og barnet burde sendes hjem umiddelbart. Likevel ville barnevernet heller sende barnet til et nytt fosterhjem med minimal kontakt med familien. Man prøvde alt for å så tvil om diagnosen for å skjule feilen som var gjort. Flukt fra Norge var eneste mulighet for å redde livet til datteren. I Østerrike ble diagnosen bekreftet, terapi gitt, hun bor sammen med familien, og der er ingen barnevernssak. Familien måtte ofre jobb, bosted, nasjonalitet og muligheten til å bo samlet. Familien var heldig som klarte å komme seg ut av Norge. Men hva med andre barn med nevrologiske diagnoser som ADHD, autisme, Tourette, dysleksi osv som er i samme situasjon – uten mulighet til å bo sammen med familien pga barnevernet? ___________________________________________________________________________ Man tar det for gitt at barnevernsbarn kommer fra dårlige hjem og at løsningen er stillinger, penger og mer makt til barnevernet. Sannheten er at barnevernet mangler kriterier for omsorgsovertakelse, evne til prioritering og derfor ofte tar feil barn. Barnevernets egne sakkyndige skriver bestillingsverk for å sverte familien. Familien og barna lider stort og barnet blir ødelagt for livet i et barnevern uten omsorgsevne og styring. Vi håper at disse problemene blir belyst i media, behandlet politisk og forsket på. Filmen belyser viktige spørsmål: Er barnevernet riktig sted for barn med diagnoser eller bør slike barn få hjelp av PPT og helsevesenet i samarbeid med foreldre? Har barnevernet rett til å overkjøre helsefaglige vurderinger gjort av eksperter på diagnoser ved at de bruker sine egne sakkyndige? Hva vi trenger i et kompetent og menneskelig barnevern: 1. Barn i barnevernet gjennomgår barnepsykiatrisk screening av helsevesenet. 2. Barnevernet følger anbefalinger fra helsevesenet. 3. Barn med lettere diagnoser bor hjemme og får oppfølging fra BUP/PPT. 4. Sakkyndig arbeid gjort av private konsulenter avskaffes. 5. En nøytral klageinstans retter opp feil i enkeltsaker. 6. Ingen omsorgsovertagelse uten beviselige straffbare handlinger. 7. Fylkesnemden legges ned og saker om omsorgsovertagelse går for Tingretten. 8. Barnevernet hjelper barn utsatt for reelt omsorgssvikt. Vi tror åpenhet om problemene i barnevernet og dokumentasjon av overgrep er det eneste som kan føre til forbedringer.
04.11.10 08:39

Til kamp for foreldra

Sorggrupper
Det første store målet er å starta sorg- og sjølvhjelpsgrupper over heile landet.

– Mange opplever stor sorg og trauma på grunn av at borna vert tekne frå dei. Mange opplever også å sjå at borna størjer og vil heim, utan å få lov til det. Barnevernsinngrepa fører i mange tilfelle til at born og foreldre lever i ei opa sorg og permanent krise over mange år.

Vår kommentar:

Slik Sunnmørspostn har vinklet overskriften ser det ut for at denne kampen kun gjelder foreldrene. Dette medfører ikke riktighet, og vi understreker at vi fokuserer på familien-barn og foreldre!

Reaksjoner utenfra:

Er barnevernet ein venn eller ein fiende? sfm.no 

c.pdf

Info in arabic

حملةالتوقيع على طلبات التحقيق في مجال حمايةالطفولة في النرويج

في الأونة الأخيرة قد أكتشفت عن العديد من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وهنانشير إلى بعض الأمثلة

 

عدد كبير من الأطفال يتعرضون للإساءةالبدنية والنفسية والجنسية

aftenposten7/11-2008/,veg4/11-2008,adressa14/1.2008

كما نشرت  بعض الصحف من بينها

هذه مجرد أمثلة قليلة فقط ، واعلى من الجبال الجليدية الضخمة

نتيجة سلطة مؤسسة حماية الطفولةعدد كبيرمن الأطفال والأباء والأمهات ينتحرون

كل سنة

 

barnevernsalliansen

 

 

تتعاون مع عدة منضمات وجمعيات والفرق وبالتالي تحتاج إلى إستعراض كامل والتحقيق مع  مؤسسة الطفولة النرويجية ولقد ارسلت هذه الطلبات الى  البرلمان

HRA-N visittkort

Visittkort som kan skrives ut.

hra_n_visittkort_1.pdf