Referat fra årsmøte i Trondheim 4. og 5.juli 2015
HRA-N ønsker å takke alle som deltok for et meget fint treff i Trondheim, samtden gode responsen vi fikk!

Lørdag 4/7: Årsmøtet ble innledet av styremedlem Tom Are Jensen som ønsket de fremmøtte velkommen. Deretter ble årsmeldingen og regnskapet opplest og godkjent.

Nytt styre:

Leder Berit Aarset

Nestleder Inger Djmel

Kasserer Elisabeth Fjølstad

Styremedlemmer Line Skjærvold og Tom Are Jensen

 

Etter lunch startet andre del med innledning til foredrag av jurist Mette Heap. 

Vi tar litt av innledningen her : I år har det oppstått svært spesielle omstendigheter rundt foredragsholder Mette Heap.

 Da vi sendte ut medlemsmailen med opplysninger om treff/ årsmøte var det ikke meningen at denne skulle legges ut på internett.

Medlemsmailen har tydeligvis blitt videresendt av noen av medlemmene og har dermed blitt offentliggjort, noe som har forårsaket stor skade. Ikke bare for HRA-N `s del, men enda mer for Mette Heap.

Vi i HRA-N jobber , som tidligere nevnt en rekke ganger, ikke gjennom hverken f.b eller twitter, og det vi ønsker å offentliggjøre greier vi selv uten at overivrige hjelpere gjør det for oss.

Det dette har medført er at Mette Heap har vært utsatt for et enormt press  over lang tid siden det kom ut at hun skulle holde foredrag for HRA-N, og valgte derfor å bli hjemme. Vi beklager virkelig, ikke minst på Mette Heaps`s vegne, at dette har skjedd.

Vi valgte å vise og lese opp en mail fra hennes bror, Sjur Heap, som vi mottok 27/6 hvor han bl.a hevdet at jurist Mette Heap var psykisk syk og at vi derfor ikke skulle bruke henne til å holde foredrag. HRA-N anser innholdet i  denne mailen som både ærekrenkende og injurierende overfor Mette Heap, og vi reagerte sterkt når vi mottok den.

Denne mailen står i sterk kontrast til det vi vet om Mette Heap.  At hun har kontakt med barn og barnebarn viste vi gjennom bilder/film som vi har fått tillatelse til å bruke i forbindelse med dette. 

Vi viste også til noen av de sakene hun har hatt som har vært omtalt i dansk presse.

I år er hun foreslått til "fellesskapsprisen" nettopp for det arbeidet hun legger ned for sine klienter i kampen mot sosialvesen, bv og andre offentlige instanser: http://faellesskabsprisen.dk/nomineret/mette-heap-2/

Det sier seg selv at en jurist som har kjempet de svakes kamp i mange år, flere saker gratis, ikke er psykisk syk. Dette er en påstand som faller på sin egen urimelighet, og forteller oss bare hvilke krefter vi står ovenfor.

At Mette Heap, som skulle vært med oss i Trondheim, valgte å ikke komme til Norge pga presset hun har blitt utsatt for har vi full forståelse for. 

Foredrag av jurist Mette Heap ble lest opp. Dette var et meget sterkt foredrag, både personlig og faglig!

Reaksjonene på både innledningen og foredrag var sterk, og det kom både vantro og sjokk til uttrykk.

HRA-N vil takke jurist Mette Heap for et flott foredrag!

Etter foredraget tok vi ei pause før vi fortsatte med å informere om boka «Når makteliten TRUES! Og ofrene knebles» av samfunnsmagasinets redaktør Jan Hansen:

Jan Hansen mottok  HRA-N`s ærespris i 2011 for det årelange arbeidet han har lagt ned ang. brudd på menneskerettene i Norge.

Boka beskriver livet som 5-årig barnevernsbarn på 60-tallet og hvordan systemet har fungert frem til i dag  i 2015. Vi anbefaler boka på det varmeste!

