Lydfil fra EKKO med psykolog Einar Salvesen, menneskerettsjurist Gro Hillestad Thune,  bv-leder i Alna bydel,  Marit Hoff, psykologspesialist og leder i barnesakkyndig kommisjon An-Magritt Aanonsen- 2012

NRK

Mjøsvoll stenges for bruk av tvang og mangelfull behandling

Etter å ha avdekket lovbrudd på seks tilsyn i fjor truet Fylkesmannen med stenging av Mjøsvoll ved neste tilsyn.

Tvang som kan gi traumer

Tvangsbruk i barnevernet er et av de mest inngripende tiltak som benyttes, og som i mange tilfeller må sies å ha en svært begrenset virkning.

Ambasadører mot norsk barnevern

Et titalls stater krever at norsk barnevern slutter å gripe inn i familier fra deres land.

NRK

Vår kommentar:

HRA-N har vært inne i flere av sakene har oppfordret ambassadene til å bl.a boikotte norske varer inntil det norske barnevernssystemet blir totalt omlagt, og inntil at offentlige ansatte som utsetter barn og deres familier for overgrep blir straffet.

Det er ikke bare en total mangel på kunnskap om kultur som råder det norske barnevern, men også en ukultur som innbefatter en total mangel på normal folkeskikk.

-ALT JEG TENKTE PÅ VAR AT JEG VILLE VEKK

Rutinemessig plassering på isolat. Brutale nedleggelser. Trekk i ukelønna for å banne. Forbud mot å ha kjærester. Ungdommer som har bodd på Motivasjonskollektivet i Eidsvoll forteller om utstrakt bruk av tvang og rigide regler.

– Hvorfor tillater lovverket at man holder barn på isolat i tre døgn, når det ikke er lov med alvorlig kriminelle i fengselssystemet, spør Silje Mack (22). NRK

– Dette er kvakksalveri og nedbrytende for de som utsettes for det

 

Motivasjonskollektivet mener at Rorschach-testene som de gjennomfører på ungdommen kan si noe om de er suicidale eller har ADHD. – Det stemmer overhodet ikke, sier Odd Arne Tjersland, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo.

De fleste ungdommene som blir plassert på Motivasjonskollektivet i Eidsvoll blir testet med Rorschach-metoden. Dette er en psykologisk test utviklet av den sveitsiske medisineren Hermann Rorschach i 1921.

Metoden går ut på at pasienten vises 10 forskjellige nonfigurative blekktegninger. Pasienten skal så si hva vedkommende ser ut fra tegningene. Dette skal igjen gi psykologen grunnlag til å beskrive både positive og problematiske sider ved personligheten til pasienten.

les mer

Politianmelder NRK Brennpunkt

NRK Brennpunkt svarer

– Jeg ble tatt kvelertak på

En ungdom på barnevernsinstitusjonen Mjøsvoll på Gjøvik skal ha blitt holdt nede og tatt kvelertak på av en ansatt. Nylig ble akuttavdelingen på Mjøsvoll stengt på dagen.

«Miljøarbeideren tar tak i meg og slenger meg i bakken. Jeg prøver å komme meg bort, men det nytter ikke. Så tar miljøarbeideren kvelertak med begge armene og holder en stund. Jeg får ikke puste og blir svimmel.»

Slik beskriver en ungdom på barneverninstiusjonen Mjøsvoll på Gjøvik et basketak mellom to ansatte og tre beboere tidligere i år, gjengitt fra en klage til Fylkeslegen.

Men da beboeren ville ta bilde av påståtte merker rundt halsen etter kvelertakepisoden, nektet institusjonen det. Dette er en av flere episoder som ligger bak at akuttavdelingen på Mjøsvoll nylig ble stengt på dagen.

les mer

Familiefar tiltalt for sexovergrep mot mindreårig

Miljøterapeuten i 30-årene var en av hovedkontaktene for jenta på barnevernsinstitusjonen. Nå er han tiltalt for seksuelle overgrep mot jenta.

Minst tre ganger skal mannen seksuelt ha forgrepet seg på jenta som var på barnevernsinstitusjonen i Drammens-distriktet.

