Æresprisen 2018

HRA-N fyller 10 år og planlegging mot årsmøtet 2018 er i full gang. Her skal det også deles ut ærespris til noen som har utmerket seg i forhold til arbeid for å fremme menneskerettene i Norge.

Forslag til hvem du syns fortjener Human Rights Alert – Norway sin Ærespris 2018 kan sendes berit.aarset@hotmail.com innen 1.mai 2018.

NOREG SIN DEHUMANISERANDE STRATEGI, DEL 1

Menneskesynet i barnevernet

Av Margaret Hennum, 25. mai 2017
Eg er barnesjukepleiar med nærare 40 års arbeidserfaring frå helsevesenet. Med aukande kjennskap til areidsmetodane til barnevernet, slår det meg at der råder eit anna menneskesyn enn det eg kjenner frå eige yrkesliv.
Frustrerte og sterkt prøvde foreldre melder om eit barnevern som ikkje fører dialog, men som berre observerer, kommanderer og skriv rapportar. Frustrerte helsearbeidarar, lærarar, barnehagetilsette og barnevernsarbeidere melder om eit barnevern som ikkje fører dialog, men som einast krev rapportering.
«Sveket», av Kari Killén, er grunnboka om omsorgssvikt i utdanninga av barnevernsarbeidarar. Denne boka er skriva basert på oppfatninga hennar av ei mor som ikkje ynskte barnet sitt, slik ho sjølv sa det på eit fagseminar i Molde i 2009.

Maktmisbruk i det godes navn

Det brenner under føttene til norsk barnevern. Barn utsettes hver dag for alvorlig uforstand og maktmisbruk.

Ansatte beskriver hjerteskjærende trakassering også av barna deres. Flukten fra jobbene er stor. Nye kommer inn, sikkert med de beste forsetter om å hjelpe de barna de møter.

Familier i kontakt med den kommunale barnevernstjenesten er om mulig enda mer fortvilete og sinte over å ha fått livet sitt revet i stykker. Raseriet er ofte vel begrunnet, og deles av oss som på nært hold ser hvordan det som skulle være barnas sikkerhetsnett, ofte påfører barn uopprettelige skade og traumer for livet. NRK

Høring NOU 2016: 16 Ny barnevernslov
Høringsfrist: 30.01.2017

Selve høringsbrevet, samt alle svarene her

Svaret fra HRA-N I pdf

tilsvar_fr_hra-n_2c_h_yringssvar_til_nou_20.pdf

Kathrine Haugen i samtale med HRA-N`s leder, Berit Aarset

Kathrine Haugen, skaperen av Himmelblå, er i gang med film om det norske barnevern. 

Her i samtale med Berit Aarset

Angriper barnevernet

Storoffensiv mot Norge:Menneskerettsdomstolen skal granske sju norske barnevernsaker

Adopsjoner og fosterhjem

Da Emberland selv ikke har vært tilgjengelig for kommentar, er det ledende advokat hos Regjeringsadvokaten, Christian Reusch, som besvarer Dagbladets henvendelse.

- Jeg kan bekrefte at Menneskerettsdomstolen til nå har kommunisert i alt sju barnevernsaker mot Norge. Det er et betydelig antall saker innen samme saksfelt på en gang. Som Emberland er inne på i sin artikkel, ser det ut til at EMD er ute etter å prøve norsk barnevern, og om vi tar nok hensyn til vernet om familielivet etter EMK (Den europeiske menneskerettskonvensjonen), sier Reusch DAGBLADET

Symposium Live in Austria 23.september 2016

Direktesending på Østeriks tv , leder i HRA-N ca 3:05 ut i innslaget. 

Hele innslaget på youtube

Referat fra årsmøte i HRA-N 9.og 10.juli 2016

Denne gang ble årsmøtet holdt i Kristiansund

HRA-N ønsker å takke de som møtte på årsmøtet. Det var et overraskende antall som deltok.

Vi ønsker også nye medlemmer velkommen!

I år hadde vi lagt årsmøtet til Kristiansund, hvor vi leide lokaler hos ynglingforeningen.
Vi hadde forelesningssal og 2 store stuer som vi fikk ta i bruk denne helgen.

Flere av de påmeldte til årsmøtet meldte dessverre avbud. Det vi registrerte var begrunnelsen: Barnevernet hadde ringt, helt opp til dagen før, og gitt beskjed om at samvær ble flyttet til denne helgen fordi “fosterforeldre skulle reise på ferie neste helg. Skal dere ha samvær i sommer må det bli nå, hvis ikke får dere ikke samvær i sommer” Siden dette gjaldt folk fra hele landet, regner vi med at det var gitt beskjed fra høyt oppe i systemet. Er det Tromald i BUFDIR som er engstelig for at folk samler seg for å diskutere de brudd på menneskerettene som bl.a den etaten hun selv representerer?