Deretter ble det bl.a diskusjon om  «gruppeidentitet eller splitt og hersk»

Kl.18 var det tid for middag, kaffe og kaker, og sosialt samvær utover kvelden.

Søndag 5/6: Dette ble som vanlig «medlemmenes dag»

Her var det mange innspill og diskusjoner om ulike tema som sikkert var en tankevekker for flere. 

Veien videre ble diskutert og det er mange konkrete planer for året som kommer.

HRA-N vil takke Torstein Tindvik for musikk bl.a av Tobben&Ero og Cornelius Vreeswijk

Vi avsluttet årsmøtehelga ca kl.16

Årsmøte / treff 2015

Trondheim 4. og 5. juli

Lørdag 4. juli 2015:

Kl. 10.00 Årsmøtet starter.

Kl. 13.00 - 14.00 Lunsj.

Kl. 14.00 - Foredrag av jurist Mette Heap: "Barnevernsaker i Norden".

- Etter foredraget vil det bli en pause frem mot middag. kl. 19.00 Middag.

Søndag 5. Juli 2015:

Kl. 10.00 Veien videre: "Hvor står vi, hvor går vi" - Både korte og langsiktige mål.

Kl. 12.00 Valg.

Kl. 13.00 – 14.00 Lunsj.

Kl. 14.00 Innkomne saker – eventuelt. Kl. 16.00 Avslutning.

Deltakeravgift er kr. 500,- for medlemmer og kr. 700,- for ikke-medlemmer. Avgift inkluderer: leie av lokaler, lunsj, kaffe, kaker, middag lørdagskveld, m.m.

Bindende påmelding innen 1. juni til kasserer@hra-n.no.
(Ved uteblivelse refunderes ikke påmeldingsavgift.)

Velkommen til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Med vennlig hilsen fra Styret i Human Rights Alert – Norway.

Støtt vårt arbeid for barn og familier her!

KONTINGENT 2016

Kontingent 2016:

Familie m/barn under 18 år kr. 350,-

Enkeltmedlem kr.250,-

 Betales inn over nettbank med melding: navn og adresse

Kontonr:  1503 0626 114

Bank: DnB NOR BIC: DNBANOKKXXX A/C for international payments:

NO54  1503 0626 114

Forskningsprosjekt om biologisk tilknytning

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt:

Jeg heter Ola Kristian Johansen og er masterstudent i sosiologi ved NTNU. Dersom du har bodd i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon, er mellom 18 og 40 år er det deg jeg henvender meg til.
Dette er et forskningsprosjekt om hvordan personer som har vært i offentlig omsorg opplevde og opplever kontakten med sine biologiske foreldre, og hvordan dette preger oppveksten og voksenlivet.
Prosjektets formål er å finne ut mer om hvordan sosial identitet konstrueres gjennom biologisk tilknytning og sosiale bånd. Det jeg finner spesielt interessant å undersøke er personer som har vokst opp i det offentliges omsorg sin relasjon til sine biologiske foreldre, og hvilke konsekvenser kontakten, eller mangel på kontakt - med de biologiske foreldrene har for utviklingen av den sosiale identiteten.

For å innhente denne informasjonen vil jeg intervjue alle deltakerne ansikt til ansikt. Alle opplysningene som fremkommer i undersøkelsen blir behandlet konfidensielt. Din deltakelse er frivillig og du kan trekke deg så lenge prosjektet pågår uten å oppgi noen grunn.

Prosjektet avsluttes i juni 2014. Da vil alle opplysninger om deltakerne være anonymisert og personopplysninger slettet. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Hvis du ønsker å delta kan du skrive en mail til olakristianj@gmail.com-- 
Vennlig hilsen
Ola Kristian Johansen
Tlf 41434174 
Blogg

Tips frå ein politikar som las boka

Første gongen las han berre sakspapira frå barnevernet, og det kunne sjå ut som ei innlysande sak. Men andre gongen las han både sakspapira og familien sin dokumentasjon; og såg då at dette var eit maktovergrep mot barnet og familien. Les og lær korleis barnevernet konstruerer ei sak utan ei einaste bekymringsmelding!