Grunnlag for ny gransking av Bergens Guttehjem

Vårt oppslag om barna på Bergens Guttehjem som levde i konstant livsfare, har gjort at flere bekrefter dette i ettertid. Dokumentasjon som er innhentet viser også at noen utbedringer ble gjort, men disse sikret uansett ikke barna om en brann skulle oppstå på nattetid. sfm

KRITISK SAMFUNNSDEBATT OM RETTSIKKERHET I BARNEVERNSSAKER

KAMPEN OM BARNETS BESTE: Er rettsikkerhet i banrevernssaker mer enn en illusjon?

Av Nina Langfeldt og Joar Tranøy

Flaut om overordnet kommunal barnevernledelse

Regjeringen har bevilget 108 millioner kroner til å styrke barnevernets kompetanse i tiden fremover. Ikke alle har fått med seg hvorfor dette er gjort.

En kommune har misforstått, og har trodd at regjeringen har bevilget 108 milloner monopolpenger til barnevernet for at de skal kunne leke med barna.
advokatsylte

Det er makt i sakkyndiges hender

Psykologene i Barnesakkyndig kommisjon brukte i gjennomsnitt 79 minutter på hver sakkyndigrapport de fikk inn i 2012. Kommisjonen behandlet 975 rapporter. Det er en økning på ca. 70 prosent på to år. dagsavisen

TID FOR OPPGJØR

En serie på 5 deler som relaterer seg til faktiske hendelser i kjølvannet av skandalen på Bergens Guttehjem.

Samfunnsmagasinet

 

Barnevernsbarn på Garnes levde i konstant livsfare!

I  en offentlig granskingsrapport fra Fylkesmannen i Hordaland som utkom den 26. juni 2003, finner sfm.no klare bevis for at barna på Bergens Guttehjem levde under forhold som medførte stor fare for deres liv og helse. Likevel pøste staten inn store pengebeløp i den ulovlig drevne barneverninstitusjonen. sfm

Barn får klagerett - men ikke i Norge

20 land signerte tirsdag en tilleggsprotokoll til FNs barnekonvensjon som skal gi barn rett til å klage. Norge var ikke blant dem. 

 

- Dette er en feiring med bismak. Det er mange europeiske land som i dag har signert tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen og det er vanskelig å forstå at Norge ikke er blant dem, sa Marianne Hagen, seksjonsleder i Redd Barnas norgesprogram, under en markering UNICEF, Plan og Redd Barna arrangerte samme dag som signeringen tok plass i Genève. 

Organisasjonene mener tilleggsprotokollen som etablerer et overnasjonalt klageorgan for barn er det viktigste som har skjedd for barns rettigheter på over 20 år. Redd Barna har understreket at konvensjonen ikke minst vil være svært viktig i land med svake rettssystemer og svakt rettsvern for barn.

Barnekonvensjonen inneholder flere rettigheter som ikke dekkes av andre FN-konvensjoner. Dersom det nasjonale rettssystemet ikke beskytter barn godt nok, vil barn nå kunne ta saken sin til et overnasjonalt klageorgan. Hvis landet har signert, vel og merke. Bistandsaktuelt

Vår kommentar:

Det er ikke rart at Norge i desember 2012 ble degradert fra A til B-nasjon av Høykommisæren for menneskerettigheter i Geneve.

Degraderingen kom som en følge av norske myndigheters holdning hos norske myndigheter, som sier at menneskerettighetsforsvar i Norge er godt nok sikret som det er.

HRA-N er helt enig med Høykommisæren om at dette var på sin plass!

Men det innebærer også en skam for rettssikkerhetsstaten og menneskerettslandet Norge. En B-status setter oss på samme formelle nivå som land som Tsjad, Bulgaria og Tadsjikistan.

Nå kommer utbetalingene

Den første millionen er utbetalt til tidligere barnevernsbarn etter overgrep  og omsorgssvikt.

Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn i Tromsø er i full gang med  arbeidet med å ta imot og behandlet søknader og saker fra alle personer som  har opplevd vold, misbruk og omsorgssvikt. tromso

|

Mentalt tilbakestående barnevern

En gammel og sær filosofi


Barnepsykolog Magne Raundalen og professor Willy- Tore Mørch ber i en kronikk i Dagbladet i dag, om helseministerens bistand til å få resten av befolkningen til å utvikle seg. Fra å være filosofen Nietzches følelsesløse, beslutningsudyktige og onde menneske, til å bli et mentalt varmt og tenkende menneske som evner å se barns behov. Det er uklart om de to også ber om voksenopplæring for egen del. advokatsylthe.no

Å LEGGE EGEN SAK UT PÅ NETT

HRA-N ber våre medlemmer tenke seg nøye om før de sprer opplysninger om egen sak på nett. Dette gjelder både iht barn og foreldre. Sensitive personopplysninger som spres rundt kan for det første bli misbrukt, i tillegg vil dette kunne skade involverte barn og egen sak.

HRA-N har hatt det som en regel fra første stund at slike opplysninger ikke skal legges ut offentlig, og når vi går ut med en sak er denne helt anonymisert slik at barn og familier ikke skal gjenkjennes. I verste fall kan slikt ende med anonym plassering av barnet/barna.

Vi håper at våre medlemmer tar dette alvorlig!

Mvh styret

|

Det virkelige Barnevernet

Nina Witoszeks fremstilling av Barnevernet er en større del av den norske virkelighet enn vi ønsker å tro.

Nina Witoszeks påpekninger om totalitære trekk ved «det norske godhetsregimet», belyst gjennom en omsorgsovertagelse fra Barnevernets side, er blitt møtt med sterk kritikk.

For undertegnede, som har vært involvert i en rekke barnevernssaker som sakkyndig psykolog, fagkyndig meddommer, veileder for Barnevernet m.m., er imidlertid Witoszeks fremstilling en mye større del av den norske virkelighet enn vi ønsker å tro. Aftenposten

|

Adskillelsesskader.

Offentlig forvaltning bør lære av tidligere erfaringer fra barnehjemsbarna og nå barna på sanatorium. I dag blir barn  påførde adskillelsesskader av barnevernet.

I dag er ideen at barn som er tvangsplassert av barnevernet på institusjon og/eller fosterhjem skal ha minimumkontakt med foreldrene 2-20 timer pr år, de skal bare ha kjennskap til hvem foreldrene er.

Forskning på adskillesesskader hos barn førte til

-at foreldrene på 1970-tallet fikk rett til å bli med barnet sitt under sykehusopphold.

- at ved skillsmisse skal barnet ha samvær annenhver helg og en ukedag hos den foreldren som ikke har den daglig omsorg.

HRA-N spør om ikke tvangsplasserte barn har de samme psykiske behov? Eller er det ikke så nøye med disse barna?

Når disse barna blir voksne og får barn, så kommer barnevernet igjen på banen!

Offentlig overgrep i genersjoner ser vi påfallende ofte!

Adskillelsesskader følger en hele livet:

http://www.tekniskmuseum.no/sanatorium/

 

|
Forhånd.12345Neste

Støtt vårt arbeid for barn og familier her!

KONTINGENT 2016

Kontingent 2016:

Familie m/barn under 18 år kr. 350,-

Enkeltmedlem kr.250,-

 Betales inn over nettbank med melding: navn og adresse

Kontonr:  1503 0626 114

Bank: DnB NOR BIC: DNBANOKKXXX A/C for international payments:

NO54  1503 0626 114

Forskningsprosjekt om biologisk tilknytning

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt:

Jeg heter Ola Kristian Johansen og er masterstudent i sosiologi ved NTNU. Dersom du har bodd i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon, er mellom 18 og 40 år er det deg jeg henvender meg til.
Dette er et forskningsprosjekt om hvordan personer som har vært i offentlig omsorg opplevde og opplever kontakten med sine biologiske foreldre, og hvordan dette preger oppveksten og voksenlivet.
Prosjektets formål er å finne ut mer om hvordan sosial identitet konstrueres gjennom biologisk tilknytning og sosiale bånd. Det jeg finner spesielt interessant å undersøke er personer som har vokst opp i det offentliges omsorg sin relasjon til sine biologiske foreldre, og hvilke konsekvenser kontakten, eller mangel på kontakt - med de biologiske foreldrene har for utviklingen av den sosiale identiteten.