Styret i HRA-N tolker dette som et kompliment for godt arbeid, da offentlige etater bruker så mye tid og ressurser i forsøk på å stanse oss.

HRA-N lar seg ikke stanse så lett, og årsmøtet gikk som planlagt.
Representanter fra styret var til stede fra fredag og vi fikk allerede da hilse på enkelte av deltakerne.

Årsmøtet startet lørdag kl.10 med gjennomgang av årsmelding, regnskap, saker og valg.

Foredraget var et tilbakeblikk de siste 25 årene, og den ga grunnlag for mange diskusjoner utover dagen.

Et av temaene denne dagen var selvsagt at HRA-N har 10-årsjubileum neste år. Allerede nå er vi i gang med planlegging frem mot dette, og her vil det deles ut både ærespris og vi satser på noe ekstra i jubileumsåret.

Allerede nå ønsker vi at det blir sendt inn forslag til hvem som bør motta æresprisen i 2017.

Forslag til dette kan sendes: leder@hra-n.no

Til middag hadde vi bacalao, og kaffe og kaker utover kvelden.

Søndag var som vanlig om “veien videre“. De siste deltakerne ble til søndags kveld, og vi avsluttet kl. 19.00

Styret i HRA-N ønsker med dette god sommer!

Appell Oslo 28. mai, advokat Jørgen Stueland

Barnevernsystemet masseproduserer lidelse. Det masseproduserer traumer, angst og bunnløs fortvilelse. Hvis en skulle måle kraften, energien i angsten som skapes, kunne man forsyne hele Oslo med strøm i flere år.

Advokat Stueland

Vår kommentar:

Advokat Stueland påpeker i apellen  det HRA-N sammen med mange andre har tatt opp i en årrekke: lidelsen i å adskille barn og foreldre. En meget sterk apell. Takk Jørgen Stueland!

17. mai angår meg ikke

17.mai. Jeg sitter alene. Hører ikke på radio. Ser ikke på tv. Min pc har jeg skrudd av. Jeg vil ikke vite noe av denne dagen. Den vedrører meg ikke. Den er en fremmed som står og hamrer på døren min. Men jeg slipper den ikke INN. Aldri vil jeg slippe den inn. Aldri mer. Dagen er en ond likegyldighet i bunnen av alt som en gang var meg.

Advokat Stueland

Vår kommentar:

For svært mange mennesker i  Norge er nok , dessverre som advokat Stueland beskriver over, 17. mai kanskje den verste dagen i året sammen med julaften. Høytidsdager som burde vært feiret med barn og familie er ruinert av norsk barnevern. Vi burde skamme oss for at vi tillater at dette systemet får fortsette! 

- Å fjerne barn fra deres foreldre, skal bare gjøres som en siste utvei og for en veldig kort periode

Europarådets menneskerettighetskommisær kritiserer Norge.

- Vi må gripe inn for å støtte familiene, slik at de kan forbli sammen og barna kan være med sine familier. Å fjerne barn fra deres foreldre, skal bare gjøres som en siste utvei og for en veldig kort periode, uttalte Muiznieks. Db

Barnevernbanden slo til igjen!

KIDNAPPET BARN PÅ HØYLYS DAG!

Denne uka kidnappet forskjellige barnevernkontor i Norge mer enn 20 barn, og plasserte dem på hemmelig sted uten å informere foreldrene om det. Samtidig ble foreldrene kastet på glattcelle og holdt bak lås og slå. Bare ved vårt kontor, har vi i helga arbeidet med å få hjem 6 av disse barna. Dette er dokumenterbare tall. advokat Sylte

Fra demonstrasjonen i Stryn 16. april 2016

HRA-N takker arrangørene for invitasjonen!

Vi legger appeller og film under

Leder i HRA-N Berit Aarset`s appell:

Takk for invitasjonen.
Namnet mitt er Berit Aarset, eg er utdanna anestesisjukepleiar,
og er leiar i Human Rights Alert – Norway (HRA-N) som er ein registrert menneskerettsorganisasjon og NGO.