Haugen bok

 

|

Krav om gransking av barnevernet-Underskriftskampanje.

Det er i tillegg til listen som ligger ute på nett kommet inn ca 2500 underskrifter.HRA-N oppfordrer alle til å støtte opp om denne!

Den ufødte

Den ufødte babyen spurte Gud: "De forteller meg at du vil sende meg ned til jorden i morgen, men hvordan skal jeg klare å leve der når jeg er så liten og hjelpeløs?" Gud svarte: "Den engel vil vente på deg og ta vare på deg." Men hvem skal beskytte meg?" Gud sa: "Din engel vil beskytte deg, selv om det innebærer å risikere sitt eget liv." Babyen sa: "Gud, kan du være så snill å si meg min engels navn?" Gud svarte: "Du vil ganske enkelt kalle henne Mamma."

|

Beskjeder gjennom boksen- Viktig!

Det har kommet flere henvendelser gjennom "kontakt oss" boksen på sida vår.

Det er umulig for oss å svare på disse uten at det legges inn mailadresse eller tlf.nr.

Vi beklager dette!

Styret i HRA-N

Vi krever nå at fylkesnemdssaker og norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde.

Til: Fylkesnemda og domstolene

Vi krever nå at norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde. Målet er å styrke rettssikkerheten.
Vi krever at dette må også gjelde fylkesnemnda til den er nedlagt.

Hvis du har en sak som går for fylkesnemda eller domstolene vil det bli tatt opptak av forklaringene som gis av alle parter og alle vitner. Det vil gi en bedre og styrket rettssikkerhet hvis saken skal gå videre til tingretten eller hvis man må anke saken videre til lagmannsretten eller høyesterett.