For å innhente denne informasjonen vil jeg intervjue alle deltakerne ansikt til ansikt. Alle opplysningene som fremkommer i undersøkelsen blir behandlet konfidensielt. Din deltakelse er frivillig og du kan trekke deg så lenge prosjektet pågår uten å oppgi noen grunn.

Prosjektet avsluttes i juni 2014. Da vil alle opplysninger om deltakerne være anonymisert og personopplysninger slettet. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Hvis du ønsker å delta kan du skrive en mail til olakristianj@gmail.com-- 
Vennlig hilsen
Ola Kristian Johansen
Tlf 41434174 
Blogg

Tips frå ein politikar som las boka

Første gongen las han berre sakspapira frå barnevernet, og det kunne sjå ut som ei innlysande sak. Men andre gongen las han både sakspapira og familien sin dokumentasjon; og såg då at dette var eit maktovergrep mot barnet og familien. Les og lær korleis barnevernet konstruerer ei sak utan ei einaste bekymringsmelding!

Haugen bok

 

|

Krav om gransking av barnevernet-Underskriftskampanje.

Det er i tillegg til listen som ligger ute på nett kommet inn ca 2500 underskrifter.HRA-N oppfordrer alle til å støtte opp om denne!

Den ufødte

Den ufødte babyen spurte Gud: "De forteller meg at du vil sende meg ned til jorden i morgen, men hvordan skal jeg klare å leve der når jeg er så liten og hjelpeløs?" Gud svarte: "Den engel vil vente på deg og ta vare på deg." Men hvem skal beskytte meg?" Gud sa: "Din engel vil beskytte deg, selv om det innebærer å risikere sitt eget liv." Babyen sa: "Gud, kan du være så snill å si meg min engels navn?" Gud svarte: "Du vil ganske enkelt kalle henne Mamma."

|

Beskjeder gjennom boksen- Viktig!

Det har kommet flere henvendelser gjennom "kontakt oss" boksen på sida vår.

Det er umulig for oss å svare på disse uten at det legges inn mailadresse eller tlf.nr.

Vi beklager dette!

Styret i HRA-N

Vi krever nå at fylkesnemdssaker og norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde.

Til: Fylkesnemda og domstolene

Vi krever nå at norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde. Målet er å styrke rettssikkerheten.
Vi krever at dette må også gjelde fylkesnemnda til den er nedlagt.

Hvis du har en sak som går for fylkesnemda eller domstolene vil det bli tatt opptak av forklaringene som gis av alle parter og alle vitner. Det vil gi en bedre og styrket rettssikkerhet hvis saken skal gå videre til tingretten eller hvis man må anke saken videre til lagmannsretten eller høyesterett.