Kari Killen sa ved opninga av Senter for foreldre og barn i Molde i 2009; «Oss og dei». Det er ikkje ofte vi er einige med barnevernet sin store guru, men unntaket må vere denne gongen: det er «oss og dei» - kor vi er i fleirtal.
I følgje ein nyleg offentleg gjort rapport er rundt 94.000 barn plassert under barnevernet sin omsorg.
Men talet er sikkert høgre fordi såkalla frivillig plasserte er registrert som hjelpetiltak. I tillegg kjem dei som er adoptert bort mot foreldra sin vilje.
Noreg har bygd opp eit image i utlandet, som eit land der menneskerettskonvensjonane blir respektert. Dette ved å opptre som fredsmeklarar, påpeike brot på menneskerettane i andre land pluss den årlige Nobels fredsprisutdelinga og -konserten som blir sendt på tv til heile verda.
Men FN har kritisert Noreg sidan 2003 for, at for mange born er plassert i fosterheim og institusjonar i forhold til innbyggjartalet, men utan at myndigheitene har vist teikn til å endre praksis.
I staden, snakkar barnevernsystemet sitt propaganda apparat om psykisk sjuke, valdelige og rusa foreldre. Vi i HRA-N har knapt møtt slike foreldre, 99% er gode mennesker i sorg og med sterke historier der utallige overgrep frå forvaltninga kjem fram.
Born som blir tatt frå foreldra sine av barnevernsystemet blir svært sjelden plassert hos familie; borna blir sendt til framandfolk, som får betalt opptil 60 000kr pr månad.
Søsken blir splitta. Foreldre og søsken får ikkje møte kvarandre. Born får lovfesta samvær med foreldre i frå 2t til 16 t/år, som blir delt på 2-6 møter. Barnevernet kan auke samværstida , men gjer det sjeldan.

Det er hevda at så mange som 80% av dei tvangsplasserte borna burde få vekse opp i biologiske heim om konvensjonar, lover og reglar blei respekterte.
Det er om lag 1.1 millionar born under 18 år, og for nokre år sidan hevda Statens folkehelseinstituttet i ein rapport, at ca 450 000 av borna i Noreg lever under forhold som ikkje var akseptable.

Born av utenlandsk opphav får ofte ikkje lov/høve til å snakke morsmål sitt, og blir dermed fråtekne språk- og kulturell identitet. HRA-N veit om fleire tilfeller der born av muslimar og hinduar har fått svinekjøtt /biff å spise, som er tabu i forhold til deira religion.

Seksuelle overgrep, vald og psykiske traumer er risikoen i kvardagen for mange av desse tvangsplasserte borna, men barnevernet hevdar at slike påstandar er sverting av bv-systemet.

Mange har krevd offentlig gransking av barnevernet, et krav som den norske stat avviser.

Vi kjenner alle til tidligere overgrep; som fornorsking av samebarna , barneheimsskandalene og i fjor/2015 var det ein tv overført seremoni i Aulaen på Universitetet i Oslo der offentleg orsaking blei lest opp og gitt for tidlegare overgrep mot tater og romanifolket.

Dette viser at forvaltninga og staten gjer overgrep mot barn og familier i generasjonar.

Vi vil takke alle eldsjelene i inn- og utland som står bak desse arrangementa i dag .

Tilslutt vil HRA-N oppfordre til handelsboikott av norske varer og tenester inntil menneskerettane i Noreg blir etterlevd i forhold til born og deira familier.

Appell fra Margareth Hennum, pediatrisk sjukepleiar:

Eg heldt denne appellen under demonstrasjonen i Stryn den 16. april, mot overgrepa i norsk barnevern.

Eg er barnesjukepleiar og har arbeidd med sjuke born og familier i krise i snart heile mitt vaksne liv.  Og eg er mor til to born, men har likevel aldri hatt med barnevernet å gjere.  So kvifor står eg her då?

Jau, for 8 år sidan las eg ei bok som heiter «Maktovergrep og justismord» av Berit Aarset; ei bestemor som fortalde om då barnevernet fjerna den friske og sunne eittåringen frå mora. 

Eg, som knappast hadde tenkt på barnevernet tidlegare, fekk meg ein augeoppnar so gjer at eg kan ikkje la vere å stå her!

Etter eg las boka såg eg at alarmerande mange har liknande historier.  Og eg har sett at barnevernet, som har ordet «vern» i namnet sitt, er ingen vernar, men har sjøl vorte ein stor trussel mot liv og helse til borna våre!

Barnevernet har som uttalt  mål å fjerne stadig fleire born frå heimane, og dei gjer det.  Men det er ikkje dei vanskjøtte borna dei fjernar. Flesteparten av dei er friske velfungerande born, utan teikn på vanskjøtsel.