Skriv under her
|
NRK1 BRENNPUNKT 9. NOVEMBER 2010
HRA-N har mottat en pressemelding fra familien som vi vil gjengi utdrag fra her. Familie måtte flykte fra Norge for å redde barnet Systemkrisen i barnevernet rammer barn med diagnoser og barnevernet tar ofte barn med diagnoser de ikke forstår. NRK1 Brennpunkt 9. november kl. 21.30: En autistisk jente måtte smugles fra barnevernets beredskapshjem til Østerrike for å kunne bo sammen med familien og få oppfølging for diagnosen. Barnevernet i Bærum trodde ikke på en genetisk, medfødt diagnose og kom med falske beskyldninger om familien. Barnevernet i Bærum overkjørte faglig ekspertise. Datteren ble nektet nødvendig medisinsk hjelp i en krise og barnevernet holdt på å drive henne til selvmord (11 år gammel).   Hvorfor barnevern? Familien søkte hjelp fra helsevesenet for datteren som fikk spiseforstyrrelser etter dødsfall i familien og flytting, og kom med dette i kontakt med barnevernet. Hun var innlagt på Ungdomspsykiatrisk klinikk/Ahus i en måned uten at de ville utrede henne. Hun ble utskrevet som frisk og ferdigbehandlet og gitt til barnevernet med en BMI på 13. Familiens bønn om utredning ble ignorert av barnevernet og da barnet til slutt ble utredet var konklusjonen klar: Aspergers syndrom og barnet burde sendes hjem umiddelbart. Likevel ville barnevernet heller sende barnet til et nytt fosterhjem med minimal kontakt med familien. Man prøvde alt for å så tvil om diagnosen for å skjule feilen som var gjort. Flukt fra Norge var eneste mulighet for å redde livet til datteren. I Østerrike ble diagnosen bekreftet, terapi gitt, hun bor sammen med familien, og der er ingen barnevernssak. Familien måtte ofre jobb, bosted, nasjonalitet og muligheten til å bo samlet. Familien var heldig som klarte å komme seg ut av Norge. Men hva med andre barn med nevrologiske diagnoser som ADHD, autisme, Tourette, dysleksi osv som er i samme situasjon – uten mulighet til å bo sammen med familien pga barnevernet? ___________________________________________________________________________ Man tar det for gitt at barnevernsbarn kommer fra dårlige hjem og at løsningen er stillinger, penger og mer makt til barnevernet. Sannheten er at barnevernet mangler kriterier for omsorgsovertakelse, evne til prioritering og derfor ofte tar feil barn. Barnevernets egne sakkyndige skriver bestillingsverk for å sverte familien. Familien og barna lider stort og barnet blir ødelagt for livet i et barnevern uten omsorgsevne og styring. Vi håper at disse problemene blir belyst i media, behandlet politisk og forsket på. Filmen belyser viktige spørsmål: Er barnevernet riktig sted for barn med diagnoser eller bør slike barn få hjelp av PPT og helsevesenet i samarbeid med foreldre? Har barnevernet rett til å overkjøre helsefaglige vurderinger gjort av eksperter på diagnoser ved at de bruker sine egne sakkyndige? Hva vi trenger i et kompetent og menneskelig barnevern: 1. Barn i barnevernet gjennomgår barnepsykiatrisk screening av helsevesenet. 2. Barnevernet følger anbefalinger fra helsevesenet. 3. Barn med lettere diagnoser bor hjemme og får oppfølging fra BUP/PPT. 4. Sakkyndig arbeid gjort av private konsulenter avskaffes. 5. En nøytral klageinstans retter opp feil i enkeltsaker. 6. Ingen omsorgsovertagelse uten beviselige straffbare handlinger. 7. Fylkesnemden legges ned og saker om omsorgsovertagelse går for Tingretten. 8. Barnevernet hjelper barn utsatt for reelt omsorgssvikt. Vi tror åpenhet om problemene i barnevernet og dokumentasjon av overgrep er det eneste som kan føre til forbedringer.
04.11.10 08:39

Til kamp for foreldra

Sorggrupper
Det første store målet er å starta sorg- og sjølvhjelpsgrupper over heile landet.

– Mange opplever stor sorg og trauma på grunn av at borna vert tekne frå dei. Mange opplever også å sjå at borna størjer og vil heim, utan å få lov til det. Barnevernsinngrepa fører i mange tilfelle til at born og foreldre lever i ei opa sorg og permanent krise over mange år.

Vår kommentar:

Slik Sunnmørspostn har vinklet overskriften ser det ut for at denne kampen kun gjelder foreldrene. Dette medfører ikke riktighet, og vi understreker at vi fokuserer på familien-barn og foreldre!

Reaksjoner utenfra:

Er barnevernet ein venn eller ein fiende? sfm.no 

c.pdf

Info in arabic

حملةالتوقيع على طلبات التحقيق في مجال حمايةالطفولة في النرويج

في الأونة الأخيرة قد أكتشفت عن العديد من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وهنانشير إلى بعض الأمثلة

 

عدد كبير من الأطفال يتعرضون للإساءةالبدنية والنفسية والجنسية

aftenposten7/11-2008/,veg4/11-2008,adressa14/1.2008

كما نشرت  بعض الصحف من بينها

هذه مجرد أمثلة قليلة فقط ، واعلى من الجبال الجليدية الضخمة

نتيجة سلطة مؤسسة حماية الطفولةعدد كبيرمن الأطفال والأباء والأمهات ينتحرون

كل سنة

 

barnevernsalliansen

 

 

تتعاون مع عدة منضمات وجمعيات والفرق وبالتالي تحتاج إلى إستعراض كامل والتحقيق مع  مؤسسة الطفولة النرويجية ولقد ارسلت هذه الطلبات الى  البرلمان

HRA-N visittkort

Visittkort som kan skrives ut.

hra_n_visittkort_1.pdf