Skriv under her
|
NRK1 BRENNPUNKT 9. NOVEMBER 2010
HRA-N har mottat en pressemelding fra familien som vi vil gjengi utdrag fra her. Familie måtte flykte fra Norge for å redde barnet Systemkrisen i barnevernet rammer barn med diagnoser og barnevernet tar ofte barn med diagnoser de ikke forstår. NRK1 Brennpunkt 9. november kl. 21.30: En autistisk jente måtte smugles fra barnevernets beredskapshjem til Østerrike for å kunne bo sammen med familien og få oppfølging for diagnosen. Barnevernet i Bærum trodde ikke på en genetisk, medfødt diagnose og kom med falske beskyldninger om familien. Barnevernet i Bærum overkjørte faglig ekspertise. Datteren ble nektet nødvendig medisinsk hjelp i en krise og barnevernet holdt på å drive henne til selvmord (11 år gammel).   Hvorfor barnevern? Familien søkte hjelp fra helsevesenet for datteren som fikk spiseforstyrrelser etter dødsfall i familien og flytting, og kom med dette i kontakt med barnevernet. Hun var innlagt på Ungdomspsykiatrisk klinikk/Ahus i en måned uten at de ville utrede henne. Hun ble utskrevet som frisk og ferdigbehandlet og gitt til barnevernet med en BMI på 13. Familiens bønn om utredning ble ignorert av barnevernet og da barnet til slutt ble utredet var konklusjonen klar: Aspergers syndrom og barnet burde sendes hjem umiddelbart. Likevel ville barnevernet heller sende barnet til et nytt fosterhjem med minimal kontakt med familien. Man prøvde alt for å så tvil om diagnosen for å skjule feilen som var gjort. Flukt fra Norge var eneste mulighet for å redde livet til datteren. I Østerrike ble diagnosen bekreftet, terapi gitt, hun bor sammen med familien, og der er ingen barnevernssak. Familien måtte ofre jobb, bosted, nasjonalitet og muligheten til å bo samlet. Familien var heldig som klarte å komme seg ut av Norge. Men hva med andre barn med nevrologiske diagnoser som ADHD, autisme, Tourette, dysleksi osv som er i samme situasjon – uten mulighet til å bo sammen med familien pga barnevernet? ___________________________________________________________________________ Man tar det for gitt at barnevernsbarn kommer fra dårlige hjem og at løsningen er stillinger, penger og mer makt til barnevernet. Sannheten er at barnevernet mangler kriterier for omsorgsovertakelse, evne til prioritering og derfor ofte tar feil barn. Barnevernets egne sakkyndige skriver bestillingsverk for å sverte familien. Familien og barna lider stort og barnet blir ødelagt for livet i et barnevern uten omsorgsevne og styring. Vi håper at disse problemene blir belyst i media, behandlet politisk og forsket på. Filmen belyser viktige spørsmål: Er barnevernet riktig sted for barn med diagnoser eller bør slike barn få hjelp av PPT og helsevesenet i samarbeid med foreldre? Har barnevernet rett til å overkjøre helsefaglige vurderinger gjort av eksperter på diagnoser ved at de bruker sine egne sakkyndige? Hva vi trenger i et kompetent og menneskelig barnevern: 1. Barn i barnevernet gjennomgår barnepsykiatrisk screening av helsevesenet. 2. Barnevernet følger anbefalinger fra helsevesenet. 3. Barn med lettere diagnoser bor hjemme og får oppfølging fra BUP/PPT. 4. Sakkyndig arbeid gjort av private konsulenter avskaffes. 5. En nøytral klageinstans retter opp feil i enkeltsaker. 6. Ingen omsorgsovertagelse uten beviselige straffbare handlinger. 7. Fylkesnemden legges ned og saker om omsorgsovertagelse går for Tingretten. 8. Barnevernet hjelper barn utsatt for reelt omsorgssvikt. Vi tror åpenhet om problemene i barnevernet og dokumentasjon av overgrep er det eneste som kan føre til forbedringer.
04.11.10 08:39

Til kamp for foreldra

Sorggrupper
Det første store målet er å starta sorg- og sjølvhjelpsgrupper over heile landet.

– Mange opplever stor sorg og trauma på grunn av at borna vert tekne frå dei. Mange opplever også å sjå at borna størjer og vil heim, utan å få lov til det. Barnevernsinngrepa fører i mange tilfelle til at born og foreldre lever i ei opa sorg og permanent krise over mange år.

Vår kommentar:

Slik Sunnmørspostn har vinklet overskriften ser det ut for at denne kampen kun gjelder foreldrene. Dette medfører ikke riktighet, og vi understreker at vi fokuserer på familien-barn og foreldre!

Reaksjoner utenfra:

Er barnevernet ein venn eller ein fiende? sfm.no 

c.pdf

Info in arabic

حملةالتوقيع على طلبات التحقيق في مجال حمايةالطفولة في النرويج

في الأونة الأخيرة قد أكتشفت عن العديد من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وهنانشير إلى بعض الأمثلة

 

عدد كبير من الأطفال يتعرضون للإساءةالبدنية والنفسية والجنسية

aftenposten7/11-2008/,veg4/11-2008,adressa14/1.2008

كما نشرت  بعض الصحف من بينها

هذه مجرد أمثلة قليلة فقط ، واعلى من الجبال الجليدية الضخمة

نتيجة سلطة مؤسسة حماية الطفولةعدد كبيرمن الأطفال والأباء والأمهات ينتحرون

كل سنة

 

barnevernsalliansen

 

 

تتعاون مع عدة منضمات وجمعيات والفرق وبالتالي تحتاج إلى إستعراض كامل والتحقيق مع  مؤسسة الطفولة النرويجية ولقد ارسلت هذه الطلبات الى  البرلمان

HRA-N visittkort

Visittkort som kan skrives ut.

hra_n_visittkort_1.pdf