Det kan ikkje stemme, seier du; det må vere noke meir, ikkje sant!  Jau, for so vidt er det det, men ikkje der ein skulle tru.  For barnevernet trur seg nemleg istand til å vurdere kven som er i stand til å fostre born eller ikkje.

So sjøl om borna for so vidt har det ok no saman med foreldra, meiner dei å sjå foreldra som ein trussel for borna i framtida.  So gjer dei akuttvedtak om fjerning, og påfører barnet det største tapet eit barn kan få: tap av foreldre, tap av syskjen, tap av besteforeldre, venner og alt dei høyrer til!

Det er over 50 år sidan at helsevesenet forstod at foreldre laut vere med når borna var innlagde på sjukehus.  Helsevesenet forstod då at sinnet, fortvilinga og til slutt apatien som borna viste der dei låg aleine i sjukesenga, var tapsreaksjonar, naturlege reaksjonar på tap av foreldra.  No 50 år seinare skil barnevernet stadig fleire born frå familiene sine, og barnevernarane er stolte av det!

Ida-saka som Stavanger Aftenblad skreiv om no nyst, fortel om ei jente som vart aggressiv fyrst etter barnevernet kom inn i bildet.  I mangt eit notat beskriv barnevernet borna dei har fjerna, som aggressive, fortvila og deprimerte.

Barnevernsadvokaten Sverre Kvilhaug seier at i alle dei sakene han har vore inne i, so har han ALDRI opplevd at barnevernet har reflektert over om dei sjølve kan ha skapt aggressive, fortvilte og deprimerte born; desse naturlege reaksjonane på tap av familie.

Heimlause, lengtande og utrygge born, vert skadde born.  Dei vert sette tilbake i utvikling og vert hindra ei normal og sunn utvikling.  Barnevernet, som raskare og raskare produserer desse heimlause borna, kan ikkje vite kva det vil sei å høyre til!

I tiår har dei profilert seg for andre samfunnsinstitusjonar, som helsestasjon, skule, sjukehus og Bufetat, i tillegg til barne- og ungdomsorganisasjonar, som nokon ein må melde frå til ved den minste uro over eit barn. Mange har fylgt denne oppmodinga, og sit igjen i sjokk over at barnevernet straks tømer heimen for born.

Barnevernet vil ha meir pengar.  Men det skal dei ikkje få, for det treng ikkje dei, dei treng mindre pengar; for dei må misse fleire funksjonar.

Det oss treng barnevernet til, er til hjelp for vanskjøtte born, desse som vert svikta av barnevernet idag.

Oss aksepterer ikkje at barnevernet skal vere inntrengjar i livet til normalt fungerande familier.  Den hjelpa normalt fungerande familier treng frå det offentlege, finst det offentlege intitusjonar til å ta seg av allereide, som helsestasjon, skule og sjukehus. Og so må kommunene få på plass igjen husmorvikaren!

Til barnevernet har mist mesteparten av dei noverande funksjonane, må oss slutte å melde frå om anna enn sikker vanskjøtsel.

Barnevernet er no ikkje berre eit trugsmål mot dei direkte involverte, men det undergrev i tillegg dei viktige funksjonane til helsestasjonar og desse andre som skal yte oss tenester.  For ingen bør ta sjansen på å vise seg sårbar overfor hjelparar som er instruerte til å vere angjevarar til barnevernet.

Eg kjem ikkje på noken som er mindre truverdig, og so eg vil åtvare meir mot, enn den som med makt kan fjerne eit 3 mnd gamalt spedbarn frå brystet til mora si! 

Slike skal ikkje ha hand om borna våre.  Alle som er frårøva borna sine må no få sett på sakene sine på nytt i ein kvalifisert granskingskommisjon,  og alle born som vil, må no få kome heim til familien sin.

Om norsk barnevern på tysk tv.
I reportasjen frå Deutsche Welle (DW) i Berlin  om norsk barnevern får vi m.a. stadfesta, det HRA-N har sett i årevis, kven som er målgruppa for å få barnet/barna sine tvangsplassert i fosterheim/institusjon.
HRA-N har vore i kontakt med DW sidan januar

DW  (Om man ikke kommer direkte til innslag se til høyre: Norway: Child services under fire )

Massedemonstrasjoner mot norsk barnevern i 19 land

Flere tusen mennesker demonstrerte mot norsk barnevern i Romania lørdag. Denne måneden holdes det nitten demonstrasjoner mot norske ambassader på tre kontinenter i forbindelse med en omstridt barnevernssak.

VG

 Gruppeidentitet eller splitt og hersk? 

Gjennom flere år har  ulike mennesker forsøkt å sette fokus på offentlige overgrep og menneskerettsbrudd i Norge. Dette gjelder bl.a saker med barnevern(bv), NAV, rettssystem og pasientretter, ja all offentlig forvaltning.

Hvorfor har det i så liten grad lykkes med å få alle de som kjemper med å få belyst slike ting til å stå samlet?
Står enkeltindividet i veien for saken? 
 
Vi vil denne gang sette fokus på barnevernssaker spesielt.
Den siste tiden har det delvis lykkes i å få satt fokus på dette i Norge, bl.a gjennom demonstrasjonen i Oslo og andre europeiske byer 30.mai.
En flott jobb til de som står bak dette!
Likevel sitter vi igjen med en flau smak i munnen: Er det nok å rope ute i gatene en dag i året og så tro at dette vil forandres?
Vi sitter også igjen med en følelse, etter å ha jobbet mot offentlige overgrep gjennom mange år, at det viktigste for mange ikke er å få slutt på menneskerettsbrudd, men å fronte seg selv og egen sak fremfor å stå samlet i et fellesskap for å bedre forholdene for seg selv, sine barn og sine barnebarn.
 
 
Splitt og hersk
Barnevernets store "guru",Kari Killen,  sier: "omsorgssvikten varer i generasjoner" 
Det er enkelt å snu om på dette ved å si at "overgrepene fra det offentlige varer i generasjoner". Dette ser vi gjennom de mange barn som overtas av bv på føden. Som oftest er dette barn av de som selv har vært plasserte eller som har familie hvor bv har vært inne i en eller annen form.
 
Dessverre gir vi Kari Killen delvis rett, da vi gjennom manglende samhold lar dette skje!
 
 
 
Fra 2007, når HRA-N ble stiftet, og frem til i dag er det dannet et  10-talls "enmannsorganisasjoner" som hevder å jobbe med brudd på menneskerettene i Norge, og de fleste har kun bv som mål. Disse opererer stort sett på facebook og de har de samme medlemmene i nesten hver eneste gruppe. 
Det er svært enkelt å mene noe og å "trykke liker" inne på f.b, men i realiteten har dette ingenting å si i forhold til det å forandre systemet. F.b. holder folk i ro i den tro at de utgjør en forskjell, man slipper å forholde seg noe særlig (om man ikke orker) til andre enn seg selv og et titalls underskriftskampanjer av ulik art som man signerer og tror at man da har gjort "dagens store gjerning"
 
Mange av disse gruppene er dannet etter krangel og uenigheter med såkalte ledere i andre grupper.  Og dette gjentar seg gang etter gang og har som følge at det nå er 5-600 ulike bv-grupper med noen få medlemmer i hver gruppe.
 
 
Gruppeidentitet
Om du skriver eller ringer et bv-kontor, hvor som helst i Norge og stiller like spørsmål vil du få de samme svarene. 
Metodene de bruker er identiske, svarene de gir og rapportene som skrives er identiske, fra Lindesnes i sør til Finnmark i nord.
Dette er innlært gruppeidentitet som gjør at overgrepene kan fortsette. Det blir umulig å få hull på.
Mantraet er "barnets beste", og hvem kan si imot det? Hvem er det som ikke ønsker "barnets beste"?
 
Det er fristende å ta med et eksempel fra en sak hvor HRA-N var innkalt som vitne:
 
Vi ble bedt om å fortelle kort om hva vi jobbet med og om det kun dreide seg om bv-saker, noe bv hadde hevdet. Vi viste da til at vi jobbet inn imot ulike grupper av offentlig forvaltning hvor det skjer urett overfor enkeltmennesker, NAV og NPE for å nevne et par her.
 
Etter at advokat til sivil part var ferdig med sine spørsmål ville kommuneadvokaten  vite hvordan vi kunne si at vi jobbet for "barnets beste" når vi utsatte barnet for dommeravhør grunnet anmeldelse på fosterhjem, avlastningshjem og bv-ansatte? (bv  var klar over vold og overgrep mot barnet)
 
Og vi svarte "dette var også en måte å se det på! Er det da et større overgrep mot barnet at det må i dommeravhør eller er det største overgrepet at evt. vold og seksuelle overgrep kan fortsette? Vi mente da at "barnets beste" må være at politi får etterforske for å avdekke evt. overgrep."
 
Barnet  kom hjem, noe det hadde gitt utrykk for at det ønsket siden overtakelse, og overgrep er forlengst avdekket.
 
Ved åpningen av  ”Senteret for foreldre og barn” i Molde 17.februar 2009 brukte Killen begrepet  "oss og dem" i forbindelse med at alle foreldre kunne ha en dårlig dag, men de som jobbet i bv viste hvordan de skulle oppføre seg slik påpekte hun den gruppeidentitet som finnes i bv-systemet og som de lærer på slike seminar: http://www.samfunnsmagasinet.no/Arkiv-2009/Art-Mar-2009/11.3.2009.Undersoekelse_og_vurdering_av_barnevernet.htm
 
HRA-N er helt enig med fru Killen: det er "oss og dem" og nettopp derfor må gruppeidentiteten også bygges hos "oss". Dette gjøres ikke gjennom at det daglig dannes nye grupper og organisasjoner.
 
 
Frustrasjon
Samtidig som vi er frustrerte over hendelser det siste året er dette like mye ment som en bevisstgjøring over hvordan "vi" fremstår.
 
Etter at vi kom hjem fra årsmøte/treff i 2014 har vi vært kontaktet av svært mange fortvilte foreldre som totalt har fått ødelagt sakene for seg og sine barn etter diverse råd inne på f.b. Å ta imot råd inne på f.b har også advokat Olav Sylte forsøkt å sette fokus på gjentatte ganger av ulike årsaker: http://www.advokatsylte.no/rett-og-urett/hold-det-negative-for-deg-selv
 
 
 
Og ikke alle har like hederlige hensikter dessverre, noe vi fikk rapportert fra flere utover høsten i 2014. Også dette skrev advokat Sylte om like etter:
 
Dessverre er det flere som kun er ute etter "å mele egen kake", og vi har den siste tiden fått tilsendt kopi av flere bekymringsmeldinger inngitt på falskt grunnlag til bv av såkalte "hjelpere" på f.b
 
Slike hendelser er med på å rive ned mange års arbeid, og er med på å underbygge de påstander bv har : "dette er reelle saker" og "ekstremister uten selvinnsikt".
 
Oppfordring
HRA-N ønsker med dette å bevisstgjøre de som har sak oppimot forvaltningen å nøye tenke gjennom hvem som får innsyn i hva. Alle trenger ikke å "vite alt"
 
Vi ønsker også å komme med en oppfordring til å jobbe saklig og faglig, noe som er umulig å gjennomføre gjennom f.b. 
 
Kari Killens "oss og dem" ser nå ut for å kun være "oss", en "alle mot alle"-kamp hvor ingen er vinnere, og barna blir den største taperen av alle. Nettopp derfor må det opparbeides den samme gruppeidentiteten som finnes hos bv og forvaltning forøvrig.
 
"Vi" er lette å knekke så lenge samhold mangler, og vi ønsker at hver enkelt av dere som leser dette forsøker:
Ta ei hel fyrstikkeske. Ta så ut en fyrstikk og se hvor lett den knekker. Ta så ut restenfyrstikkene ut av esken og forsøk å knekke disse samlet - du greier det aldri!
 
 
Til slutt minner vi på at HRA-N vil igjen avholde årets treff i juli: http://www.samfunnsmagasinet.no/Arkiv-2015/Art-Mai-2015/010515.HRA-N-AARSMOETE-2015.htm
 
Vi ønsker velkommen til alle de som ønsker et faglig og saklig samarbeid!
 
Mvh Styret i HRA-N
 

 

- Beskyldninger om overgrep er det nye våpenet

- Hva gjør du hvis du skal ramme eksen verst mulig? Da går du til barnevernet, sier advokat.

Advokat Solveig Brorson Olsen representerer Robert (navnet er endret) i saken. Hun sier på generelt grunnlag at beskyldninger om overgrep er det nye våpenet i omsorgsrettsaker.

- Hva gjør du hvis du skal ramme eksen verst mulig? Da går du til barnevernet, og det er ikke grenser for hvor mange ganger man kan gå tilbake og justere beskyldningene. Beskyldninger om overgrep er det nye våpenet i slike saker, sier advokaten. Nettavisen

12345Neste

Støtt vårt arbeid for barn og familier her!

KONTINGENT 2016

Kontingent 2016:

Familie m/barn under 18 år kr. 350,-

Enkeltmedlem kr.250,-

 Betales inn over nettbank med melding: navn og adresse

Kontonr:  1503 0626 114

Bank: DnB NOR BIC: DNBANOKKXXX A/C for international payments:

NO54  1503 0626 114

Forskningsprosjekt om biologisk tilknytning

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt:

Jeg heter Ola Kristian Johansen og er masterstudent i sosiologi ved NTNU. Dersom du har bodd i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon, er mellom 18 og 40 år er det deg jeg henvender meg til.
Dette er et forskningsprosjekt om hvordan personer som har vært i offentlig omsorg opplevde og opplever kontakten med sine biologiske foreldre, og hvordan dette preger oppveksten og voksenlivet.
Prosjektets formål er å finne ut mer om hvordan sosial identitet konstrueres gjennom biologisk tilknytning og sosiale bånd. Det jeg finner spesielt interessant å undersøke er personer som har vokst opp i det offentliges omsorg sin relasjon til sine biologiske foreldre, og hvilke konsekvenser kontakten, eller mangel på kontakt - med de biologiske foreldrene har for utviklingen av den sosiale identiteten.

For å innhente denne informasjonen vil jeg intervjue alle deltakerne ansikt til ansikt. Alle opplysningene som fremkommer i undersøkelsen blir behandlet konfidensielt. Din deltakelse er frivillig og du kan trekke deg så lenge prosjektet pågår uten å oppgi noen grunn.

Prosjektet avsluttes i juni 2014. Da vil alle opplysninger om deltakerne være anonymisert og personopplysninger slettet. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Hvis du ønsker å delta kan du skrive en mail til olakristianj@gmail.com-- 
Vennlig hilsen
Ola Kristian Johansen
Tlf 41434174 
Blogg

Tips frå ein politikar som las boka

Første gongen las han berre sakspapira frå barnevernet, og det kunne sjå ut som ei innlysande sak. Men andre gongen las han både sakspapira og familien sin dokumentasjon; og såg då at dette var eit maktovergrep mot barnet og familien. Les og lær korleis barnevernet konstruerer ei sak utan ei einaste bekymringsmelding!

Haugen bok

 

|

Krav om gransking av barnevernet-Underskriftskampanje.

Det er i tillegg til listen som ligger ute på nett kommet inn ca 2500 underskrifter.HRA-N oppfordrer alle til å støtte opp om denne!

Den ufødte

Den ufødte babyen spurte Gud: "De forteller meg at du vil sende meg ned til jorden i morgen, men hvordan skal jeg klare å leve der når jeg er så liten og hjelpeløs?" Gud svarte: "Den engel vil vente på deg og ta vare på deg." Men hvem skal beskytte meg?" Gud sa: "Din engel vil beskytte deg, selv om det innebærer å risikere sitt eget liv." Babyen sa: "Gud, kan du være så snill å si meg min engels navn?" Gud svarte: "Du vil ganske enkelt kalle henne Mamma."

|

Beskjeder gjennom boksen- Viktig!

Det har kommet flere henvendelser gjennom "kontakt oss" boksen på sida vår.

Det er umulig for oss å svare på disse uten at det legges inn mailadresse eller tlf.nr.

Vi beklager dette!

Styret i HRA-N

Vi krever nå at fylkesnemdssaker og norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde.

Til: Fylkesnemda og domstolene

Vi krever nå at norske rettssaker blir tatt opp med lyd og bilde. Målet er å styrke rettssikkerheten.
Vi krever at dette må også gjelde fylkesnemnda til den er nedlagt.

Hvis du har en sak som går for fylkesnemda eller domstolene vil det bli tatt opptak av forklaringene som gis av alle parter og alle vitner. Det vil gi en bedre og styrket rettssikkerhet hvis saken skal gå videre til tingretten eller hvis man må anke saken videre til lagmannsretten eller høyesterett.

Skriv under her
|
NRK1 BRENNPUNKT 9. NOVEMBER 2010
HRA-N har mottat en pressemelding fra familien som vi vil gjengi utdrag fra her. Familie måtte flykte fra Norge for å redde barnet Systemkrisen i barnevernet rammer barn med diagnoser og barnevernet tar ofte barn med diagnoser de ikke forstår. NRK1 Brennpunkt 9. november kl. 21.30: En autistisk jente måtte smugles fra barnevernets beredskapshjem til Østerrike for å kunne bo sammen med familien og få oppfølging for diagnosen. Barnevernet i Bærum trodde ikke på en genetisk, medfødt diagnose og kom med falske beskyldninger om familien. Barnevernet i Bærum overkjørte faglig ekspertise. Datteren ble nektet nødvendig medisinsk hjelp i en krise og barnevernet holdt på å drive henne til selvmord (11 år gammel).   Hvorfor barnevern? Familien søkte hjelp fra helsevesenet for datteren som fikk spiseforstyrrelser etter dødsfall i familien og flytting, og kom med dette i kontakt med barnevernet. Hun var innlagt på Ungdomspsykiatrisk klinikk/Ahus i en måned uten at de ville utrede henne. Hun ble utskrevet som frisk og ferdigbehandlet og gitt til barnevernet med en BMI på 13. Familiens bønn om utredning ble ignorert av barnevernet og da barnet til slutt ble utredet var konklusjonen klar: Aspergers syndrom og barnet burde sendes hjem umiddelbart. Likevel ville barnevernet heller sende barnet til et nytt fosterhjem med minimal kontakt med familien. Man prøvde alt for å så tvil om diagnosen for å skjule feilen som var gjort. Flukt fra Norge var eneste mulighet for å redde livet til datteren. I Østerrike ble diagnosen bekreftet, terapi gitt, hun bor sammen med familien, og der er ingen barnevernssak. Familien måtte ofre jobb, bosted, nasjonalitet og muligheten til å bo samlet. Familien var heldig som klarte å komme seg ut av Norge. Men hva med andre barn med nevrologiske diagnoser som ADHD, autisme, Tourette, dysleksi osv som er i samme situasjon – uten mulighet til å bo sammen med familien pga barnevernet? ___________________________________________________________________________ Man tar det for gitt at barnevernsbarn kommer fra dårlige hjem og at løsningen er stillinger, penger og mer makt til barnevernet. Sannheten er at barnevernet mangler kriterier for omsorgsovertakelse, evne til prioritering og derfor ofte tar feil barn. Barnevernets egne sakkyndige skriver bestillingsverk for å sverte familien. Familien og barna lider stort og barnet blir ødelagt for livet i et barnevern uten omsorgsevne og styring. Vi håper at disse problemene blir belyst i media, behandlet politisk og forsket på. Filmen belyser viktige spørsmål: Er barnevernet riktig sted for barn med diagnoser eller bør slike barn få hjelp av PPT og helsevesenet i samarbeid med foreldre? Har barnevernet rett til å overkjøre helsefaglige vurderinger gjort av eksperter på diagnoser ved at de bruker sine egne sakkyndige? Hva vi trenger i et kompetent og menneskelig barnevern: 1. Barn i barnevernet gjennomgår barnepsykiatrisk screening av helsevesenet. 2. Barnevernet følger anbefalinger fra helsevesenet. 3. Barn med lettere diagnoser bor hjemme og får oppfølging fra BUP/PPT. 4. Sakkyndig arbeid gjort av private konsulenter avskaffes. 5. En nøytral klageinstans retter opp feil i enkeltsaker. 6. Ingen omsorgsovertagelse uten beviselige straffbare handlinger. 7. Fylkesnemden legges ned og saker om omsorgsovertagelse går for Tingretten. 8. Barnevernet hjelper barn utsatt for reelt omsorgssvikt. Vi tror åpenhet om problemene i barnevernet og dokumentasjon av overgrep er det eneste som kan føre til forbedringer.
04.11.10 08:39

Til kamp for foreldra

Sorggrupper
Det første store målet er å starta sorg- og sjølvhjelpsgrupper over heile landet.

– Mange opplever stor sorg og trauma på grunn av at borna vert tekne frå dei. Mange opplever også å sjå at borna størjer og vil heim, utan å få lov til det. Barnevernsinngrepa fører i mange tilfelle til at born og foreldre lever i ei opa sorg og permanent krise over mange år.

Vår kommentar:

Slik Sunnmørspostn har vinklet overskriften ser det ut for at denne kampen kun gjelder foreldrene. Dette medfører ikke riktighet, og vi understreker at vi fokuserer på familien-barn og foreldre!

Reaksjoner utenfra:

Er barnevernet ein venn eller ein fiende? sfm.no 

c.pdf

Info in arabic

حملةالتوقيع على طلبات التحقيق في مجال حمايةالطفولة في النرويج

في الأونة الأخيرة قد أكتشفت عن العديد من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وهنانشير إلى بعض الأمثلة

 

عدد كبير من الأطفال يتعرضون للإساءةالبدنية والنفسية والجنسية

aftenposten7/11-2008/,veg4/11-2008,adressa14/1.2008

كما نشرت  بعض الصحف من بينها

هذه مجرد أمثلة قليلة فقط ، واعلى من الجبال الجليدية الضخمة

نتيجة سلطة مؤسسة حماية الطفولةعدد كبيرمن الأطفال والأباء والأمهات ينتحرون

كل سنة

 

barnevernsalliansen

 

 

تتعاون مع عدة منضمات وجمعيات والفرق وبالتالي تحتاج إلى إستعراض كامل والتحقيق مع  مؤسسة الطفولة النرويجية ولقد ارسلت هذه الطلبات الى  البرلمان

HRA-N visittkort

Visittkort som kan skrives ut.

hra_n_visittkort_1.pdf